(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2016/2017”

  Znak: T.260.5.2016.MK Łączna, 14 lipca 2016r.

  Wszyscy Wykonawcy

  ZAWIADOMIENIE
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERTY

  Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, na podstawie art. 92 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp” zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „„Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Łącznej oraz do Szkoły Podstawowej w Goździe w roku szkolnym 2016/2017” nr postępowania T.260.5.2016.MK Numer ogłoszenia: 87329 – 2016 po dokonaniu analizy zamówienia:

  I. Wykluczono Wykonawcę, a oferta została odrzucona:
  LECH TRANS
  Paweł Lech
  Pępice gm. Mniów

  Uzasadnienie wykluczenia i odrzucenia:
  Podstawą wykluczenia Wykonawcy jest art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
  Zamawiający działając zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w dniu 05.07.2016 roku wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów:
  - punkt 5 ppkt. 1 SIWZ : aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - punkt 5 ppkt. 2: aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - punkt 5 ppkt. 3 : aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  - punkt 6 ppkt 2 : wykaz sprzętu do przewozu dzieci ( posiadanej bazy transportowej );
  - punkt 6 ppkt 3 : wykaz osób (kierowców) i dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą
  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane Prawem.

  Termin złożenia brakujących dokumentów upłynął w dniu 13.07.2016 roku. Wykonawca
  w wyznaczonym terminie nie złożył brakujących dokumentów.
  W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę z postępowania, a tym samym oferta Wykonawcy została odrzucona.
  Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy:
  - art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą,
  - art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  II. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  Przewóz Osób Usługi Transportowe
  Sławomir Dąbek Wincentów gm. Piekoszów

  Wykonawca nie podlegał wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlegała odrzuceniu i jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium wyboru zawarte w SIWZ, tj. : kryterium wyboru 100% cena.
  Do przetargu przystąpiło 6 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie wykonawców, którzy złożyli ofertę wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym ich punktację przyznaną ofertom w kryterium ustalonym w SIWZ oceny ofert, zostało przedstawiona w poniższej tabeli.

  Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
  w postępowaniu
  i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
  1. P.U.H. EKO – STAMAR Stanisław Marczak
  Końskie
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 256.792,60 zł
  59,18
  2. TRAVELLER BUS
  Artur Pawełkiewicz
  Kielce
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 179.930,00 zł 84,47
  3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
  Zofia Danieluk
  Cedzyna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 169.860,00 zł
  89,47
  4. LECH TRANS
  Paweł Lech
  Pępice gm. Mniów
  Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
  oferta podlega odrzuceniu 164.920,00 zł 92,15
  5. PH-U WITKOBUS
  Andrzej Witkowski
  Wzdół Rządowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 171.000,00 zł
  88,88
  6. Przewóz Osób Usługi Transportowe
  Sławomir Dąbek Wincentów gm. Piekoszów
  Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 151.981,00 zł
  100,00


  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta
  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 27 lipca 2016 r.


  Romuald Kowaliński
  Wójt Gminy Łączna


  Otrzymują:
  - tablica ogłoszeń
  - strona internetowa Zamawiającego
  - wszyscy Wykonawcy  Data wprowadzenia: 2016-07-14 1456
  Data upublicznienia: 2016-07-14
  Art. czytany: 2401 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna