(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2016
 • UCHWAŁA NR XVIII/88/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 kwietnia 2016 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

  UCHWAŁA NR XVIII/88/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 kwietnia 2016 r.
  w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz. U. z 2015 r. poz., 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2
  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z
  późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 24 000 zł zgodnie z załącznikiem nr
  1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianie wynosi 21 238 913 zł
  § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 24 000 zł zgodnie z załącznikiem nr
  2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 22 538 913 zł
  § 3. Aktualizuje się załącznik nr 11 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 3
  do niniejszej uchwały.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w
  Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Przewodnicząca Rady
  Gminy
  Monika Pająk
  Id: 5C455444-5ED6-4299-BA12-870182C35732. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/88/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2016 r.
  Dochody
  Dział Rozdział § Treść
  Kwota
  dochodów
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 000,00
  80104 Przedszkola 8 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000,00
  80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 10 000,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
  852 OPIEKA SPOŁECZNA 6 000,00
  85206 Domy pomocy społecznej 6 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 6 000,00
  Razem zwiększenie dochodów 24 000,00
  Id: 5C455444-5ED6-4299-BA12-870182C35732. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/88/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2016 r.
  Wydatki
  Dział Rozdział Treść Kwota
  wydatków
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 21 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 21 000,00
  Wydatki majątkowe 21 000,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
  NARODOWEGO
  3 000,00
  92195 Pozostała działalność 3 000,00
  Wydatki majątkowe 3 000,00
  Razem zwiększenia wydatków 24 000,00
  Id: 5C455444-5ED6-4299-BA12-870182C35732. Podpisany Strona 1
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/88/2016
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 29 kwietnia 2016 r.
  Dotacje celowe w 2016 roku
  Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania
  Jednostka
  otrzymująca
  dotację
  Kwota
  dotacji
  1 2 3 4 5 6
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  1. 900 90001 6210
  'Remont istniejącej
  oczyszczalni ścieków w
  Kamionkach poprzez dostawę
  i montaż urządzeń'
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej w
  Łącznej
  64 000
  2. 010 01010 6210
  Zakup pompy do studni
  głębinowej w miejscowości
  Czerwona Górka
  Zakład
  Gospodarki
  Komunalnej w
  Łącznej
  21 000
  3. 921 92195 6300
  Budowa pomnika św. Jana
  Pawła II w Masłowie
  Pierwszym
  Gmina Masłów 3 000
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  1. 851 85154 2830
  zorganizowanie wypoczynku
  letniego dla dzieci z rodzin, w
  których występuje problem
  alkoholowy
  wyłoniona w
  drodze
  konkursu
  10 000
  2. 926 92605 2830 zadania z zakresu kultury
  fizycznej i sportu
  wyłoniona w
  drodze
  konkursu
  35 000
  Ogółem 133 000


  Data wprowadzenia: 2016-05-11 1147
  Data upublicznienia: 2016-05-11
  Art. czytany: 1975 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna