(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XI/50/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 września 2015 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok

  UCHWAŁA NR XI/50/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 września 2015 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2015 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2013 r. poz., 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
  885 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały.
  § 2. Aktualizuje się załącznik nr 12, nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
  z załącznikiem nr 2 , nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gmipyiączna
  Id: 1287D359-E7A6-4417-BAA9-48E83D48C07C. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/50/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 września 2015 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -17 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -17 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -17 000,00
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 25 000,00
  60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00
  Wydatki majątkowe 25 000,00
  926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT -8 000,00
  92695 Pozostała działalność -8 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań -8 000,00
  Ogółem zwiększenia wydatków 0,00
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  DNICZĄCY
  GMINY
  mgr ?PaJąk
  Id: 1287D359-E7A6-4417-BAA9-48E83D48C07C. Podpisany Strona 1
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/50/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 września 2015 r.
  Dotacje celowe w 2015 roku
  w złotych
  Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej
  dotacje Zakres Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 600 60014 Starostwo powiatowe pomoc finansowa na współfinansowanie przebudowy drogi
  powiatowej w miejscowości Wy stępa 375 000
  2. 900 90001 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  samorządowych zakładów budżetowych jako wkład własny na
  realizację projektu pn.'Remont istniejącej oczyszczalni ścieków
  w Kamionkach poprzez dostawę i montaż urządzeń'.
  50 000
  3. 900 90001 Zakład Gospodarki
  Komunalnej w Łącznej
  Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
  samorządowych zakładów budżetowych - zakup pompy na
  przepompownię ścieków w Kamionkach
  8 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154
  wyłoniona w drodze konkursu
  zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin,
  w których występuje problem alkoholowy 10 000
  Id: 1287D359-E7A6-4417-BAA9-48E83D48C07C. Podpisany Strona 1
  2. 926 92605
  wyłoniona w drodze konkursu
  zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 35 000
  Ogółem 478 000,00
  PRZE&
  Id: 1287D359-E7A6-4417-BAA9-48F83D48C07C. Podpisany Strona 2
  RADA GMINY
  ŁĄCZNA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/50/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 września 2015 r.
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
  samorządu terytorialnego w 2015 r.
  Nazwa zadania Dział Rozdział §
  Doc
  hod
  y
  ogół
  em
  Wydatki
  ogółem
  z tego:
  Wydatki bieżące
  z tego:
  Wydatki
  majątkowe
  z tego:
  Wydatki
  jednostek
  budżetowych
  Dot
  acj
  e
  na
  zad
  ani
  a
  bie
  żąc
  e
  Świa
  dczen
  ia na
  rzecz
  osób
  fizycz
  nych
  Wydat
  ki na
  progra
  my
  finanso
  wane
  z udział
  em
  środkó
  w,
  o który
  ch
  mowa
  w art. 5
  ust. 1 p
  kt 2 i 3
  Wydat
  ki na
  obsług
  V długu
  (odsetk
  i)
  Wydat
  ki
  z
  tytułu
  poręcz

  i
  gwara
  ncji
  w tym:
  zakup
  i objęcie
  akcji
  i udział
  ów
  wn
  ies
  ien
  ie
  wk
  ad
  ów
  do
  sp
  ółe
  k
  pr
  aw
  a
  ha
  nd
  lo
  we
  go
  wyna
  grodź
  enia
  i skla
  dki
  od
  nich
  nalic
  zane
  wydatki
  związan
  e
  z realiza
  sta tu to
  wych
  zadań
  inwestycje
  i zakupy
  inwestycyjne
  wydatki
  na
  program
  y
  finansów
  ane
  z udziale
  m
  środków,
  o których
  mowa
  w art. 5 u
  st. 1 pkt
  2 i 3
  i 2 4 5 6 7 • 9 KI u 12 13 14 15 17 II 19
  I. Dochody i wydatki związane
  z realizacją zadań realizowanych
  wspólnie z innymi jednostkami
  samorządu terytorialnego
  II. Dochody i wydatki związane
  z pomocą rzeczową lub finansową
  realizowaną na podstawie porozumień
  między j.s.t.
  Id: 1287D359-E7A6-4417-BAA9-48E83D48C07C. Podpisany Strona 1
  Przebudów
  a drogi
  powiatowej
  w miejsco
  wości
  Występa
  600 60014 6300 375 000 375 000 375 000
  Ogółem 375 000 375 000 375 000


  Data wprowadzenia: 2015-11-23 1022
  Data upublicznienia: 2015-11-23
  Art. czytany: 2041 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna