(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PIERWSZYM PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM
» OBWIESZCZENIE BURMINSTRZA MIASTA I GMINY BODZENTYN
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2016r..
 • Przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  Łączna, dnia 5 października 2016r.


  Wójt Gminy Łączna

  ZAPRASZA

  do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

  przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego
  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

  ZAMAWIAJĄCY:
  Gmina Łączna
  Kamionki 60.
  26-140 Łączna
  NIP: 663-18-67-303

  1. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
  1) należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
  2) na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis: oferta cenowa na zadanie pn.: AUDYT ZGK.
  3) ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  4) ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  5) ma obejmować całość zamówienia.


  2. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Analiza funkcjonowania jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami (regulaminy, statut, procedury a także stosowanie się do wymagań prawnych).
  2. Ocena systemu obiegu dokumentów ( w tym także dzienniki, rejestry, zgłoszenia, korespondencja).
  3. Ocena gospodarki finansowej (planowanie finansowe, zarządzanie majątkiem obrotowym, ściągalność należności, funkcjonowanie kasy, kontrola finansowa, dowody księgowe, wykaz środków trwałych)
  4. Analiza zarządzania kosztami (analiza działań optymalizujących koszty w tym możliwości optymalizacji (kontroli) kosztów związanych z gospodarką wodno-ściekową i cieplną).
  5. Ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Zakładu.
  6. Ocena polityki zakupowej (przetargi, zakupy z wolnej ręki).
  7. Ocena finansowa wykonywanych inwestycji zleconych przez Gminę.
  8. Ocena funkcjonowania sytemu kontroli wewnętrznej.
  9. Stopień sformalizowania organizacji wewnętrznej (procedury, zarządzenia, listy kontrolne).
  10. Ocena relacji z Gminą (system sprawozdawczości, realizacja potrzeb Gminy , zakres kontroli Gminy nad ZGK).
  11. Realizacja zaleceń  i wniosków z kontroli i audytów przeprowadzonych dotychczas.
  12. Ponadto:
  – sprawdzenia prawidłowości sporządzenia rocznego sprawozdania w wykonania
  planu dochodów i planu wydatków za 2015 rok z księgami rachunkowymi, w tym
  wydatków strukturalnych.


  – ocena prawidłowości ustalenia wyniku finansowego na 31.12.2015 r. i jego podziału.
  – analiza przychodów z działalności Zakładu i kosztów ich uzyskania za 2015 r.
  – analiza podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych Zakładu (struktury aktywów
  i pasywów, rentowności oraz płynności finansowej) za lata 2014 – 2015.

  3. Wymagany termin realizacji umowy:
  15 grudnia 2016 r.

  4. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
  najniższa cena brutto oraz udokumentowane doświadczenie w świadczeniu tego
  rodzaju usług.

  5. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
  Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 19 października 2016. r., do godz. 15.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna (sekretariat), Kamionki 60. 26-140 Łączna.

  6. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
  Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 19 października 2016 r. o godz. 15.15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Łączna (sekretariat), Kamionki 60.
  26-140 Łączna.
  Oferta powinna zawierać:
  - odpisy poświadczone za zgodność dokumentów rejestracyjnych podmiotów – w przypadku osób fizycznych – zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku innych podmiotów odpis z rejestru przedsiębiorców,
  - wykaz wykonanych audytów  w samorządowych jednostkach organizacyjnych o profilu gospodarki komunalnej w okresie ostatnich trzech lat,
  - oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby do reprezentowania podmiotu o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji i innych danych wrażliwych w czasie wykonania audytu przez okres trzech lat wraz z  zobowiązaniem do zapłaty kary umownej określonej w umowie o wykonaniu audytu za naruszenie zobowiązania o zachowaniu tajemnicy,
  – termin wykonania usługi,

  7. Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
  Pracownik merytoryczny : Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy - tel. 41 2548 961.
  Załącznik
  projekt umowy
  UMOWA Nr …../2016
  o przeprowadzenie audytu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Łącznej

  zawarta w dniu …………………………… 2016 r. w Łącznej pomiędzy:
  Gminą Łączna - Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łącznej,
  Łączna 115, 26-140 Łączna
  NIP: 663-18-67-303, reprezentowaną przez:
  Andrzej Kmiecik – Kierownik Zakładu
  przy kontrasygnacie Edyty Poniewierskiej – Głównego księgowego
  zwaną w treści niniejszej Umowy „Zleceniodawcą”,
  a
  …………………………………………………..
  ……………………………………………………
  …………………………………………………. , reprezentowaną przez:

  ………………………………………………… - właściciela
  zwaną w treści niniejszej Umowy „Zleceniobiorcą”.

  § 1
  Przedmiot umowy

  I. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowadzeniu audytu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w zakresie:
  1. Analizy funkcjonowania jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami (regulaminy, statut, procedury a także stosowanie się do wymagań prawnych).
  2. Oceny systemu obiegu dokumentów ( w tym także dzienniki, rejestry, zgłoszenia, korespondencja).
  3. Oceny gospodarki finansowej (planowanie finansowe, zarządzanie majątkiem obrotowym, ściągalność należności, funkcjonowanie kasy, kontrola finansowa, dowody księgowe, wykaz środków trwałych)
  4. Analizy zarządzania kosztami (analiza działań optymalizujących koszty w tym możliwości optymalizacji (kontroli) kosztów związanych z gospodarką wodno-ściekową i cieplną).
  5. Oceny efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Zakładu.
  6. Oceny polityki zakupowej (przetargi, zakupy z wolnej ręki).
  7. Oceny finansowej wykonywanych inwestycji zleconych przez Gminę.
  8. Oceny funkcjonowania sytemu kontroli wewnętrznej.
  9. Stopnia sformalizowania organizacji wewnętrznej (procedury, zarządzenia, listy kontrolne).
  10. Oceny relacji z Gminą (system sprawozdawczości, realizacja potrzeb Gminy , zakres kontroli Gminy nad ZGK).
  11. Realizacji zaleceń  i wniosków z kontroli i audytów przeprowadzonych dotychczas.
  12. Ponadto:
  – sprawdzenia prawidłowości sporządzenia rocznego sprawozdania w wykonania
  planu dochodów i planu wydatków za 2015 rok z księgami rachunkowymi, w tym
  wydatków strukturalnych.
  – oceny prawidłowości ustalenia wyniku finansowego na 31.12.2015 r. i jego
  podziału.
  – analizy przychodów z działalności Zakładu i kosztów ich uzyskania za 2015 r.
  – analizy podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych Zakładu (struktury
  aktywów i pasywów, rentowności oraz płynności finansowej) za lata 2014 - 2015,

  II. Audyt zostanie przeprowadzony na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz
  - ustawy z 29.08.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.),
  - ustawy z 7.05.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach
  uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
  (Dz. U. Nr 77, poz. 649, ze zm.),
  - ustawy o podatku VAT oraz innych ustaw podatkowych obowiązujących w zakresie
  rozliczeń podatkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  III. Audyt wskaże rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności wydatkowania środków publicznych, przedstawi wnioski i uwagi dotyczące usprawnienia badanego systemu oraz określi zasady sporządzania kalkulacji stawek za energię cieplną i taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za odbiór nieczystości płynnych.

  IV. Na podstawie zebranych dokumentów i dowodów Zleceniobiorca sporządzi:

  a) protokół z przeprowadzonej kontroli,
  b) wystąpienie pokontrolne dla ZGK Łączna,
  c) informację z wykonania zaleceń pokontrolnych,

  V. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej udostępni Zleceniobiorcy wszelkie dokumenty niezbędne do rzetelnego i prawidłowego wykonania nin. umowy.
  VI. Audyt przeprowadzony będzie w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej – Łączna 115.

  § 2
  Wykonanie umowy i kary umowne
  1. Czynności objęte niniejszą umową, a określone w § 1 zostaną przeprowadzone w terminie od dnia ……………………. 2016r. do dnia ……………………. 2016r.

  2. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi, o której mowa w § 1 pkt I niniejszej Umowy Zleceniodawca pomniejszy wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy o 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.


  § 3
  Należyta staranność
  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowego wykonania prac przedstawionych w § 1 z zachowaniem należytej staranności zawodowej i rzetelności.

  2. Zleceniodawca poprzez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej zobowiązuje się do współdziałania ze Zleceniobiorcą w celu należytego i sprawnego wykonania poszczególnych prac, w szczególności przez udostępnienie Zleceniobiorcy wszelkich informacji, dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
  § 4
  Poufność
  1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, że podczas wykonywania prac oraz po wykonaniu umowy, będzie traktować informacje otrzymane od Zleceniobiorcy jako objęte tajemnicą zawodową oraz dołoży wszelkiej staranności dla zapewnienia tym informacjom statusu poufności. Działania Zleceniobiorcy nie mogą naruszać tajemnic jednostki, pod warunkiem że nie będzie to miało wpływu na merytoryczną treść sprawozdania. Zachowanie poufności nie będzie dotyczyło informacji, która:
  1) jest informacją publiczną w momencie przekazania jej Zleceniobiorcy,
  2) zostanie upubliczniona po udostępnieniu jej Zleceniobiorcy.

  2. Informacje otrzymane od Zleceniodawcy wykorzystywane będą przez Zleceniobiorcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy.

  § 5
  Wynagrodzenie
  1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości …………………….. PLN BRUTTO (słownie: ……………………………….………..).

  2. Warunkiem złożenia rachunku i wypłaty wynagrodzenia jest dostarczenie Zleceniodawcy pisemnej, kompletnej dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt. IV umowy.

  3. Zleceniodawca ma prawo zgłosić zastrzeżenia na piśmie dotyczące treści dokumentacji, o której mowa w § 1 pkt. IV umowy - w terminie 14 dni od daty jego odbioru.

  4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę rachunku na konto bankowe nr:
  ……………………………………………………………………………………………….

  § 6
  Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

  2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

  3. Zmiany warunków i postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  Zleceniodawca: Zleceniobiorca:


  Data wprowadzenia: 2016-10-05 1230
  Data upublicznienia: 2016-10-05
  Art. czytany: 2782 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna