(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • Zapytanie ofertowe 1

  Łączna, dn. 02.08.2016r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Gmina Łączna zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn.: „Kompleksowy Program Rozwoju Szkół na terenie Gminy Łączna na lata 2016-2023”.


  Zamawiający: Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna
  http://www.laczna.pl tel. 41 25 48 960, fax 41 25 48 977e-mail: [email protected]


  Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  pn.: Opracowanie Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Łączna na lata 2016-2023.

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020). Opracowanie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dokument powinien zawierać:
  1. Diagnozę stanu istniejącego placówek oświatowych w Gminie Łączna.
  2. Definicję potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół na terenie Gminy Łączna.
  Minimalny zakres opracowania:
  1. Wstęp.
  2. Odniesienie do dokumentów strategicznych.
  3. Ogólna charakterystyka gminy.
  4. Opis i diagnoza stanu istniejącego.
  5. Analiza SWOT.
  6. Definicja potrzeb w zakresie kierunków rozwoju szkół na terenie Gminy Łączna.
  7. Kierunki działań.
  Opracowanie należy objąć placówki oświatowe z terenu Gminy Łączna wskazane w załączniku nr 1 – wykaz placówek oświatowych.
  Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164.

  Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. Uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania KPRSZ (nie dotyczy to poszczególnych propozycji do programu, a jedynie jego całości jako dokumentu).
  2. Udziału w spotkaniach roboczych dotyczących przygotowania KPRS na wezwanie Zamawiającego na terenie gminy Łączna (informacja przynajmniej z dwudniowym wyprzedzeniem).
  3. Przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uchwały Rady Gminy wraz z uzasadnieniem.

  2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel. 41 25 48 960 Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Mirosław Kopytek – sekretarz Urzędu Gminy Łączna

  3. Wymagania jakie musi spełniać Wykonawca: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący odpowiednią wiedzą i uprawnieniami niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy.
  Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 1 usługi w zakresie opracowania Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół (zatwierdzonego przez miejscową Radę Gminy) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
  W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, należy złożyć następujące dokumenty:
  Wykaz wykonanych usług (opracowanych Kompleksowych Programów Rozwoju Szkół), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3 do oferty do niniejszego zaproszenia.
  Dowodami, o których mowa powyżej są poświadczenie/referencje oraz kopia uchwały miejscowej Rady Gminy zatwierdzająca Kompleksowy Program Rozwoju Szkół).
  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości bądź części zamówienia podwykonawcom.

  4. Termin wykonania zamówienia:
  Zakończenie realizacji zamówienia do dnia 31.10.2016r.

  5. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
  1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  2. Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć wypełniony formularz ofertowy wg wzoru
  stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień
  składania ofert.
  4. Nie dopuszcza się cen wariantowych.
  5. Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
  przy realizacji zamówienia.
  6. Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.

  6. Zakres prac obejmuje opracowanie Planu:
  - W wersji papierowej – 2 egz.
  - W wersji elektronicznej (CD/DVD) – 2 egz.

  7. Sposób i termin zapłaty:
  - 14 dni od daty wpływu faktury do Urzędu Gminy w Łącznej, przelewem na konto Wykonawcy.

  8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
  Kryterium wyboru oferty stanowi cena – 100 %  9. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy przesłać e-mailem: [email protected] lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26 -140 Łączna w terminie do dnia 12.08.2016. do godziny 13.00
  O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  10. Informacja o wyborze oferty:
  Informacja o wyborze oferty zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

  11. Załączniki:

  1. Wykaz placówek oświatowych

  2. Wzór oferty
  3. Wykaz wykonanych usług
  4. Projekt umowy  Załącznik 1  WYKAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁĄCZNA
  dla, których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
  Gimnazjum

  L.p. Nazwa placówki oświatowej Adres
  1. Gimnazjum im. Armii Krajowej Korpus 'Jodła' Kamionki 63
  26-140 Łączna

  Szkoły Podstawowe

  L.p. Nazwa placówki oświatowej Adres
  1. Szkoła Podstawowa im. Eugeniusza Ge-dymina Kaszyńskiego 'Nurta' w Goździe
  Gózd 125, 26-140 Łączna
  2. Szkoła Podstawowa w Łącznej Kamionki 63
  26-140 Łączna

  Przedszkola i punkty przedszkolne

  L.p. Nazwa placówki oświatowej Adres
  1
  1. Przedszkole w Kamionkach
  Kamionki 5 'C'
  26-140 Łączna
  2. Przedszkole Samorządowe w Gózd Gózd 125, 26-140 Łączna
  Punkt Przedszkolny w Łącznej Kamionki 63
  26-140 Łączna

  Załącznik Nr 2
  - WZÓR OFERTY-

  ……………………………..
  Miejscowość, data

  ………………………………..
  Pieczęć firmowa


  OFERTA WYKONAWCY

  Ja, niżej podpisany

  ……………………………………………………………….,
  (dane Wykonawcy)
  działając w imieniu i na rzecz:

  Nazwa: ………………………………………………………………………………………….
  Adres siedziby: ………………………………………………………………………….………
  Nr telefonu: ………………………………………fax:……………………………………….…….
  NIP: ……………………………………REGON………………………………………….
  W odpowiedzi zapytanie ofertowe z dnia ………….. oferujemy ryczałtową cenę w kwocie brutto:

  Opracowanie Kompleksowego Programu Rozwoju Szkół na terenie Gminy Łączna
  na lata 2016-2023

  Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym za
  cenę:

  Cena (netto) Stawka podatku VAT Cena (brutto)
  − cenna brutto słownie: ……………………………………………………………..

  Jednocześnie oświadczam, że:
  • Wskazana cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia
  • Proponowana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji za-mówienia.

  Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego żad-nych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

  Termin związania oferty: 30 dni


  ………………………………
  Podpis osoby upoważnionej

  Załącznik nr 3
  ...............................................
  pieczęć oferenta  WYKAZ WYKONANYCH USŁUG


  Lp. Przedmiot
  zamówienia Wartość
  zamówienia Termin realizacji Podmiot, na rzecz którego usługa była realizowana
  1  2


  3
  Do niniejszego wykazu załączam poświadczenie prawidłowego wykonania ww. usług, tj. kserokopie referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz uchwały Rady Gminy.

  .........................................................
  (Podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)
  Załącznik 3 Wzór umowy


  UMOWA Nr ………..


  zawarta w dniu ……………..2016r. w Łącznej pomiędzy:
  Gminą Łączna z siedzibą: Kamionki 100, 26-140 Łączna NIP: 663 18 67 303 REGON: 291010180 reprezentant:
  Pan Romualda Kowalińskiego - Wójta Gminy Łączna,
  Przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Alicji Miernik, zwaną dalej „Zamawiającym”

  a
  ……………………………..………….z siedzibą w ………………..…………… ………………………………………………………………………………….………………NIP: ……………………….………. REGON: ………………………………..……….. zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: …………………………………………
  Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na warunkach określonych z Zaproszeniu do złożenia oferty z dnia ………………… i ofercie Wykonawcy.

  § 1.
  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Łączna na lata 2016-2023” zwany dalej „Kompleksowym Planem Roz-woju Szkół”.

  § 2.
  1. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół będzie opracowany z uwzględnieniem wszelkich wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej tak-że: RPO WŚ 2014-2020) w tym działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej bowiem będzie stanowił załącznik do wniosku Gminy Łączna do RPO WŚ 2014-2020. Ponadto musi wykazywać zgodność z:
  a. Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskie na lata 2014-2020,
  b. Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
  Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,

  c. Zasadami Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i jego załącznikami, w szczególności z: Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalno-ści wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. oraz innymi dokumentami opublikowanymi na stronie www.rpo-swietokrzyskie.pl
  d. zgodność z dokumentami planistycznymi Gminy Łączna, powiatu skarżyskiego i województwa świętokrzyskiego oraz dokumentami krajowymi i unijnym w obszarze edukacji,

  e. potrzebami placówek oświatowych Gminy Łączna w obszarze edukacji.

  f. w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Łączna na lata 2016-2023, która powinna zawierać informacje zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (T.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) oraz powinna być zgodna z ustalonym, przez organy zakresem opracowania. Wykonawca będzie również zobowiązany do uaktualnienia progno-zy oddziaływania na środowisko Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla Gminy Łączna na lata 2016-2023 zgodnie z ewentualnymi uwagami organów.


  § 3.
  1. Zlecenie o którym mowa w § 1 zgodnie z warunkami określonymi w §2 zostanie zrealizowane przez Wykonawcę do 31.10.2016r.,
  2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy bieżącej współpracy i dostępu do wszystkich informacji i dokumentacji niezbędnych do realizacji umowy.
  3. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

  § 4.
  1. Wykonawca zobowiązuje się do zaprezentowania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół na posiedzeniach Komisji i Sesji Rady Gminy Łączna.
  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół zgodnie
  z obowiązującym prawem, w tym prawem autorskim, własności przemysłowej, poszanowa-niem praw osób trzecich.
  3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek żądań osób trzecich, wynikających z naruszenia ich patentów, praw autorskich i pokrewnych związanych
  z wykonaniem niniejszej umowy.
  4. Wykonawca zobowiązany jest sygnalizować Zamawiającemu występowanie istotnych proble-mów, których Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwią-zać we własnym zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy.

  § 5.
  Zamawiającemu przysługuje prawo zapoznawania się z przebiegiem prac i uzyskiwanymi wynika-mi analiz na każdym etapie realizacji zlecenia.

  § 6.
  1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół
  w następującej formie:
  - opracowania pisemnego – 2 egz. + na nośniku CD – 1 egz. w wersji Word i PDF
  2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego.

  § 7.
  1.Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez odrębnych świadczeń Zamawiającego, autorskie pra-wa majątkowe do opracowania określonego w § 1 na wszystkich polach eksploatacji, wy-mienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i pra-wach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.). W szczególności Zamawia-jący uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, powielania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania dzieła. Wykonawca zezwala Zamawiające-mu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.
  2. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego poprawek, uzupełnień, skrótów
  i wszelkich innych zmian w treści dokumentu, jakie Zamawiający uzna za stosowne oraz na rozporzą-dzanie i korzystanie z tak zmienionej przez Zamawiającego dokumentacji. Wykonawca wraz z dokumentacją przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie autorów, wyrażające zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego poprawek, uzupełnień, skrótów i wszelkich innych zmian w treści dokumentacji oraz na rozporządzenie i korzystanie z tak zmienionej dokumentacji.
  3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają autorskich praw osobistych autorów dokumentu.
  4. Zamawiający zobowiązuje się do niezbywania opracowań projektowych ani ich dowolnych części oraz nieusuwania oznaczeń określających autora.
  5. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja stanowiąca przedmiot Umowy nie będzie naruszała żad-nych praw osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.
  § 8.
  1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają cenę w wysokości ……………….zł brutto (słownie: …………………………………… brutto).
  2. Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wystawi na Zamawiającego fak-turę płatną w ciągu 14 dni.
  3. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego.
  4. Zapłata zostanie dokonana na konto wskazane na fakturze.
  5. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym płatnikiem VAT i jest upoważniony do wystawiania faktur VAT.

  § 9.
  1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przed-miotu umowy Zamawiający może dochodzić do kar umownych i odsetek:
  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% ceny umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia,
  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,5% ceny umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczo-nego jako termin usunięcia wad.
  2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przy-sługuje kara umowna w wysokości 20% ceny umownej brutto określonej w § 8 pkt. 1.
  3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawcy należy się kara umowna w wysokości 20% ceny umownej brutto określonej w § 8, pkt. 1.
  4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony zastrzegają sobie prawo do-chodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywil-nym.

  § 10.
  1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nie-ważności.
  2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z nią strony zobo-wiązują się rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia poro-zumienia przekazać je do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
  4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

  Zamawiający Wykonawca
  Data wprowadzenia: 2016-08-01 1533
  Data upublicznienia: 2016-08-01
  Art. czytany: 2403 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna