(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Przetargi
 • 2009r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi: Opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi
  Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”


  Ogłoszenie o
  zamówieniu – Łączna


  a) zakres zamówienia: - Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”
  wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmianą i sporządzaniem w-w planu.
  Termin składania ofert: 2009-12-28 godz. 1000


  ________________________________________


  Łączna: Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”


  Numer T/7322/1/2009; data zamieszczenia: 16.12.2009

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  Czy zamówienie było przedmiotem
  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

  Czy w Biuletynie Zamówień
  Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140
  Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU
  ZAMÓWIENIA

  II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna oraz opracowanie zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna gmina Łączna”


  II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu
  zamówienia: a) zakres
  opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Łącznej nr XXV/13/2009 z dnia 17 marca 2009r, wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmianą studium.
   opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych: Czerwona Górka, Klonów, Łączna, w gminie Łączna wraz z udziałem w czynnościach związanych ze zmiana i sporządzaniem w/w planów dla tych obrębów. Przedmiot ustaleń planu oraz obszar objęty planem ujęty jest w uchwałach Rady Gminy w Łącznej nr XXX/32/2009, XXX/33/2009, XXX/34/2009 z dnia 16 września 2009r.
  szczegółowe granice planu określają załączniki graficzne do uchwał,
  przybliżona powierzchnia obszarów objętych planem wynosi ok. 1826 ha,
  b) zakres opracowania
  wykonanie opracowania ekofizjograficznego do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem powiązań przyrodniczych z najbliższym otoczeniem,
  sporządzenie tekstu i rysunku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko przyrodnicze zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej dla projektów zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami planów
  sąsiednich (obowiązujących i będących w trakcie opracowywania),
  doprowadzenie do opublikowania uchwał w sprawie zatwierdzenia w/w opracowania w
  Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
  opracowanie zmiany projektu planów w wersji elektronicznej,
  c) zobowiązania wykonawcy w trakcie sporządzania planu
  udziału i prezentacji projektów zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  (w zależności od potrzeb) na:
  - sesjach Rady Gminy w Łącznej dotyczących projektów zm. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  Planu i ich uchwalenia,
  - na posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  - podczas uzgodnień i opiniowania oraz w trakcie innych czynności procedury planistycznej,
  - podczas dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz na spotkaniach z mieszkańcami, organizowanych przez Wójta Gminy Łączna,
  współpracy w przygotowaniu ewentualnych:
  - autopoprawek Wójta Gminy Łączna do projektów uchwał Rady Gminy Łączna
  dotyczących zmiany planu,
  przygotowywanie ogłoszeń, pism i uzgodnień związanych z procedura przygotowywaniu planu
  w porozumieniu z zamawiającym,
  d) forma opracowania
  w postaci dokumentu na papierze: po 3 egzemplarze opracowań - skala rysunku planu 1: 2000
  oraz po 2 egzemplarze dokumentacji formalnoprawnej (oryginał + kopia),
  opracowanie sporządzone w formacie dwg , dwf i pdf na płycie CD,
  e) etapy opracowania
  etap 1 - zebranie i opracowanie materiałów wyjściowych do projektowania oraz projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – gotowe do przedstawienia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
  etap 2 - projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – do wyłożenia do publicznego wglądu i rozpatrzenia uwag,
  etap 3 - uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z przygotowaniem i przekazaniem 2 egzemplarzy dokumentacji planistycznej (w tym 1 zawierającej oryginały dokumentów) niezbędnej do oceny zgodności przez Wojewodę uchwalonych planów z przepisami prawnymi wraz rysunkami planów w wersji czarno/białej do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
  f) materiały wyjściowe
  uchwała Rady Gminy w Łącznej nr XXV/13/2009 z dnia 17-03-2009 r., XXX/32/2009r., XXX/33/2009r., XXX/34/2009r. z dnia 16 września 2009r.
  rysunki i tekst obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Łączna”,
  rysunki i tekst obowiązującego „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
  Łaczna”,
  kopie wydanych decyzji administracyjnych i postanowień,
  Uwaga:
  całość opracowań wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  konieczność wykonania map w skali 1:2000 dla terenów

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień
  (CPV):
  71.41.00.00-5.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

  IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  •Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: nie  Data wprowadzenia: 2009-12-16 1059
  Data upublicznienia: 2009-12-16
  Art. czytany: 4148 razy

  » SIWZ + załączniki + umowa - rozmiar: 162304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna