(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • Zapytanie ofertowe 2

  Zapytanie Ofertowe

  I. Zamawiający:
  Gmina Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna,
  NIP: 663 18 67 303 REGON: 291010180,
  tel. 41 25 48 960, fax 41 25 48 977

  II. Przedmiot zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca opracowania Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji i doposażeniu infrastruktury szkolnej na terenie gminy Łączna

  Zamawiający będzie ubiegał się o pozyskanie dofinansowania na realizację powyższego zadania ze środków zewnętrznych z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe.

  III. Opracowane Studium Wykonalności:
  a) będzie zgodne z Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
  b) będzie stanowić załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków unijnych i należy je sporządzić zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analizy Ekonomiczno-Finansowej (Studium Wykonalności), obowiązującymi dla projektów aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, w ramach Osi Priorytetowej 7 – „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowe.

  Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) sporządzenia przedmiotowych opracowań z uwzględnieniem wszelkich, aktualnych danych,
  b) aktualizacji Studium Wykonalności, będących przedmiotem zamówienia, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu dokonanej przez ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Zarządzającą we wdrażaniu RPOWŚ na lata 2014-2020.

  IV. W celu realizacji zdania Wykonawca :
  • Sporządzi wycenę studium wykonalności odrębnie–Formularz Ofertowy.
  • Będzie uczestniczył w ewentualnych spotkaniach roboczych dotyczących konsultacji założeń przyjętych w studiach wykonalności. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający.
  • Zobowiązany jest również do dokonywania zmian w Studium Wykonalności w zakresie przedstawionym przez Zamawiającego, w trakcie procesu ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań.
  • Każda wersja opracowanego Studium Wykonalności musi zostać uzgodniona
  i zatwierdzona przez Zamawiającego.

  V. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania niezbędnych dokumentów w tym szacunkowych kosztów inwestycyjnych dot. przedmiotowych zadań w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

  VI. Zgodność dokumentów z aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi

  1. Opracowane Studia Wykonalności dla projektów powinny być zgodne z następującymi aktami prawnymi:
  1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),
  2) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)
  3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
  4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2009 Nr 151 poz.1220 z późn.zm)
  5) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),
  6) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199),
  7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409, z póź.zm.),
  8) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

  2. Inne dokumenty, z którymi przedmiotowe dokumenty powinien być skoordynowane:
  1) Strategia Rozwoju Kraju 2020
  2) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:
  3) Strategia Rozwoju Gminy Łączna na lata 2007-2020
  4) Krajowe Programy Operacyjne na okres programowania 2014-2020.
  5) Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
  6) Wytyczne w zakresie opracowania Studium Wykonalności (analiza ekonomiczno finansowa)

  VII. Zakres rzeczowy dokumentów
  1. Zachowana zostanie zgodność z przepisami prawa.
  2. Przewidziane działania zostaną zaplanowane z uwzględnieniem analizy kosztów i korzyści – zostanie wskazany optymalny wariant realizacji działań uwzględniający korzyści środowiskowe, ekonomiczne i społeczne.
  3. Dokumenty powinny być opracowane w sposób kompleksowy.
  4. Wyznaczone zostaną mierzalne cele (mierniki osiągnięcia celów) oraz zaplanowane sposoby monitorowania realizacji zadań.

  VIII. Przeprowadzenie spotkań
  1. Zorganizowanie i przeprowadzenie ewentualnych spotkań w celu uzgodnienia zakresu opracowywanych dokumentów. Za organizację spotkań odpowiada Zamawiający
  2. Spotkania zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach będących własnością Gminy.
  3. Terminy spotkań zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą

  IX. Terminy wykonania

  1. Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem opracowania rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.
  2. Termin opracowania Studium Wykonalności został określony na 31.10.2016r.

  X. Wynagrodzenie
  Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotowego zadania winno obejmować wszystkie koszty (w tym: Opracowanie Studium Wykonalności, dodatkowo koszty uczestnictwa w spotkaniach, uzyskanie/opracowań materiałów niezbędnych do sporządzenia Studiów Wykonalności dla ww. projektów oraz ryzyko związane z wykonaniem przedmiotowego zadania, bez możliwości negocjacji ceny w trakcie realizacji. W złożonej ofercie należy podać cenę Netto, VAT i cenę Brutto.

  XI. Wymagania dotyczące przekazania opracowanych dokumentów
  1. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.
  2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć wersje ostateczne:
  Opracowanego Studium Wykonalności dla wskazanego projektu
  z uwzględnieniem wymagań wynikających z przepisów dotyczących ubiegania się jak również realizacji projektów z dotacją RPO oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analiz Ekonomiczno-Finansowych i wytycznymi
  w zakresie opracowania Analiz Ekonomiczno-Finansowych.
  3. Wykonawca dostarczy dokumenty w liczbie 3 kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z wersją elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania
  i drukowania jego dowolnych części (w formacie .doc, .xls i .pdf - 3 egz.). Dokument musi zostać podpisany na pierwszej stronie przez Wykonawcę opracowania wraz z pieczęcią.

  XII. Osoba do kontaktu:
  Mirosław Kopytek – sekretarz Urzędu Gminy Łączna, tel. 41 25 48 960

  XIII. Warunki udziału w postępowaniu

  Posiadania wiedzy i doświadczenia
  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali opracowanie co najmniej 3 studiów wykonalności (analiz ekonomiczno-finansowych) dla projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

  XIV. Dokumenty wymagane w postepowaniu:
  W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

  1. Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
  a) wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których prace zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
  b) Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy - dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik
  Dokumenty składane w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę do podpisania oferty.

  XVI. Termin nadesłania i związania ofertą oraz opis przygotowania oferty
  1. Na ofertę składa się formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania.
  2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, jej treść musi odpowiadać treści zapytania.
  3. Dokumenty załączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu.
  5. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
  6. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty upoważniające do reprezentowania – dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty.
  7. Kopie dokumentów, z wyjątkiem pełnomocnictw, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
  8. Pełnomocnictwa muszą być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonych przez notariusza.
  9. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osoby podpisujące ofertę;
  10. Wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja, z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji.
  11. Opakowanie oferty
  Ofertę cenową należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Ofertę należy nadesłać na adres
  Gmina Łączna Kamionki 60, 26-140 Łączna
  w terminie do dnia 12.08.2016 do godz. 13:00). Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  Kopertę oznakować napisem o treści:
  Oferta na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu polegającego na modernizacji i doposażeniu infrastruktury szkolnej na terenie gminy Łączna z dopiskiem „nie otwierać do dnia 12.08.2016r.”.
  10. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  13. Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej Specyfikacji.

  XVII. Kryteria i sposób oceny ofert
  1. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów według poniżej wymienionych kryteriów:
  Kryterium1. - cena - 70% (oferta najniższa cenowo otrzyma 70 pkt.),
  -Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ofercie.
  Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
  Kryterium 2. - doświadczenie wykonawcy w przygotowaniu Studiów Wykonalności dla jst, placówek oświatowych - max 30%: (30pkt)
  - 5 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów, które uzyskały dofinasowanie - 5pkt
  - 5 Studiów Wykonalności opracowanych dla projektów, które uzyskały dofinasowanie do RPOWŚ 2014-2020 lub RPOWŚ 2007-2013 - 30pkt
  2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, która nie podlega odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  XVIII. Informacje dodatkowe
  1. Oferty częściowe – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2.Oferty wariantowe – Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
  4. Zamówienie uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia
  uzupełniającego.
  5. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
  6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.  Data wprowadzenia: 2016-08-01 1534
  Data upublicznienia: 2016-08-01
  Art. czytany: 2291 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Marcin Moćko
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna