(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XVII/84/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 3 marca 2016 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

  UCHWAŁA NR XVII/84/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 3 marca 2016 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2015 r. poz., 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
  późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 000 zł zgodnie z
  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 21 128 846 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20 000 zł zgodnie z załącznikiem
  nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 22 428 846 zł
  § 3. Aktualizuje się załącznik nr 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr
  3 do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
  Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 1E8E1701-5304-4EBC-813E-663333F24139. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/84/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 3 marca 2016 r.
  Dochody
  Dział
  Rozdzi
  ał § Treść
  Kwota
  dochodów
  720 INFORMATYKA 20 000,00
  72095 Pozostała działalność 20 000,00
  6207
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
  udziałem środków europejskich oraz środków, o
  których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust 3 pkt 5 i 6
  ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków
  europejskich, z wyłączeniem dochodów
  klasyfikowanych w paragrafie 625 20 000,00
  Razem zwiększenie dochodów 20 000,00
  Id: 1E8E1701-5304-4EBC-813E-663333F24139. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/84/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 3 marca 2016 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  926 KULTURA FIZYCZNA 20 000,00
  92601 Obiekty sportowe 20 000,00
  Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem
  środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 20 000,00
  Razem zwiększenia wydatków 20 000,00
  Id: 1E8E1701-5304-4EBC-813E-663333F24139. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/84/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 3 marca 2016 r.
  Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku
  Planowane wydatki
  w tym źródła finansowania
  w tym:
  Lp. Dział Rozdz. Nazwa
  przedsięwzięcia
  Łączne
  nakłady
  finansowe
  rok
  budżetowy
  2016
  (7+8+10+11)
  dochody
  własne jst
  kredyty
  i pożyczki
  kredyty i
  pożyczki
  zaciągnięte
  na realizację
  zadania pod
  refundację
  wydatków
  dotacje i
  środki
  pochodzące z
  innych źr.*
  środki
  wymienione
  w art. 5 ust. 1
  pkt 2 i 3
  u.f.p.
  Jednostka org.
  realizująca
  zadanie lub
  koordynująca
  program
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  wydatki
  majątkowe
  1. 010 01010
  Budowa
  kanalizacji
  sanitarnej w
  miejscowościach
  Występa,
  Zalezianka, Stawik
  , Jaśle
  2009-2018
  12 000 000 4 000 000 1 200 000 2 800 000 Urząd Gminy
  2. 010 01010
  Budowa
  kanalizacji
  sanitarnej w
  miejscowości
  Podzagnańszcze
  2016-2022
  3 900 000 0 Urząd Gminy
  3. 900 9001
  Remont istniejącej
  oczyszczalni
  ścieków w
  Kamionkach
  poprzez dostawę i
  220 650 64 000 64 000
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej w
  Łącznej
  Id: 1E8E1701-5304-4EBC-813E-663333F24139. Podpisany Strona 1
  montaż urządzeń (
  dotacja ) 2014-
  2016
  4. 900 90001
  Rozbudowa
  istniejącej
  oczyszczalni
  ścieków w
  Kamionkach 2016-
  2017
  1 700 000 850 000 255 000 0 595 000,00 Urząd Gminy
  5. 926 92601
  Rozbudowa boiska
  o sztucznej
  nawierzchni
  trawiastej w
  miejscowości
  Gózd 2016-2018
  860 000 20 000 20 000 Urząd Gminy
  Ogółem 18 680 650,00 4 934 000,00 339 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 3 395 000,00
  Id:


  Data wprowadzenia: 2016-03-11 1332
  Data upublicznienia: 2016-03-11
  Art. czytany: 2241 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna