(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
A» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
A» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
A» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
A» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr 9/II/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 3 marca 2006 r.

  UCHWAŁA Nr 9/II/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 3 marca 2006 r.

  UCHWAŁA Nr 9/II/2006
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 3 marca 2006 r.
  w sprawie: rocznego programu współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2006 r.


  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz.U. Nr 142 póz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), oraz art.5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r.) Rada Gminy w Łącznej u c h w a l a, co następuje:


  §1
  Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  §2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna
  §3
  Z dniem 31 grudnia 2005 r. traci moc uchwała Nr 13/III/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 18.III.2005 r. w sprawie przyjęcia na rok 2005 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  §4
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r.









  Załącznik do Uchwały Nr 9/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 3 marca 2006 r.

  ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ŁĄCZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2006

  WSTĘP
  Podstawą Programu współpracy Gminy Łączna z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego. Program zawiera podstawowe cele, zasady oraz przedmiot współpracy, a także formy i sposób realizacji Programu.

  ROZDZIAŁ I
  Cele Programu
  1. Umacnianie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
  2. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
  3. Zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów
  4. Poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych.
  5. Intensyfikacja działań na rzecz dzieci i młodzieży.
  6. Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, prowadzonych przez samorząd.

  ROZDZIAŁ II
  Zasady współpracy
  Program współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi opiera się na wymienionych niżej zasadach:
  1. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności na terenie Gminy Łączna lub na rzecz jej mieszkańców.
  2. Zasada pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym, w niezbędnym zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

  3. Zasada suwerenności stron - władze samorządowe i organizacje nie narzucają sobie nawzajem zadań, szanując swoją autonomię, mogą natomiast zgłaszać wzajemne propozycje i deklaracje, gotowość wysłuchania propozycji drugiej strony;
  4. Zasada partnerstwa – współpraca pomiędzy władzami samorządowymi a organizacjami pozarządowymi oparta jest na obopólnych korzyściach, woli i chęci wzajemnych działań, współdziałaniu na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów;
  5. Zasada efektywności – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w celu prowadzenia nowatorskich i bardziej efektywnych działań, wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów z realizacji zadań publicznych;
  6. Zasada uczciwej konkurencji – zarówno władze samorządowe, jak i organizacje, w trakcie udzielania dotacji oraz wydatkowania przyznanych środków publicznych działają zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając dobra wzajemnych działań;
  7. Zasada jawności – procedury postępowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania zadania są jawne. Dotyczy to w szczególności udostępniania, organizacjom przez gminę, informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada obliguje również organizacje do udostępniania gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.
  8. O realizacji zadań decydują priorytety przyjęte przez Radę Gminy w Łącznej.
  ROZDZIAŁ III
  Przedmiot współpracy
  Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1519 z późn.zm.), a w szczególności zadań o zasięgu gminnym w dziedzinie:

  1. Ochrony zdrowia, opieki nad dziećmi i młodzieżą znajdującą się w trudnej sytuacji oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
  - Realizacja, wspomaganie programów profilaktyczno-edukacyjnych podejmowanych przez różne grupy i stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przedłożonych projektów,
  - Wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych,
  - Organizowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży,
  - Realizacja programu w zakresie organizacji czasu wolnego oraz zajęć pozalekcyjnych.

  2.Upowszechniania kultury, wspierania działań i inicjatyw kulturalnych promujących gminę:
  - Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,
  - Organizacja imprez masowych,
  - Organizacja międzynarodowej wymiany kulturalnej,

  3. Kultury fizycznej i sportu:
  - Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu,
  - Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów.


  ROZDZIAŁ IV
  Formy współpracy
  Realizowanymi w ramach Programu formami współpracy o charakterze finansowym i pozafinansowym Gminy Łączna z podmiotami Programu są:

  1. Zlecanie podmiotom Programu zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie,
  2. Powierzanie zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na współfinansowanie ich realizacji,
  3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności poprzez:
  - utworzenie na stronie internetowej Gminy działu umożliwiającego prezentacje organizacji pozarządowych z terenu Gminy Łączna
  - zapoznanie organizacji pozarządowych z obszarami działań, w które mogą się włączyć, jako realizatorzy zadań,
  - bieżące informowanie o sesjach Rady Gminy w Łącznej i posiedzeniach Komisji, na których omawiane będą zagadnienia związane z działalnością statutową organizacji pozarządowych.
  4. Konsultowanie aktów prawnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych poprzez:
  - udział organizacji pozarządowych w opracowywaniu projektów rocznych programów współpracy,
  - udostępnianie organizacjom pozarządowym projektów uchwał z zakresu związanego z ich statutową działalnością,
  5. Inne formy współpracy mogą być realizowane poprzez:
  - udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali na spotkania ogólnodostępne,
  - bieżące poradnictwo oraz pomoc w organizowaniu szkoleń i składaniu wniosków aplikacyjnych,
  - prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej dotyczącej wspólnych przedsięwzięć Gminy i organizacji pozarządowych,
  - merytoryczna pomoc w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami pozarządowymi spoza terenu Gminy Łączna.
  ROZDZIAŁ V
  Realizacja Programu Współpracy

  1. Podejmowanie współpracy finansowej z podmiotami Programu następuje w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Wójta Gminy Łączna, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie.
  2. Udział podmiotów Programu w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę Łączna zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań tym podmiotom, których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną, do której należy zadanie.
  3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 1891), wraz z wymaganymi załącznikami.
  4. Tę samą ofertę na wykonanie zadania publicznego można złożyć tylko do jednego konkursu. Oferta złożona do różnych konkursów podlega wykluczeniu z postępowania konkursowego.
  5. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty Wójt Gminy Łączna ogłasza z 30-dniowym wyprzedzeniem otwarty konkurs ofert dla określonego zadania.
  6.Pierwszy otwarty konkurs ofert Wójt Gminy ogłasza końca kwietnia 2006 r.
  7. W przypadku nie rozdysponowania w pierwszym konkursie pełnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania publicznego, Wójt Gminy ogłasza drugi konkurs w terminie 2 miesięcy od rozstrzygnięcia pierwszego konkursu.
  8. Wójt Gminy Łączna powołuje Komisję Konkursową, a także określa warunki konkursu w drodze zarządzenia.
  9. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Łączna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  ROZDZIAŁ VI
  Postanowienia końcowe

  1. Wysokość środków finansowych na realizację zadań objętych Rocznym Programem Współpracy określa Rada Gminy w Łącznej w uchwale budżetowej na 2006 r.
  2. Celem wydzielenia środków finansowych w uchwale budżetowej na rok 2007, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 winny złożyć do 30 września 2006 r. propozycje realizacji zadań na kolejny rok.







































  Data wprowadzenia: 2006-10-12 1518
  Data upublicznienia: 2006-10-12
  Art. czytany: 2405 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna