(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
A» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Przetargi
 • 2020
 • Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert dot. „Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i rozbudowy drogi gminnej Podłazie - Krzyżka”

  Łączna dnia 25.11.2020 r.
  T.271.5.2020.SJ

  Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert dot. „Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i rozbudowy drogi gminnej Podłazie - Krzyżka”

  1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
  Gmina Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26-140 Łączna
  telefon: 41 25 48 960
  e-mail: [email protected]

  2. Opis przedmiotu zamówienia
  I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej branży drogowej na budowę drogi gminnej Podłazie - Krzyżka.
  Opis przedmioty zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na budowę i rozbudowę drogi gminnej o długości ok. 560,00 mb, o zmiennej szerokości pasa jezdni ok. 3,0 – 5,0 mb. Droga położona jest na działkach nr 18 i 102 w obrębie Podłazie. Początek projektowanej trasy od włączenia do drogi powiatowej nr 0590T. Teren opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Podłazie. W ciągu projektowanej drogi znajdują się pojedyncze drzewa przewidziane do wycinki.
  Przy opracowaniu projektu budowlanego Wykonawca powinien przyjąć odpowiednie rozwiązania dotyczące odprowadzenia wód opadowych z projektowanego odcinka, skorygować kolizję np.: słupy energetyczne, ogrodzenia, zabudowa oraz uwzględnić wykonaną sieć wodociągową w pasie drogowym.
  Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Podłazie - Krzyżka będzie obejmowało budowę:
  - nawierzchni bitumicznej,
  - podbudowę,
  - nawierzchni poboczy,
  - zaprojektowanie odwodnienia całego odcinka drogi,
  - zaprojektowanie zjazdów do działek prywatnych

  Zakres opracowania:
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji,
  - wykonanie dokumentacji projektowej w 5 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf”.
  - opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) 1 egz. + wersja elektroniczna w formacje pliku „.pdf”.
  - opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”.
  - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 1 egz+ wersja elektroniczna w formacie pliku „pdf”.
  - pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta nad wykonaniem robót bez dodatkowej opłaty,
  - ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji,
  - w przypadku odprowadzenia wód opadowych uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia
  wodnoprawnego - jeżeli dotyczy.
  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.
  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentacje w formie elektronicznej zapisanej w postaci plików formatu „PDF”
  Zamawiający posiada mapę do celów projektowych.
  Przed złożeniem projektu budowlanego należy opracować koncepcje rozwiązań technicznych .
  Koncepcja musi uzyskać akceptację Zamawiającego
  2.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w
  celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, przed wykonaniem wyceny dokumentacji projektowej.
  2.2. Wykonawca zobowiązany jest do regularnego konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań
  projektowych.
  2.3. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie
  niezbędnych decyzji, pozwoleń, postanowień, zezwoleń i opinii, po wcześniejszym wystąpieniu Wykonawcy do Zamawiającego o ich udzielenie.
  2.4. Termin wykonania: 01.04.2021 r.
  2.5. Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
  3. Forma złożenia oferty:
  3.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
  Nie dopuszcza się składania ofert drogą mailową.
  3.2. Termin składania ofert: do 08.11.2020 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Łączna Czerwona Górka 1B,
  26-140 Łączna, sekretariat.
  Za termin złożenia oferty uważa się dzień i godzinę jej faktycznego złożenia w siedzibie Zamawiającego.
  3.3. Wykonawca powinien w ofercie podać cenę jednostkową netto i cenę brutto uwzględniając wszelkie składniki wartości zamówienia.
  3.4. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
  3.5. Kontakt z Wykonawcą:
  Tel. 41 25 48 975 Krzysztof Pastuszka,
  Tel. 41 25 48 972 Sylwia Jaworska
  3.6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – Cena (100%).
  3.7. O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy.
  3.8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kopię odpowiednich uprawnień, zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
  3.9. W niniejszym postępowaniu, rozpoznaniu cenowym, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
  3.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
  Załączniki
  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  Załącznik nr 2 – projekt umowy
  Załącznik nr 3 - mapa poglądowa  Nr 1 do zapytania ofertowego


  FORMULARZ OFERTOWY
  Dotyczący zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej Podłazie - Krzyżka”

  1. Nazwa i adres wykonawcy:
  Nazwa ……………………………………………………………………………………….
  Adres…………………………………………………………………………………………..
  NIP ……………………………………………………………………………………………
  Email: …………………………………………………………………………………………
  Tel. …………………………………………………………………………………………….


  kwota brutto……………………………………………………………………………………………zł (słownie: ……………………………………………………………..………………………) w tym podatek VAT w wysokości ……... % co stanowi kwotę: .......................... zł, wartość usług bez podatku VAT (netto) wynosi: …...……....... zł (słownie: ……………………………………………………………………….).

  2. Przedmiot zamówienia zrealizuję samodzielnie.

  3. Termin realizacji zamówienia: .................2021 roku.

  4. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

  5. Termin płatności faktury do 30 dni od daty jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, po protokolarnym odbiorze wykonanych prac.

  …………………………… dnia …………


  ……………………………..
  (PODPIS WYKONAWCY)


  Data wprowadzenia: 2020-11-25 1205
  Data upublicznienia: 2020-11-25
  Art. czytany: 2454 razy

  » Mapa - rozmiar: 619322 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna