(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
A» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
A» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2009
 • Uchwała Nr XXIX/ 28 / 2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 czerwca 2009 r


  Uchwała Nr XXIX/ 28 / 2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 czerwca 2009 r

  w sprawie: zmian budżetu gminy na 2009 rok.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt 9, art.60 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.165 ust.2,
  art.166 ust.1 i ust.4,art. 173ust.1,art.184 ust.2 pkt.2 i 23,art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca
  2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z póżn.zm).

  Rada Gminy Uchwala, co następuje

  § 1

  Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 729 659,00 zł zgodnie z załącznikiem
  nr 1 do niniejszej uchwały
  Plan dochodów po zmianie wynosi 13 774 255,00zł
  § 2
  Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 910 504,04 zł oraz
  zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 84 845,04 zł zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszej uchwały.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 355 255,00zł
  § 3

  Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej ' Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
  w latach 2009-2011'- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej 'Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.' -otrzymuje
  brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5
  Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej 'Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
  na podstawie porozumień (umów) między jst w 2009 r.'- otrzymuje brzmienie zgodnie
  z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej 'Dotacje celowe' - otrzymuje brzmienie zgodnie
  z załacznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 8

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna.
  Załącznik nr 1
  do uchwały Nr XXIX/28/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 czerwca 2009r.

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 414 979,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 350 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 350 000,00
  01095 Pozostała działalność 64 979,00
  0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z inych źródeł 4 996,00
  2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19 983,00
  600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 147 500,00
  60016 Drogi publiczne gminne 145 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 145 000,00
  60095 Pozostałą działalność 2 500,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00
  700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 124 000,00
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 124 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 124 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 500,00
  75023 Urzędy gmin 10 500,00
  0920 Pozostałe odsetki 10 500,00
  756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 4 000,00
  75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw 4 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 2 400,00
  85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 400,00
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 400,00
  900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 280,00
  90017 Zakłady gospodarki komunalnej 6 280,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 6 280,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 729 659,00


  Ogółem zwiększenia dochodów 729 659,00 zł.
  Załącznik nr 2
  do uchwały nr XXIV/28/2009
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 29 czerwca 2009r.

  Dział Rozdział § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 334 979,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 305 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00
  6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300 000,00
  01095 Pozostała działalność 29 979,00
  4270 Zakup usług remontowych 24 979,00
  4430 Różne opłaty i składki 5 000,00
  600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 504 693,00 80 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 345 000,00
  6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst 345 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 159 693,00 80 000,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 693,00
  4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 000,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 000,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 11 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 11 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 20 000,00
  71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 31 832,04 4 845,04
  85202 Domy pomocy społecznej 17 000,00
  4330 Zakup usług jst od innych jst 17 000,00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 920,04 1 920,04
  3110 Świadczenia społeczne 925,04
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
  4260 Zakup energii 337,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
  4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 658,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 20,04
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 100,00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 891,00 1 925,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 813,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 002,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00
  4260 Zakup energii 436,00
  4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 925,00
  4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 658,00 0,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 172,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 238,00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 21,00
  4440 Odpisy na ZFŚS 21,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8 000,00
  92695 Pozostała działalność 8 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 910 504,04 84 845,04

  Ogółem zwiększenia wydatków 825 659,00zł.


  Data wprowadzenia: 2009-12-18 1355
  Data upublicznienia: 2009-12-18
  Art. czytany: 2541 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna