(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • UCHWAŁA Nr XXVI/11/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 17 marca 2009r


  UCHWAŁA Nr XXVI/11/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009r


  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przedłożeniu przez Wójta Gminy Łączna wyników analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, zaopiniowanej przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Rada Gminy uchwala co następuje:

  § 1

  1. Uznaje się częściową nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, uchwalonego Uchwałą Nr 27/V/99 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27.04.1999 r, zwanego dalej „studium gminy”.
  2. Zakres częściowej nieaktualności studium gminy, przy uwzględnieniu wymagań przywołanej wcześniej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, powoduje potrzebę objęcia studium gminy zmianą w całości z przeniesieniem do niego nadal obowiązujących ustaleń.

  § 2

  Zwłoka w przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium gminy, nie wyklucza wcześniejszych częściowych zmian tego dokumentu, jeżeli względy polityki przestrzennej na obszarze gminy Łączna o takiej potrzebie przesądzą.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  UZASADNIENIE
  Do Uchwały NR XXVI/11/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 17 marca 2009 r

  Uchwała jest wypełnieniem art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zgodnie z którym wójt dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i przekazuje radzie gminy wyniki analizy co najmniej raz w czasie kadencji rady.
  Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium a w przypadku uznania go za nieaktualne w całości lub w części, podejmuje działania prowadzące do zmiany studium, biorąc pod uwagę w szczególności zgodność tych opracowań planistycznych z wymogami przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  Przeprowadzona analiza Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wykazała, że jest ono nieaktualne i należy je zmienić.
  Uchwała jest zgodna z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie narusza przepisów odrębnych i nie pozostaje w sprzeczności z interesem publicznym.  Data wprowadzenia: 2009-06-16 1447
  Data upublicznienia: 2009-06-16
  Art. czytany: 2646 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna