(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Klonów
A» Protokół kontroli z dnia 13.06.2024r. wodociąg Łączna
A» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
A» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
 • Przetargi
 • 2020
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  Łączna: Dostawa węgla do kotłowni w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej
  Numer ogłoszenia: ZGK/09/448/2020 ; data zamieszczenia: 10.09.2020r.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna
  • Adres strony internetowej zamawiającego: [email protected]
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla do kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
  II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa węgla ekogroszku do kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w ilości: 150 ton. Minimalna wartość opałowa – 24Mg – 31,20 MJ/kg, zawartość popiołu 3 – 8% granulacja 8-25mm. Dostarczony opał musi posiadać atest, certyfikat lub świadectwo jakości. Dostawy realizowane będą cyklicznie w sezonie grzewczym 2020/2021 w zależności od potrzeb zamawiającego..
  II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Istnieje możliwość rozszerzenia lub redukcji zamówienia o +/- 30%
  II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.20.00.00-1.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2021r.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: nie dotyczy
  III.2) ZALICZKI
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Przedłożony zostanie odpowiedni dokument - spełnia/nie spełnia
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Przedłożony zostanie odpowiedni dokument - spełnia/nie spełnia
  • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Przedłożony zostanie odpowiedni dokument - spełnia/nie spełnia
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Przedłożony zostanie odpowiedni dokument - spełnia/nie spełnia
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert.

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [email protected]
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:21.09.2020r. do godz. 10:00 miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie konkursu o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  Data wprowadzenia: 2020-09-10 0911
  Data upublicznienia: 2020-09-10
  Art. czytany: 1922 razy

  » Akcyza - rozmiar: 13388 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » OFERTA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - rozmiar: 88064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Umowa dostawy - rozmiar: 60928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Bożena Tuśnio
  Rejestr zmian:
  2020-09-10
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Mirosław Kopytek
  7. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna