(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół z głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Łączna II tura
A» Wzór zgłoszenia członków do OKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego
A» INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH IV z dnia 22 kwietnia 2024 r.
A» KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 9 CZERWCA 2024 R.
A» Postanowienie Nr 352/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 19 kwietnia 2024r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 21/IV/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2006r.

  Uchwała Nr 21/IV/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 kwietnia 2006r.

  Uchwała Nr 21/IV/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 27 kwietnia 2006r.


  w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Osełków.


  Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) u c h w a l a się co następuje :

  § 1

  W Statucie Sołectwa Osełków, zatwierdzonym uchwałą Nr 4/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:
  1) paragraf 11 otrzymuje brzmienie:
  „§ 11. 1. Organami samorządu mieszkańców wsi są:
  1) zebranie wiejskie,
  2) sołtys.
  2. Ciałem wspomagającym działalność sołtysa jest rada sołecka.
  3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata i kończy się
  z momentem nowych wyborów.”
  2) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 1/3 uprawnionych mieszkańców sołectwa.
  O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, zebranie
  w drugim terminie może się odbyć bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu. O drugim terminie Zebrania należy umieścić wzmiankę w zawiadomieniu.”
  3) w § 17 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
  „6. Upoważnianie sołtysa do wykonywania określonych w upoważnieniu czynności.”
  4) w § 21-ym:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Rada sołecka składa się od 3 do 7 członków.”
  b) skreśla się ust. 3.
  5) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. Zarządzenie wójta o zwołaniu pierwszego zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób określony w § 15.”


  6) w § 25 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano wymaganego quorum, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. O drugim terminie należy umieścić wzmiankę
  w zawiadomieniu o zwołaniu zebrania wiejskiego.”
  7) w § 28-ym:
  a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  „5. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, obok którego nazwiska
  z lewej strony postawił znak „x”.
  b) w ust. 6 pkt. b) otrzymuje brzmienie:
  „b) znak „x” postawiony został z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawiono znaku „x” z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.”
  c) skreśla się ust. 7.
  8) paragraf 32 otrzymuje brzmienie:
  „§ 32. W sytuacjach spornych dotyczących zapisów w statucie wiążącej interpretacji statutu dokonuje Rada Gminy.”

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Data wprowadzenia: 2006-10-13 1040
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 3339 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna