(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR LVII/339/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/338/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» UCHWAŁA NR LVII/337/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023r.
» UCHWAŁA NR LVII/336/2023 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 listopada 2023 r.
» Wykaz miejsc okazjonalnie wykorzystanych do kąpieli
 • Rewitalizacja
 • UCHWAŁA NR XVIII/87/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 kwietnia 2016r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”

  UCHWAŁA NR XVIII/87/2016
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 kwietnia 2016r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023”

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku poz. 1777) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.
  Przystępuje się do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016-2023” jako programu wieloletniego, w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 .

  § 2.
  Zakres opracowania obejmuje:
  - ustalenie uwarunkowań i wyznaczenie granic obszaru rewitalizacji,
  - opracowanie programu i przygotowanie uchwały w sprawie jego przyjęcia,
  - skorelowanie przedsięwzięć realizacyjnych w ramach projektów rewitalizacji z Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

  § 3.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uzasadnienie


  Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Gminy Łączna, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobieżenia procesom degradacji. W tym celu uznaje się za niezbędne opracowanie i uchwalenie Programu Rewitalizacji Gminy Łączna na lata 2016 - 2023.
  Program Rewitalizacji jest obligatoryjnym dokumentem w przypadku ubiegania się
  o środki unijne na projekty rewitalizacyjne. W tym celu wystraczające jest opracowanie Programu w oparciu o Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie z wymaganiami i wytycznymi, które zostaną przyjęte przez Instytucje Zarządzające poszczególnymi RPO.
  Procedura opracowania i uchwalenia Programu Rewitalizacji jest wieloetapowa i wymaga kolejno następujących działań:
  1. Rada gminy, z własnej inicjatywy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji.
  2. Wójt, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia programu rewitalizacji, kolejno:
  1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w zakładce „rewitalizacja” oraz w sposób zwyczajowo przyjęty,
  2) sporządza projekt Programu Rewitalizacji;
  3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu Programu Rewitalizacji;
  4) występuje o zaopiniowanie projektu Programu Rewitalizacji;
  5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt Programu Rewitalizacji.

  Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:
  - rozwój gospodarczy (m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i stref aktywności gospodarczej, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej),
  - rozwój społeczny (m. in. poprzez zapobieganie przestępczości, marginalizacji
  i wykluczeniom społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych wspólnot),
  - rozwój infrastrukturalny (m. in. poprzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej, poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych funkcji obiektów, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów).

  Skuteczność procesu rewitalizacji w dużym stopniu zależy od partycypacji społecznej. Zakłada się, że Program Rewitalizacji będzie opracowany przy znaczącym udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych i gospodarczych.


  Data wprowadzenia: 2016-05-31 1417
  Data upublicznienia: 2016-05-31
  Art. czytany: 3165 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna