(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2015
 • UCHWAŁA NR XIV/65/2015 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2015 r.

  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatekod nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

  CHWAŁA NR XIV/65/2015
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2015 r.
  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na
  podatekod nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
  (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ), w związku z art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12
  stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r.,
  poz.849 z późn.zm), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
  (tekst jednolity : Dz.U. z 2013r., poz. 1381, z późn.zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30
  października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 465, z
  późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje :
  § 1. 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku
  rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
  uchwały.
  2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych,
  jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek
  organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów
  Państwowych stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych, jednostek
  organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek
  organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów
  Państwowych stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
  4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych, jednostek
  organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek
  organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostek organizacyjnych Lasów
  Państwowych stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 2. Traci moc Uchwała NR XII/108/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011
  roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 1
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego , nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2016r.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy Łączna
  Monika Pająk
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Rady Gminy Łączna
  Nr XIV/65/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
  INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI,
  PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014r., poz.849 z późn. zm.)
  Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013r., poz. 1381 z późn zm.)
  Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2013r. poz.465 z późn.zm.).
  Składający:
  Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości
  lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Termin składania:
  W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia
  mającego wpływ na wysokość podatku.
  A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
  Organ podatkowy: Wójt Gminy Łączna Adres: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60 26-140 Łączna
  B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
  B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
  Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
   właściciel  posiadacz samoistny  użytkownik wieczysty  posiadacz  dzierżawca
  Obręb geodezyjny położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
  Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
  Nazwisko, imię, data urodzenia
  Imię ojca, imię matki
  Identyfikator podatkowy
  (Pesel;NIP)
  Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
  nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) numer NIP - w przypadku
  pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
  W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL wykazuje się datę urodzenia wraz z imionami rodziców
  B.2 ADRES ZAMELDOWANIA LUB ADRES DO KORESPONDENCJI W KRAJU
  Kraj
  Województwo
  Powiat
  Gmina
  Ulica Numer domu /lokalu
  Miejscowość
  Kod pocztowy Poczta
  Nr telefonu (nieobowiązkowe)
  E-mail (nieobowiązkowe)
  C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
  (zaznaczyć właściwą kratkę)
   informacja składana po raz pierwszy na dany rok 
  korekta uprzednio złożonej informacji
  Rok
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 3
  PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  D.1
  grunty związane z prowadzeniem działalności
  gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
  w ewidencji gruntów i budynków
  ....................................... m2
  D.2
  grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
  lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
  ........................................ ha
  D.3
  grunty pozostałe
  …................................... m2
  D.4
  grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
  z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777) i położone na terenach,
  dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie
  pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
  w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
  zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  ……………….....……. m2
  D.5
  budynki mieszkalne* -ogólna powierzchnia użytkowa do opodatkowania, w tym :
  - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  …...…………………… m2
  ................................................ m2
  ................................................ m2
  D.6
  budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ogólna powierzchnia użytkowa
  do opodatkowania, w tym:
  - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  …................................... m2
  .................................................. m2
  .................................................. m2
  D.7
  budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
  …................................... m2
  D.8
  budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
  o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń:
  -kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  …................................... m2
  ..................................................m2
  .................................................. m2
  D.9
  budynki pozostałe
  - kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  - kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
  …................................... m2
  ............................... m2
  …................................... m2
  D.10
  budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)
  ………………………… zł
  E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  (podać powierzchnię, bądź wartość przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 4
  PODATEK ROLNY
  F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  Klasy
  użytków
  wynikające
  z ewidencji
  gruntów
  Powierzchnia gruntów w hektarach fizycznych
  grunty
  orne
  łąki
  i pastwiska
  grunty rolne
  zabudowane
  sady
  grunty zadrzewione
  i zakrzewione
  na użytkach rolnych
  ogółem
  I
  II
  III
  III a
  III b
  IV
  IV a
  IV b
  V
  VI
  RAZEM
  Grunty pod stawami
  - zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią, pstrągiem
  - zarybionymi innymi gatunkami ryb
  - niezarybionymi
  Grunty pod rowami
  Nieużytki
  OGÓŁEM GRUNTY ROLNE
  PODATEK LEŚNY
  G POWIERZCHNIA LASU (wynikająca z ewidencji gruntów) w tym: w ha fizycznych
  - lasy pozostałe podlegające opodatkowaniu
  - lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
  - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
  - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
  - użytki ekologiczne
  OGÓŁEM GRUNTY LEŚNE
  H. OGÓLNA POWIERZCHNIA GRUNTÓW (w ha fizycznych)
  I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
  Imię
  Nazwisko
  Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego
  J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO (data i podpis przyjmującego formularz)
  *Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich
  kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych (w blokach) oraz szybów dźwigowych.
  Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, poddasza użytkowe.
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 5
  Załącznik Nr 2
  do Uchwały Rady Gminy Łączna
  Nr XIV/65/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK ………….
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  Podstawa
  prawna:
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014r., poz.849 z późn. zm.)
  Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
  będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
  budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
  lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
  będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
  nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych
  tworzących wspólnotę mieszkaniową.
  Termin składania: Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
  na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  Organ podatkowy: Wójt Gminy Łączna Adres: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60 26-140 Łączna
  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
   deklaracja roczna  korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok)
  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
   1. właściciel

  2. użytkownik wieczysty

  3. posiadacz samoistny

  4. posiadacz zależny
  Obręb geodezyjny położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
  Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
  D. DANE PODATNIKA
  * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. osoba fizyczna

  2. osoba prawna

  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
  Nazwa pełna * / Nazwisko **
  Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
  Identyfikator REGON
  Identyfikator podatkowy
  Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL
  nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) NIP - w przypadku
  pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
  W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL wykazuje się datę urodzenia wraz z imionami rodziców
  Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
  Imię ojca Imię matki
  D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
  Kraj Województwo Powiat
  Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
  Miejscowość Kod pocztowy Poczta
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 6
  DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
  E.1. GRUNTY
  Podstawa
  opodatkowania
  (w m2
  )
  Stawka podatku
  (w zł, gr)
  Kwota podatku
  (w zł, gr)
  1. Grunty związane z prowadzeniem działalności
  gospodarczej, bez względu na sposób
  zakwalifikowania w ewidencji gruntów
  i budynków
  2. Grunty pod wodami powierzchniowymi
  stojącymi lub wodami powierzchniowymi
  płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
  3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie
  odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku
  publicznego
  ,
  ,
  4. Grunty niezabudowane objęte obszarem
  rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
  9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. poz.
  1777), i położone na terenach, dla których
  miejscowy plan zagospodarowania
  przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod
  zabudowę mieszkaniową, usługową albo
  zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
  obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
  jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
  w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
  4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy
  zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  E.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI
  Podstawa
  opodatkowania
  (w m2)
  Stawka podatku
  (w zł, gr)
  Kwota podatku
  (w zł, gr)
  1. Budynki mieszkalne - ogółem
  ,
  w tym
  - od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  kondygnacji
  o
  wysokości:
  - powyżej 2,20 m
  2. Związane z prowadzeniem działalności
  gospodarczej oraz części budynków
  mieszkalnych zajęte na prowadzenie
  działalności gospodarczej - ogółem:
  w tym
  - od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  kondygnacji
  o
  wysokości:
  - powyżej 2,20 m
  3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
  siewnym - ogółem
  w tym
  - od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  kondygnacji
  o
  wysokości:
  - powyżej 2,20 m
  4. związane z udzielaniem świadczeń
  zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
  działalności leczniczej, zajęte przez podmioty
  udzielające tych świadczeń - ogółem
  w tym kondygnacji o wysokości:
  w tym
  - od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  kondygnacji
  o
  wysokości:
  - powyżej 2,20 m
  5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
  odpłatnej statutowej działalności pożytku
  publicznego przez organizacje pożytku
  publicznego - ogółem
  ,
  ,
  w tym
  - od 1,40 do 2,20 m
  (zaliczyć 50% powierzchni)
  kondygnacji
  o
  wysokości:
  - powyżej 2,20 m
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 7
  E.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI
  Podstawa
  opodatkowania
  (wartość w zł z
  dokładnością do 1 zł)
  Stawka podatku
  Kwota podatku
  (w zł)
  Budowle lub ich części związane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej
  %
  E.4. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
  (podać powierzchnię, bądź wartość przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  Kwota podatku
  Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku gdy kwota
  podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności
  pierwszej raty.
  …..………………… zł
  G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
  Imię
  Nazwisko
  Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika
  H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  Uwagi organu podatkowego
  Data (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis przyjmującego formularz
  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 8
  Załącznik Nr 3
  do Uchwały Rady Gminy Łączna
  Nr XIV/65/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
  DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK ………………….
  DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2013r., poz. 1381 z późn. zm.)
  Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej
  będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów
  budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
  lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
  będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi
  nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych
  tworzących wspólnotę mieszkaniową.
  Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
  na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  Organ podatkowy: Wójt Gminy Łączna Adres: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60 26-140 Łączna
  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) ……………………………………
  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. właściciel

  2. użytkownik wieczysty

  3. posiadacz samoistny

  4. posiadacz zależny
  Obręb geodezyjny położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
  Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
  D. DANE PODATNIKA
  * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. osoba fizyczna

  2. osoba prawna

  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
  Nazwa pełna * / Nazwisko **
  Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
  Identyfikator REGON
  Identyfikator podatkowy
  Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących
  działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2)NIP - w przypadku pozostałych podmiotów
  podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
  W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL wykazuje się datę urodzenia wraz z imionami rodziców
  D.2. A DRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
  Kraj Województwo Powiat
  Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
  Miejscowość Kod pocztowy Poczta
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 9
  E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
  Klasy użytków
  wynikające
  z ewidencji
  gruntów
  i budynków
  Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
  Liczba
  hektarów
  przeliczeniowych
  Stawka z 1 ha
  (przeliczeniowego
  lub
  fizycznego)
  w zł, gr
  Wymiar podatku
  rolnego
  w zł, gr
  Ogółem
  Nie podlegające
  przeliczeniu
  na ha
  przeliczeniowe
  Podlegające
  przeliczeniu
  na ha
  przeliczeniowe
  Grunty orne
  I
  II
  IIIa
  IIIb
  IVa
  IVb
  V
  VI
  Sady
  I
  II
  IIIa
  IIIb
  IVa
  IVb
  V
  VI
  Łąki
  i pastwiska trwałe
  I
  II
  III
  IV
  V
  VI
  Użytki rolne
  zabudowane
  I
  II
  IIIa
  III
  IIIb
  IVa
  IV
  IVb
  V
  VI
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 10
  Grunty pod
  stawami:
  a) zarybionymi
  łososiem, trocią,
  głowacicą, palią
  i pstrągiem
  b) zarybionymi
  innymi
  gatunkami ryb
  c) niezarybionymi
  Grunty pod
  rowami
  Nieużytki
  Grunty
  zadrzewione
  i zakrzewione na
  użytkach rolnych
  I
  II
  IIIa
  III
  IIIb
  IVa
  IVb
  IV
  V
  VI
  Razem
  F. DANE O ULGACH I PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  (podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  ***
  Kwota podatku
  Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku gdy kwota podatku nie
  przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty
  …..…………………..………zł
  H. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
  Imię Nazwisko
  Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika
  I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  Uwagi organu podatkowego
  Data (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis przyjmującego formularz
  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 11
  Załącznik Nr 4
  do Uchwały Rady Gminy Łączna
  Nr XIV/65/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku
  DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY NA ROK ……………….
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity z 2013r. poz.465 z późn.zm).
  Składający: Fo rmularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej
  będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
  stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących
  współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami,
  nieposiadającymi osobowości prawnej.
  Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
  na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
  A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
  Organ podatkowy: Wójt Gminy Łączna Adres: Urząd Gminy Łączna, Kamionki 60 26-140 Łączna
  B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.81 ustawy Ordynacja podatkowa.
  Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
   1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc - rok) …………………………………..
  C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
   1. właściciel

  2. użytkownik wieczysty

  3. posiadacz samoistny

  4. posiadacz zależny
  Obręb geodezyjny położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
  Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
  D. DANE PODATNIKA
  * - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną ** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną
  D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
  Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

  1. osoba fizyczna

  2. osoba prawna

  3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej
  Nazwa pełna * / Nazwisko **
  Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **
  Identyfikator REGON
  Identyfikator podatkowy
  Identyfikatorem podatkowym jest: 1) numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących
  działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2)NIP - w przypadku pozostałych podmiotów
  podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.
  W przypadku gdy osobie fizycznej nie nadano numeru ewidencyjnego PESEL wykazuje się datę urodzenia wraz z imionami rodziców
  Da ta urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
  Imię ojca Imię matki
  D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
  Kraj Województwo Powiat
  Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu
  Miejscowość Kod pocztowy Poczta
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 12
  E. DANE DOTYCZĄCE LASÓW (włącznie ze zwolnionymi)
  Rodzaj gruntów leśnych
  Powierzchnia
  w ha
  (należy podać z dokładnością do czterech
  miejsc po przecinku)
  Stawka podatku
  zł, gr
  Kwota podatku
  zł, gr
  Lasy wchodzące w skład
  rezerwatów przyrody
  i parków narodowych
  Lasy pozostałe
  Razem
  E. DANE O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
  (podać powierzchnię przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)
  F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
  Kwota podatku
  Kwotę podatku należy zaokrąglić do pełnych złotych. W przypadku gdy kwota podatku nie
  przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
  ………………………….. zł
  G. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
  Imię Nazwisko
  Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika
  H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
  Uwagi organu podatkowego
  Data (dzień - miesiąc - rok)
  Podpis przyjmującego formularz
  Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
  Id: E2746B4B-118C-4E92-BB1A-98EF27589FF9. Podpisany Strona 13
  UZASADNIENIE
  do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji
  i deklaracji podatkowych
  Druki formularzy informacji i deklaracji podatkowych określane są na podstawie
  odpowiednich przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku
  rolnym i ustawy o podatku leśnym.
  Zmiana uchwały polega na dostosowaniu zapisów do obowiązujących od 2016 roku
  nowych przepisów. W załącznikach do uchwały wprowadza się m.in. zmiany:
  - zapis „grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
  wodnych” otrzymuje nowe brzmienie „grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
  lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych”;
  - ustawa o rewitalizacji wprowadza nową stawkę w wysokości 3 zł od 1 m2 powierzchni dla
  gruntów „niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z
  dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy
  plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
  mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
  wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do
  tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z
  przepisami prawa budowlanego”;
  - usunięte zostają zapisy dotyczące lasów ochronnych,
  - dodane zostaje pouczenie: „W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł,
  podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty”.
  Mając na uwadze powyższe wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.


  Data wprowadzenia: 2015-12-14 1402
  Data upublicznienia: 2015-12-14
  Art. czytany: 2740 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna