(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XVII/80/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2016 r.

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, i

  UCHWAŁA NR XVII/80/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2016 r.
  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz tryb
  i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla
  niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i
  szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez osoby fizyczne i prawne inne niż
  jednostki samorządu terytorialnego
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późń. zm.), w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń.
  zm.) oraz art. 251 i art.252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XV/70/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 grudnia 2015 roku w
  sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
  pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych
  form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez
  osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się
  zmiany:
  a) § 5 otrzymuje brzmienie :
  „Niepubliczne przedszkole, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. d), niespełniające
  warunków wymienionych w art. 90 ust. 1b ustawy otrzymuje z budżetu Gminy Łączna
  dotację w kwocie na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków
  bieżących ustalonych zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy.”,
  b) § 6 otrzymuje brzmienie :
  „Niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 ust.
  2 pkt. e), może otrzymywać z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego
  ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego w wysokości równej 50%
  wydatków bieżących ustalonych zgodnie z art. 90 ust. 1c ustawy.”.
  § 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  Id: 1A0036C0-5843-4BA7-95B2-1E7CCBB641CD. Podpisany Strona 1
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  PRZEWODNICZĄCA
  RADY GMINY
  MONIKA PAJĄK
  Id: 1A0036C0-5843-4BA7-95B2-1E7CCBB641CD. Podpisany Strona 2
  UZASADNIENIE
  do uchwały Nr XVII/80/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 03 marca 2016r.
  Zgodnie z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty ustalanie trybu udzielania i
  rozliczania dotacji, podstawy obliczania dotacji, zakresu danych, jakie mają być zawarte we
  wniosku o udzielenie dotacji udzielonej dla placówek niepublicznych oraz publicznych
  prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego jest zadaniem jednostki
  samorządu terytorialnego, dotującej tego rodzaju podmioty.
  W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Rada Gminy Łączna, w dniu 30
  grudnia 2015 roku podjęła uchwałę w tej sprawie w oparciu o nowe, obowiązujące od 1 stycznia
  2016 roku akty prawne.
  Jednakże, dla zapewnienia większej przejrzystości uchwały w kwestii wysokości dofinansowania
  niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zmienia się
  brzmienie § 5 i § 6 określając procentowo wysokość dotacji na każdego ucznia.
  Powyższe zmiany w pełni uzasadniają podjęcie niniejszej uchwały czyniąc w/w akt prawa
  miejscowego bardziej przejrzystym i zrozumiałym.
  Id: 1A0036C0-5843-4BA7-95B2-1E7CCBB641CD. Podpisany Strona 1


  Data wprowadzenia: 2016-03-11 1328
  Data upublicznienia: 2016-03-11
  Art. czytany: 1778 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna