(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 34/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 lipca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Dulęba Karolina
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Fąfara Tomasz
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radny Furmańczyk Piotr
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Radna Kowalik Dorota
 • Sprawozdania
 • SPRAWOZDANIE GMINEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ w 2015 roku

  SPRAWOZDANIE
  GMINEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĄCZNEJ w 2015 roku

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jedną z budżetowych jednostek organizacyjnych Gminy Łączna utworzony przez Radę Gminy Łączna.
  Ośrodek działa na podstawie uchwały Nr 19/II/95 Rady Gminy z dnia 30 marca 1995 roku oraz ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku oraz innych 19 ustaw zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy w dniu 30 listopada 2015 r
  Ośrodek wykonuje zadania administracji samorządowej i rządowej w zakresie pomocy społecznej. Źródłem finansowania Ośrodka są środki z budżetu Wojewody oraz środki finansowe z budżetu Gminy.
  Obszarem działania jest teren Gminy Łączna.
  Nadzór bieżący nad działalnością Ośrodka pełni Wójt Gminy Łączna a nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej w Kielcach .
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia : 3 pracowników socjalnych, 1 pracownik obsługujący świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny i 1 księgowa i kierownik.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z zakresu pomocy społecznej a w szczególności: przyznawanie i wypłacanie zasiłków pieniężnych oraz inne zadania wynikające z ustaw ,zarządzeń i rozporządzeń.
  W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił następujące zasiłki:
  -zasiłki stałe dla 40 rodzin/osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności, spełniających kryterium dochodowe określone ściśle w ustawie o pomocy społecznej, a wynoszące: 634,00 dla osoby samotnie gospodarującej i 514,00 dla osoby w rodzinie.
  Koszt zasiłków stałych wyniósł 186 441,00
  Wysokość zasiłku stałego dla osoby samotnie gospodarującej, nie posiadającej własnego dochodu wynosi 604,00 zł a wysokość zasiłku dla osoby w rodzinie jest uzależniona
  od dochodu.
  -zasiłki okresowe wypłacono dla 125 rodzin, na kwotę 166 374,00
  Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość zasiłku uzależniona jest ściśle od kryterium dochodowego rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.
  -zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy wypłacono dla 107 rodzin na kwotę 60 829,00
  Z tytułu zdarzenia losowego jakim był pożar domu mieszkalnego wypłaciliśmy kwotę 35 000
  Zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej,
  a w szczególności na pokrycie kosztów zakupu żywności, leków leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu .
  Z programu ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pokryto koszt posiłków dla 138 uczniów w szkołach podstawowych i Gimnazjum oraz w Specjalnych Ośrodkach szkolno-wychowawczych w łącznej wysokości 56 671,00. Z programu tego udzielone zostały zasiłki celowe dla 62 rodzin na kwotę 30 829,00
  Łączny koszt Programu ,,pomoc państwa w zakresie dożywiania „wyniósł 87 500.00 złotych w tym z zadań własnych Gminy 35 000 i z dotacji 52 500
  W 2015 r w Domach Pomocy Społecznej umieszczone były 3 osoby a koszt ich pobytu wyniósł 49 982,00. Objęto pomocą w usługach 1 osobę w formie usług opiekuńczych(pomocy sąsiedzkiej) na kwotę 6 477,00
  Łącznie pomocą objęto 337 rodzin o liczbie osób 1 068 na kwotę 511 792,00
  W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej korzystał z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 z którego zatrudnił 1 asystenta rodziny, do pracy z 7 rodzinami, przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą ,,Dziś szansą na lepsze jutro”
  W projekcie uczestniczyło 8 beneficjentów ostatecznych , którzy uczestniczyli w kursach aktywizujących oraz kursach zawodowych jak np. kurs prawa jazdy kat B, C , kurs komputerowy z podstaw obsługi komputera oraz uczestnictwo w zajęciach z Florystyki Beneficjenci objęci zostali pomocą finansową ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 9 922 ,-zł na zasiłki okresowe jako wkład własny do projektu
  Dla beneficjentów zorganizowano uroczyste zakończenie Projektu na którym podsumowano działania podjęte w Projekcie oraz wręczono uczestnikom paczki żywnościowe i czystościowe po 300 zł każda.
  W dniu 18 grudnia 2015 r zorganizowano uroczystą wigilię dla osób starszych i samotnych w której uczestniczyło około 50 osób. Spotkania te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa .
  Wydano skierowania po żywność z Unii Europejskiej z programu PEAD dla około 800 osób w rodzinie do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Skarżysku .

  Jednym z zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest realizacja ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i praca w Zespołach Interdyscyplinarnych oraz Grupach Roboczych. Zespół ma za zadanie diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie a następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią.
  W 2015 roku wpłynęło 17 Niebieskich Kart do których zwoływano posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego a następnie zwołano 72 Grupy Robocze , których zadaniem była praca z ofiarą oraz podejmowanie dalszych odpowiednich działań pomocowych związanych z rodziną i sprawcą przemocy.


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego .
  Na system świadczeń rodzinnych uregulowanych ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 114 ze zm) składają się następujące świadczenia:
  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  a) urodzenia się dziecka,
  b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  c) samotnego wychowania dziecka,
  d) wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  e) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  f) rozpoczęcia roku szkolnego,
  g) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  2. Świadczenia opiekuńcze : zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
  3. Zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a( tj. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka)
  4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  5. Świadczenie rodzicielskie ( nowy rodzaj świadczenia obowiązujący od dni 01.01.2016 r).
  Wśród powyższych świadczeń znajdują się trzy świadczenia związane z urodzeniem dziecka:
  1. dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – w 2015 roku wypłacono dla 22 osób na kwotę 22.000,00 zł,
  2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – przysługuje niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia się dziecka, natomiast od dnia 1 stycznia 2013 roku uzależniona jest od dochodu rodziny (dochód rodziny nie może przekroczyć kwoty 1922,00 zł)- w 2015 roku wypłacono dla 44 osób na kwotę 44.000,00 zł,
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – przyznawana na zasadach i w wysokości określonych uchwałą rady gminy , przy czym gmina nie ma obowiązku ustanowienia tego świadczenia – w 2015 roku dla – 0 osób.
  Wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych.
  Wysokość kryteriów dochodowych oraz poszczególnych świadczeń rodzinnych poddawane są weryfikacji co 3 lata. Zmiany przygotowywane są na podstawie badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwszej weryfikacji dokonano w 2006 roku, następnej - 1 listopada 2009 r., kolejna 1 listopada 2012 r., ostatnia 1 listopada 2015 r.
  O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

  Od dnia 1 listopada 2015 +
  1) wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 674,00 zł;
  2)w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczenie o niepełnosprawności, wysokość dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 764,00 zł.
  Od dnia 1 listopada 2015 r . do 2016-10-31
  1) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  a) 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  b) 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  c) 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł;
  3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;
  4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł/ 265,00 zł nie więcej niż 530,00 zł w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na wszystkie dzieci;
  5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  6) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:
  a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
  7) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wynosi 100,00 zł na dziecko;
  8) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:
  a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;
  9) wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko;
  10) wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie;
  11) wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi : do 30.04.2014 r.- 620,00 zł miesięcznie , od 01.05.2014 do 31.12.2014 w wysokości - 800,00 zł miesięcznie, od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 w wysokości – 1200,00 zł miesięcznie , od dnia 01.01.2016 roku w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Pierwszą waloryzację świadczenia pielęgnacyjnego przeprowadza się w roku 2017. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157,poz. 1314), obowiązującego w dniu 1 stycznia 2017 r. w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień 1 stycznia 2016 r.

  12) wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, wynosi 520,00 zł miesięcznie.

  Świadczenia opiekuńcze: stan za rok 2015.
  - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacony niepełnosprawnemu dziecku poniżej 16 roku życia na kwotę 75429,00 zł dla średnio 42 osób; - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacony osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności na kwotę 162945,00 zł dla średnio 89 osób ; - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacony osobie, która ukończyła 75 lat na kwotę 7191,00 zł dla średnio 4 osób ; - zasiłek pielęgnacyjny - wypłacony osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia na kwotę 86445,00 zł dla średnio 47 osób.
  - świadczenie pielęgnacyjne – z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą , jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia. Innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964- Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni prawa rodzicielskich , są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – w 2015 roku wypłacono to świadczenie dla 28 osób na kwotę 402480,00 zł.
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – nowe świadczenie , które weszło w życie od 01.01.2013 roku- przysługuje osobom , na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1966 r. –Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom , jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub ( wchodzi w życie od 1 stycznia 2015 r. )rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - w 2015 roku wypłacono to świadczenie dla średnio 17 osób na kwotę – 105681,00 zł.
  Nowe świadczenia rodzinne
  Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadziła od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:
  • osoby bezrobotne,
  • studenci,
  • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym,
  • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
  Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie Brak kryterium dochodowego.
  Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

  Zasiłek dla opiekuna.
  Z dniem 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U. poz. 567). Zgodnie z art. 2 ww. ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust 3 z dnia 7 grudnia 2012 r o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 1548 z późn. zm) z dniem 1 lipca 2013 r. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna nie jest jako całość nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale osobnym i odrębnym aktem prawnym. Zasiłek dla opiekuna nie jest zatem świadczeniem rodzinnym jako takim, a jedynie świadczeniem zbliżonym. Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
  1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;
  2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. Zasiłek dla opiekuna za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przysługuje wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego.
  Odsetki, o których mowa w ust. 3, przysługują do dnia wejścia w życie ustawy.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  przysługują osobie uprawnionej na podstawie wyroku sądowego do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkolę wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. W 2015 roku ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego korzystało średnio 36 osób uprawnionych z 24 rodzin. Ogólnie wypłacono kwotę- 160190,00. W wyniku podjętych działań wobec dłużników alimentacyjnych przez tut. organ wyegzekwowano kwotę łącznie 15503,42 zł,. zaś z tytułu zaliczki alimentacyjnej odzyskano kwotę- 2424,92 zł.

  W 2015 roku tut. Ośrodek wypłacił świadczenia rodzinne na kwotę 1719841,00 zł , zasiłki dla opiekunów realizowanych zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 97569,00 zł oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 160190,00 zł – łącznie wypłacono kwotę 1.977.600,00 zł. W 2015 roku skorzystało ze świadczeń rodzinnych średnio -395 rodzin.


  Data wprowadzenia: 2016-02-08 1129
  Data upublicznienia: 2016-02-08
  Art. czytany: 4522 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Marcisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna