(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2017
 • UCHWAŁA Nr XXXIX/192/2017 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna

  UCHWAŁA Nr XXXIX/192/2017
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 28 grudnia 2017

  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łączna
  Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3), art.238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1257 ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1
  Po rozpatrzeniu skargi trzech radnych Gminy Łączna , na pominięcie zakładu ubojni drobiu w Zagórzu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej , uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Łączna do powiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E
  Dnia 15 listopada 2017r, do Rady Gminy Łączna wpłynęło pismo Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące spostrzeżeń radnych Gminy Łączna odnośnie funkcjonowania gminy.
  Cztery spośród 10 spostrzeżeń, dotyczyły realizacji zadań własnych Gminy w związku z czym, Wojewoda Świętokrzyski przekazał powyższe punkty Radzie Gminy Łączna, według właściwości do załatwienia.
  W oparciu o przedstawione dokumenty a także wyjaśnienia pracowników Urzędu Gminy ustalono, co następuje.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostało przyjęte uchwałą Nr XXI/101/2016 Rady Gminy Łączna z dnia 18 lipca 2016 r.
  Zgodnie z obowiązującym prawem, miejscowy plan zagospodarowania jest aktem prawa miejscowego, natomiast studium to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.
  Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, który jest aktem prawa miejscowego, przyjęty uchwałą Nr V/30/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. obejmujący nieruchomość ubojni drobiu „Marlej” dopuszcza na w/w terenie obsługę produkcji w gospodarstwach rolnych i hodowlanych.
  Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) „do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
  5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.”

  Rada Gminy Łączna podejmowała uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  po czym w trybie nadzoru przesyłane były do Wojewody Świętokrzyskiego.
  Wojewoda Świętokrzyski nie miał zastrzeżeń do niniejszych uchwał, były one zgodne z prawem.
  Zmiany miejscowego planu przestrzennego umożliwiające w przyszłości budowę osiedli, obiektów usługowych, szeroko rozumianej infrastruktury, a także tworzenie nowych miejsc pracy dają możliwość rozwoju Gminy, polepszenia warunków bytowych i prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa.

  Do Uchwały Nr XII/52/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, Wojewoda Świętokrzyski nie zgłosił zastrzeżeń , a co za tym idzie jest ona zgodna z prawem.
  Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126) „Jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego fragmentu można sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.” Sporządzenie planu miejscowego ma więc obecnie charakter jedynie fakultatywny.

  Przewidywane dla środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się w opracowaniu ekofizjograficznym sporządzanym na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także na podstawie odpowiednio projektu zagospodarowania złoża albo planu zagospodarowania podziemnego składowiska dwutlenku węgla.
  Zgodnie z art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126) „Koszty sporządzenia projektu planu, o którym mowa w ust. 2, ponosi przedsiębiorca.”

  Zarzuty względem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla firmy PCC Silicium oraz zarzuty dotyczące pozostałych zmian planów są więc bezzasadne.

  W związku z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - w przypadku gdy skarga uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego.  Data wprowadzenia: 2018-01-15 1120
  Data upublicznienia: 2018-01-15
  Art. czytany: 2144 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna