(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Przetarg nieograniczony: Budowa instalacji elektroenergetycznej z wykorzystaniem źródeł alternatywnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/190/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  UCHWAŁA Nr XXXIX/190/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2017

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3), art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1257 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi trzech radnych Gminy Łączna , w sprawie wykonania inwestycji kanalizacji na odcinku Gózd-Łączna i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Dnia 15 listopada 2017r, do Rady Gminy Łączna wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące spostrzeżeń radnych Gminy Łączna odnośnie funkcjonowania gminy.
  Cztery spośród 10 spostrzeżeń, dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski przekazał powyższe punkty Radzie Gminy Łączna, według właściwości do załatwienia.

  W oparciu o przedstawione dokumenty a także wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy ustalono, co następuje.
  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zatem zgodnie z powyższym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Przetargu nieograniczonym na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ( XXVI kategoria obiektu bud.) wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowościach Gózd i Łączna”, Wójt Gminy Łączna umieścił zapis: „Wszystkie użyte nazwy handlowe firm wyrobów materiałów, określonych dostawców w opisie przedmiotu zamówienia, projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót należy traktować jedynie jako marki referencyjne nie stanowiące przeszkody dla oferenta w doborze urządzeń i materiałów z zastrzeżeniem uzyskania w efekcie założonych przez projektanta parametrów działania instalacji i nie niższego od założonego standardu technicznego, jakościowego oraz eksploatacyjnego. Dopuszcza się użycia materiałów, produktów i urządzeń równoważnych, których parametry techniczne nie odbiegają od zaprojektowanych i docelowo spełniają funkcję użytkową”.
  Należy również mieć na uwadze, że sformułowanie „lub równoważny” – przy czym „równoważny” nie oznacza „identyczny” czy „tożsamy”, ale bardzo zbliżony co do parametrów technicznych i funkcjonalnych.
  Dodatkowo wskazać należy, że dany produkt nie musi być wprost nazwany przez zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić, wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt.


  W trakcie wykonywania rzeczonej inwestycji jeden z mieszkańców wycofał swoją uprzednią zgodę na lokalizację przepompowni w obrębie własnej nieruchomości. W celu zrealizowania zadania w całości, inwestor zmuszony został do przeprojektowania fragmentu kanału sanitarnego, co wykonał i o fakcie poinformował Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach jako organ współfinansujący zadanie. Zmiana ta została wykonana zgodnie z obowiązującym prawem.
  W świetle obowiązujących przepisów ww. inwestycja została wykonana prawidłowo, co zostało potwierdzone m.in. odpowiednimi wpisami przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy, w Protokole odbioru końcowego, jak również Raporcie z czynności kontrolnych Instytucji finansującej zadanie.

  W związku z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.  Data wprowadzenia: 2018-01-15 1115
  Data upublicznienia: 2018-01-15
  Art. czytany: 2325 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Rejestr zmian:
  2018-01-15
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna