A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI od dnia 1 lipca 2020r.
» Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Łączna w okresie: VII-XII 2020 roku
» OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.
» Odpowiedź na petycję mieszkańców
» Uchwała Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2020 roku
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  1. Określenie stanowiska urzędniczego:

  Młodszy referent do spraw dróg w Urzędzie Gminy w Łącznej.  2. Wymagania niezbędne (formalne):

  a) spełnianie wymagań z art.6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:

  - obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub innych państw,

  którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa

  wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw

  publicznych,

  - nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  - cieszy się nieposzlakowaną opinią.

  c) posiada wykształcenie wyższe techniczne,

  d) znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań.  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) ogólna znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o drogach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym.

  b) ogólna znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

  c) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,  4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  a) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy.

  b) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem gminnymi drogami,

  c) prowadzenie ewidencji dróg gminnych.

  d) udział w komisji przetargowej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w zakresie należącym do właściwości otrzymanego zakresu,

  e) planowanie i finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg

  gminnych;

  f) prowadzenie spraw związanych z całorocznym utrzymaniem dróg;

  g) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem

  komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Łączna,

  h) dokonywanie przeglądów i ocena stanu dróg,

  i) uczestniczenie w przekazaniach placów budów i komisyjnych odbiorach wykonanych robót i usług,

  j) potwierdzanie kart drogowych w ramach zimowego utrzymania dróg,

  k) odbiór środków trwałych i przekazywanie ich właściwym podmiotom,

  l) utrzymanie czystości i porządku na terenie placów zabaw, parków i skwerów gminnych,

  m) wyposażenie parków i skwerów gminnych, dróg gminnych, i przystanków komunikacyjnych w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  5. Warunki pracy:

  a) wymiar czasu pracy: pełny etat

  a) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny, I piętro,

  b) bardzo dobre warunki pracy - praca jednozmianowa,

  c) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

  d) występują bariery architektoniczne w dostępie do pomieszczeń biurowych,

  e) możliwość dokształcania i podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych,

  f) wynagrodzenie wg obowiązującego Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łącznej,

  g) z upływem 3-miesięcznego okresu próbnego możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony a potem także na czas nieokreślony.  6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w tut. Urzędzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej

  niż 6%.  7. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny,

  b) CV (życiorys),

  a) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

  b) kserokopie świadectw pracy,

  c) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

  d) oryginał kwestionariusza osobowego,

  e) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  f) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,

  g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nin. rekrutacji.  Wszelkie dokumenty dostarczone w formie kopii winny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach

  z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszego referenta ds. dróg w Urzędzie Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna do dnia 28 sierpnia 2017r. godz. 12.00.

  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej)

  a ich lista zostanie opublikowana na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.

  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy

  tel. 041 2548 961

  kom. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2017-08-16 0839
  Data upublicznienia: 2017-08-16
  Art. czytany: 1416 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna