(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/189/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  UCHWAŁA Nr XXXIX/189/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2017

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3), art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1257 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi trzech radnych Gminy Łączna , o nadużyciu w zleceniu wykonania wiat przystankowych na terenie gminy i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej , uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Dnia 15 listopada 2017r, do Rady Gminy Łączna wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące spostrzeżeń radnych Gminy Łączna odnośnie funkcjonowania gminy.
  Cztery spośród 10 spostrzeżeń, dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski przekazał powyższe punkty Radzie Gminy Łączna, według właściwości do załatwienia.

  W oparciu o przedstawione dokumenty a także wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy ustalono, co następuje.
  W 2015 roku, Wójt Gminy Łączna na wniosek m.in. Radnego Tomasza Czerwińskiego zlecił wybudowanie 2 szt. wiat przystankowych w miejscowości Gózd. Zgodnie z zapisami obowiązującego „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro”, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 20/2014 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 maja 2014 r., dla zamówień o wartości do 3000 euro netto, nie jest wymagane prowadzenie postępowania przetargowego. Jednakże Zamawiający umieścił w dniu 14.10.2015r. na stronie internetowej Urzędu, zaproszenie do składania ofert na wykonanie wiat przystankowych.
  W wyznaczonym terminie wpłynęła do tut. Organu tylko jedna oferta, złożona przez Produkcja Wyrobów Tartacznych Grzegorz Pająk.
  Dnia 23.10.2015r. zostało zlecone ww. Firmie wykonanie wiat przystankowych za kwotę określoną w ofercie tj. 11000,00zł. Z uwagi na protest mieszkańca zmieniono technologię wykonania 1 szt. wiaty i w związku z powyższym, końcowa kwota rozliczenia wyniosła 9500,00zł.
  Firma Produkcja Wyrobów Tartacznych Grzegorz Pająk jest własnością męża Przewodniczącej Rady Gminy Łączna – Pani Moniki Pająk. Fakt ten w niczym nie kolidował w zleceniu prac, gdyż nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka radnej. Firma Produkcja Wyrobów Tartacznych Grzegorz Pająk nie prowadzi działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. W prowadzonym przez Gminę postępowaniu złożyła swoją ofertę, do czego miała pełne prawo.
  Zgodnie z powyższym, nie zostały naruszone przepisy art. 24f. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mówiące o ograniczeniach w zakresie działalności gospodarczej i pełnionych funkcjach publicznych.
  Powyższa sprawa była już badana przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Prokuraturę Rejonową w Skarżysku-Kamiennej, Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach oraz Radę Gminy Łączna na posiedzeniu dnia 29 grudnia 2016 roku.
  Żaden z wymienionych Organów nie stwierdził nieprawidłowości, a Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

  Podsumowując, Wójt Gminy Łączna w świetle obowiązujących przepisów przeprowadził prawidłowo wybór wykonawcy.

  W związku z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego -
  w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.  Data wprowadzenia: 2018-01-15 1113
  Data upublicznienia: 2018-01-15
  Art. czytany: 2362 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna