(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
A» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
A» Sprawozdania sporządzone na dzień 31-12-2022r.
A» Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
A» Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.

  Uchwała Nr 2/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006r.


  Uchwała Nr 2/I/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 stycznia 2006r.

  w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków.

  Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm. ) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 85, poz. 729 ) uchwala się , co następuje :

  § 1.

  Uchwala się, przedłożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  § 3.

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  U z a s a d n i e n i e

  Ustawa z dn. 22.IV.2005r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 85, poz. 729 ) zobowiązuje rady gmin do uchwalenia w terminie 6 m – cy od jej wejścia w życie, tj. do 17 lutego 2006r. , Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, opracowanego przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a uwzględniającego zmiany ustawy z dn. 7.VI.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
  REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

  Rozdział I
  Postanowienia ogólne
  § 1
  1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz
  zbiorowego odprowadzania ścieków realizowany przez Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej na terenie gminy Łączna zwanym dalej „Zakładem”
  2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Zakładu
  polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
  3. Poprzez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Zakładu
  polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
  4. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się określenia „ustawa” należy przez
  to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
  w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ).

  § 2
  Odbiorcą usług zwanym dalej „Odbiorcą” w znaczeniu niniejszego regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie
  zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
  na podstawie zawartej umowy.

  § 3
  Zakład wykonuje swoją działalność w oparciu o Uchwałę Nr 35/IX/2004 Rady Gminy w Łącznej z dn. 29 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz nadania mu statutu.

  § 4
  Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
  umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy
  Zakładem a Odbiorcą.
  Rozdział II
  Zawieranie umów

  § 5
  1. Zawarcie umowy następuje na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość
  została przyłączona do sieci.
  Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania
  z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczona woda lub z której mają
  być odprowadzane ścieki, a w szczególnych przypadkach z osobą, która korzysta
  z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
  2. Jeśli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawie-
  rana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.
  3. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego, o który mowa
  w ust. 3 Zakład może zawierać umowy z korzystającymi z lokali osobami, jeśli są
  spełnione łącznie następujące warunki:
  - wszystkie lokale wyposażone są w wodomierze,
  - możliwy jest ich odczyt,
  - wnioskodawca ustala sposób rozliczeń różnicy wskazania między wodomie-
  rzem głównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych loka-
  lach oraz zasady ich utrzymania i konserwacji,
  - uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczania wody do
  lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

  § 6
  1. Umowa może być zawarta na czas nieokreślony lub określony.
  Umowa winna określać możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych
  Kodeksu cywilnego oraz art. 8 ustawy.
  2. Umowa zawarta na czas nieokreślony winna dopuszczać jej rozwiązanie
  przez Odbiorcę za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
  3. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Zakład
  środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.
  § 7
  W umowach dotyczących odprowadzania ścieków Zakład uwzględnia postanowienia wynikające z rozporządzenia ministra właściwego do spraw
  gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wydanej na podstawie art.. 11 ustawy.

  Rozdział III
  Obowiązki Zakładu
  § 8
  1. Zakład ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń
  wodociągowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości
  i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostawy wody i odprowadzania ścieków
  w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej
  wody i odprowadzanych ścieków.
  2. Minimalną ilość dostarczanej wody strony winny określić w umowie na podstawie
  obliczeń wykonanych przez projektanta przyłącza.
  3. Wymagane ciśnienie wody określają przepisy w sprawie warunków technicznych
  jakim powinny odpowiadać budynki.
  4. Woda do picia i potrzeb komunalnych winna odpowiadać jakościowo wymaga-
  niom określonym przez ministra zdrowia.

  § 9
  Zakład obowiązany jest do zapewnienia prawidłowej eksploatacji posiadanej
  sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz hydrantów p.pożarowych.
  Zakład jest zobowiązany do regularnego informowania wójta o jakości wody
  przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze.

  § 10
  W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Zakład powinien
  zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorcę o jego
  lokalizacji.


  § 11
  O planowych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Zakład po-
  winien poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

  § 12
  Zakład zobowiązany jest do zainstalowania i utrzymania u odbiorcy wodomierza głównego wraz zaworem odcinającym.

  Rozdział IV
  Sposób rozliczeń
  § 13
  Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie
  ścieków są prowadzone przez Zakład z odbiorcami usług na podstawie
  określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody
  i odprowadzonych ścieków.

  § 14
  Ilość dostarczanej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierz głównego.
  W przypadku zawierania umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych
  Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy,
  z uwzględnieniem różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wodomierzu głównym
  a sumą odczytów z wodomierzy indywidualnych.

  § 15
  W przypadku braku wodomierza, ilość wody ustala się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie
  art. 27 ust. 2,3 ustawy.
  § 16
  1. W przypadku awarii wodomierza, do ustalenia opłat za wodę i ścieki przyjmuję się
  średnie zużycie z ostatnich 3 miesięcy.
  2. Czas usunięcia awarii wodomierz nie powinien przekraczać 14 dni.
  § 17
  Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń.
  W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych ścieków ustala się
  jako równą ilości dostarczonej wody.

  § 18
  W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody
  uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego
  na koszt odbiorcy.

  § 19
  Strony określą w umowie okres obrachunkowy oraz skutki niedotrzymania terminu
  zapłaty jak również sposób uiszczenia opłat.
  Wniesienie przez odbiorcę reklamacji nie wstrzymuje obowiązku uregulowania
  należności.

  § 20
  Przy rozliczeniach z odbiorcami, Zakład zobowiązany jest stosować taryfę
  zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy bądź wprowadzoną w trybie art.24
  ust. 8 ustawy.

  § 21
  Taryfa wymaga ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od czasu podjęcia uchwały.

  § 22
  Taryfa obowiązuje przez rok.
  Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.


  § 23
  Za wodę:
  - pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
  - zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
  - zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,
  Zakład obciąża gminę na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

  Rozdział V
  Warunki przyłączenia do sieci

  § 24
  1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie.
  2. Zakład po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przyłączenie
  nieruchomości.
  Warunkiem przystąpienia do wykonania robót jest uzgodniona dokumentacja
  techniczna z Zakładem, oraz spełnienie wymagań wynikających z wydanych
  warunków technicznych.
  3. Przed podpisaniem umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków
  Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia
  warunków technicznych.

  § 25
  Realizację budowy przyłącza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeń przewidzianych do lokalizacji wodomierza głównego jak również urządzeń pomiarowych odprowadzających ścieki zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

  § 26
  1. Jeżeli umowa o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków nie stanowi
  inaczej, odbiorca odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania
  posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy
  kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
  2. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej
  i ich montaż, utrzymanie i legalizacja obciąża właściciela instalacji.

  Rozdział VI
  Obsługa i prawa odbiorcy usług

  § 27
  Zakład winien zapewnić odbiorcą należyty poziom usług, a w szczególności winno
  wyodrębnić stanowisko do spraw obsługi klientów.

  § 28
  Zakład zobowiązany jest do udzielenia na życzenie klienta lub z własnej incjatywy
  pełnej informacji z własnej działalności dotyczącej realizacji usługi, a przede
  wszystkim wszystkich informacji dotyczących taryf.

  § 29
  Zakład winien reagować możliwie szybko na zgłoszone reklamacje. Udzielanie informacji na zadanie odbiorców następuje w ciągu:
  - 12 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia
  przerwy lub zakłóceń w świadczeniu usług,
  - 7 dni – na pisemne żądanie usunięcia przerwy lub zakłóceń, o których mowa
  wyżej,
  - 14 dni – na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia, wymagające
  przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.


  § 30
  W przypadku obniżenia jakości dostarczanej wody Zakład powinien udzielić odbiorcy upustu na zasadach określonych w umowie.

  § 31
  O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Zakład winien uprzedzić odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

  Rozdział VII
  Prawa Zakładu

  § 32
  Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez jego zgody, bądź zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

  § 33
  Zakład ma prawo odmówić zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzenie ścieków, gdy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 6 ustawy

  § 34
  Zakład może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach i na warunkach określonych w art. 8 ustawy.

  § 35
  Zakład może odmówić ponownego zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące przyczyną zaniechanie świadczenia usług

  § 36
  1.Uprawnieni przedstawiciele Zakładu mają prawo wstępu na teren nieruchomości
  lub do każdego pomieszczenia, w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia
  pomiarowego, wodomierz głównego lub wodomierzy indywidualnych,
  zainstalowanych w lokalach w celu przeprowadzenia ich kontroli.
  2. Uprawniony przedstawiciel Zakładu winien legitymować się identyfikatorem,
  aktualną fotografią i pisemnym upoważnieniem kierownika Zakładu.

  Rozdział VIII
  Obowiązki odbiorców usług
  § 37
  Zamierzający korzystać z usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków winien wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy do Zakładu.

  § 38
  Odbiorca winien zapewnić niezawodne działanie wodomierzy i urządzeń pomiarowych poprzez ich odpowiednie zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a także prawidłowe utrzymywanie studzienki czy też pomieszczenia, w którym są zamontowane oraz uniemożliwić do nich dostęp osób trzecich.

  § 39
  Odbiorca usług zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub orządzenia pomiarowego w tym o zerwaniu plomby.

  § 40
  Odbiorca zobowiązany jest do powiadomienia Zakładu o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkownika lokalu.

  § 41
  Odbiorca powinien powiadomić Zakład o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działania sieci.

  § 42
  Dostarczający ścieki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy.
  § 43
  Odbiorca jest zobowiązany do terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

  § 44
  Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarować wodą i używać ją zgodnie z przeznaczeniem.

  § 45
  Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład oraz nie utrudniający działalności Zakładu, a w szczególności:
  - użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia
  skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej,
  - użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń ,
  funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
  - informowanie Zakładu o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalenia ,
  opłat za odprowadzanie ścieków.

  Rozdział IX
  Sposób odbioru przyłącza

  § 46
  Odbioru wykonanego przyłącza dokonują przedstawiciele Zakładu wspólnie z wykonawcą robót i przedstawicielem Inwestora na podstawie zgłoszenia do odbioru. W uzgodnionym terminie, po wykonaniu oględzin i prób spisują protokół z dokonanych czynności.

  Rozdział X
  Warunki dostarczania wody dla celów przeciwpożarowych

  § 47
  Woda dla celów przeciw pożarowych może być pobierana ze wszystkich istniejących i dostępnych hydrantów na sieci wodociągowej. Ilość pobranej wody określa się jako iloczyn ilości akcji i ilości wozów bojowych w niej uczestniczących.
  Obliczenia zużytej wody na te cele wykonuje się raz na kwartał.

  Rozdział Xi
  Postanowienia końcowe

  § 48
  W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa,
  a w szczególności ustawa z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 poz. 747 ) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi do ustawy.

  § 49
  Regulamin powinien być opublikowany w sposób zwyczajowo przyjęty, a na życzenie odbiorcy Zakład zobowiązany jest do udostępnienia go do wglądu
  zainteresowanym odbiorcą.
  Data wprowadzenia: 2006-06-19 1513
  Data upublicznienia: 2006-06-19
  Art. czytany: 2273 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna