A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.
» ZARZĄDZENIE NR 26/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.
» Protokół Nr XIX/2020 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 24 czerwca 2020r.
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
 • Komunikaty
 • OBWIESZCZENIE

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna.

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) oraz Nr XXX/34/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna gminy Łączna.

  zawiadamiam

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 kwietnia 2016r. do 9 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, w godzinach pracy urzędu.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 1330 w Urzędzie Gminy w Łącznej.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna na adres: 26-140 Łączna, Kamionki 60 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2016 r.
  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
  • opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) zwanej dalej ustawą - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 6 Łączna na obszarze gminy Łączna,
  • prognozie oddziaływania na środowisko w.w. planu.
  Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym - zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
  4. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
  5. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
  6. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: [email protected]
  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2016 r.
  Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.


  Wójt Gminy Łączna
  /-/
  Romuald Kowaliński


  Data wprowadzenia: 2016-03-22 1259
  Data upublicznienia: 2016-03-22
  Art. czytany: 1165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna