(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Statut Gminy
A Wójt Gminy
A Rada Gminy
A Prawo miejscowe
A Budżet i finanse
A Zamierzenia, strategie i programy
A Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
A Oświadczenia majątkowe
A Przetargi
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Rejestry
A Komunikaty
A Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
A Konkurs na stanowiska urzędnicze
A Konkursy na dyrektorów szkół
A Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
A Audyty i Kontrole
A Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
A Druki dla interesantów
A Sprawozdania
A Rewitalizacja
A RODO
A Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
A -------------------------
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Udzielenie kredytu długoterminowego
A» Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej oraz Zespołu Szkół w Goździe w roku szkolnym 2024/2025
A» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
A» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
A» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
 • Przetargi
 • 2012r.
 • Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych

  Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych
  Numer ogłoszenia: 229664 - 2012; data zamieszczenia: 02.07.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

  Adres strony internetowej zamawiającego: http://uglaczna.bip.doc.pl

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych.

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych: 1. Droga Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna - Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1700 m (od drogi powiatowej nr 588T w Zagórzu w kierunku Jęgrznej do działki Nr 319 ), 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1600 m (od drogi powiatowej nr 0595 w Klonowie przez miejscowość Klonów Budy), Parametry dróg dostosować do właściwych parametrów jak dla klasy D 1. Długość projektowanego odcinka dla zadania 1 - około 1700 ,00 m, 2. Długość projektowanego odcinka dla zadania 2 - około 1600 ,00 m, 3. Szerokość jezdni dla zadania Nr 1 i 2 - 5,0 m, 4. Warstwa ścieralna gr. 3,00 cm, 5. Odwodnienie pasa drogowego, 6. Przebudowa zjazdów, 7. Zmiana organizacji ruchu, 8. Przebudowa skrzyżowań z drogami powiatowymi: Nr 588T oraz Nr 0595 , 9. Ewentualne kolizje z sieciami uzbrojenia terenu.

  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.2) ZALICZKI

  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Zamawiający żąda wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz oświadczeniem że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów określonych w punkcie 6 SIWZ. Spełnia -nie spełnia

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zamówienia o podobnym charakterze (min. dwie dokumentacje projektowe o podobnym charakterze związane z przebudową drogi ) wykonane w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów określonych w punkcie 6 SIWZ. Spełnia -nie spełnia

  III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Projektanci dokumentacji załączą kserokopie uprawnień, przynależności do Izby zawodowej, poświadczone za zgodność z oryginałem Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów określonych w punkcie 6 SIWZ. Spełnia -nie spełnia

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych).

  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  1] wykazu wykonanych usług projektowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przebudowy drogi wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ( co najmniej dwóch dokumentacji), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością związanych z wykonaniem usług projektowych stanowiących przedmiot zamówienia, dat wykonania i odbiorców . W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie łączne doświadczenie, [2] dokumentów potwierdzających, że opracowane dokumentacje były wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończone np. referencje, [3] oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, [4] oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, [5]Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 226,poz.1817) określa jakie dokumenty składają wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, [6]W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa, [8] Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt.6.3. pkt. 4 i 5, winno być podpisane przez pełnomocnika, reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Stosownie do treści art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Zgodnie z ar.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, pod warunkiem przeprowadzenia jej zgodnie z poniższymi zapisami. 1/ Zmiany mogą być zainicjowane poprzez złożenie pisemnego wniosku. Może to być: - wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, - wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany, - wniosek Wykonawcy, Wniosek musi zawierać: - opis zmiany, - uzasadnienie zmiany, - koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, - czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego np. w zakresie terminu i/lub kosztów (budowy lub eksploatacji) i/lub poprawy parametrów technicznych sprawnościowych oraz opis skutków zmian. 2/ Zmiany mogą obejmować: - zmiany ilości każdej pracy objętej umową, - zmianę jakości i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części pracy, - zmianę poziomu, pozycji czy też wymiarów którejkolwiek części robót, - rezygnacja z jakiejkolwiek pracy (jednak bez prawa zlecenia jej osobom trzecim), - zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót, - zmiany nr konta bankowego, - zmiany stawki podatku VAT, - zmiany personelu, Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uglaczna.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej Kamionki 60 26-140 Łączna.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 1. Droga Nr 1516018 Gózd-Jęgrzna- Zajamnie.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Droga Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna - Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie. Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1700 m (od drogi powiatowej nr 588T w Zagórzu w kierunku Jęgrznej do działki Nr 319 ),.

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy.

  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Droga Nr 1516004 Klonów - Budy Przedmiotem opracowania będzie opracowanie projektu na długości około 1600 m (od drogi powiatowej nr 0595 w Klonowie przez miejscowość Klonów Budy).

  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.

  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


  Data wprowadzenia: 2012-07-02 1129
  Data upublicznienia: 2012-07-02
  Art. czytany: 3708 razy

  » mapka Jęgrzna - Zajamnie - rozmiar: 816080 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Mapka Klonów - rozmiar: 899014 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - rozmiar: 155648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załacznik 5 - rozmiar: 24064 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 1 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 2 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 3 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » załącznik 4 - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2012-07-10
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  4. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka

  2012-07-04
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  6. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka

  2012-07-02
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  15. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna