(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/64/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

  UCHWAŁA NR XIV/64/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn.
  zm) uchwala się, co następuje :
  § 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy
  Łączna w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
  § 2. Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania do kasy Urzędu
  Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w dwóch równych ratach w terminie do 15
  lutego i do 15 września każdego roku.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Traci moc Uchwała NR XII/107/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011
  r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  1] 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
  1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
  transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2)
  dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów
  infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów
  prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
  członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
  wydanie specjalne.
  Id: 3242EB8E-F68F-4BE2-BF7C-7EA63BF4149E. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr XIV/64/2015
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  STAWKI PODATKU
  OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
  Podatek wynosi rocznie :od samochodów ciężarowych, o których mowa w art.8 pkt 1
  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej :
  a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700 zł.
  b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.100 zł.
  c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.250 zł.
  1) od samochodów ciężarowych , o których mowa w art.8 pkt 2 ustawy o podatkach i
  opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w
  zależności od liczby osi ,o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
  według stawek określonych w Tabeli Nr 1
  T A B E L A Nr 1
  Liczba osi i dopuszczalna masa
  całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z
  zawieszeniem pneumatycznym
  lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne
  inne systemy
  zawieszenia osi
  jezdnych
  1 2 3 4
  2 osie
  12 13 1.300 1.400
  13 14 1.400 1.500
  14 15 1.500 1.600
  15 - 1.600 1.900
  3 osie
  12 17 1.400 1.500
  17 19 1.500 1.600
  19 21 1.600 1.700
  21 23 1.700 1.800
  23 25 1.800 2.000
  25 - 1.900 2.000
  4 osie i więcej
  12 25 1.700 1.750
  25 27 1.800 1.900
  27 29 1.900 2.000
  29 31 2.000 2.650
  31 - 2.000 2.650
  Id: 3242EB8E-F68F-4BE2-BF7C-7EA63BF4149E. Podpisany Strona 1
  2) od ciągników siodłowych i balastowych , o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o
  podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
  3,5 tony i poniżej 12 ton - 1820 zł.
  3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art.8 pkt 4 ustawy o
  podatkach i opłatach lokalnych ,o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
  równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
  całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w Tabeli Nr 2
  T A B E L A Nr 2
  Liczba osi i dopuszczalna
  masa całkowita zespołu
  pojazdów :
  ciągnik siodłowy + naczepa,
  ciągnik balastowy +
  przyczepa (w tonach)
  Stawka podatku ( w złotych )
  nie mniej
  niż
  mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) z
  zawieszeniem pneumatycznym
  lub zawieszeniem uznanym
  za równoważne
  inne systemy
  zawieszenia osi
  jezdnych
  2 osie
  12 18 1.700 1.800
  18 25 1.800 1.900
  25 31 1.900 1.950
  31 - 1.950 2.050
  3 osie i więcej
  12 40 1.900 1.950
  40 - 1.950 2.690
  5) od przyczepy i naczep ,o których mowa w art.8 pkt 5ustawy o podatkach i opłatach
  lokalnych , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
  rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) - 1.560 zł.
  6) od przyczep i naczep ,o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach
  lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
  przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
  dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, według stawek określonych
  w Tabeli Nr 3
  Id: 3242EB8E-F68F-4BE2-BF7C-7EA63BF4149E. Podpisany Strona 2
  T A B E L A Nr 3
  Liczba osi i dopuszczalna masa
  całkowita zespołu pojazdów:
  naczepa, przyczepa +pojazd
  silnikowy (w tonach) Stawka podatku (w złotych)
  nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z
  zawieszeniem pneumatycznym lub
  zawieszeniem uznanym za
  równoważne
  inne systemy
  zawieszenia osi
  jezdnych
  1 oś
  12 18 800 850
  18 25 850 950
  25 - 950 1050
  2 osie
  12 28 950 1050
  28 33 1.050 1.150
  33 38 1.200 1.500
  38 - 1.350 2.000
  3 osie i więcej
  12 38 1.150 1.250
  38 - 1.300 1.600
  7) od autobusów o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych o
  ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :
  a) mniejszej niż 22 miejsca - zł 1.900 zł
  b) równej lub większej niż 22 miejsca - zł 2.400 zł.
  Id: 3242EB8E-F68F-4BE2-BF7C-7EA63BF4149E. Podpisany Strona 3
  UZASADNIENIE
  Uchwała na 2016 rok dostosowuje się do najnowszych zmian w ustawie o podatkach i
  opłatach lokalnych w art.10 ust 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
  „7) od autobusu ,w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy :
  a) mniejszej niż 22 miejsca
  b) równej lub większej niż 22 miejsca
  Id:


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1400
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 1974 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna