(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna za 2023r.
» Protokół Nr II/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 maja 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej Beata Kołda
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej Monika Marcisz
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - p.o Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej Bożena Tuśnio
 • Konkursy na dyrektorów szkół
 • ZARZĄDZENIE NR 21/2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

  ZARZĄDZENIE NR 21/2018
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 4 kwietnia 2018 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 29 ust. pkt 2 i art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz.U. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

  § 1
  Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Łącznej.

  § 2
  Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  § 3
  Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Gminy www.laczna.pl , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łącznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej.
  § 4
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna
  § 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  Załącznik
  do Zarządzenia Nr 21/2018
  z dnia 4 kwietnia 2018 r.
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  na stanowisko dyrektora
  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łącznej

  § 1

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym;
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub szkole podstawowej, albo posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu lub szkole podstawowej;
  3) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  4) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
  5) uzyskała:
  a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
  – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
  6) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  7) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  8) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
  9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  11) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1311 ze zm.);
  12) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.).
  2. Do konkursu może także przystąpić:
  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881)
  – spełniający określone wyżej wymagania, określone w ust. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
  3. Do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydat niebędący nauczycielem, który spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  5) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  6) spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 3, 6, 7, 9, 11, 12.

  § 2

  1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
  2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
  3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  a) imię (imiona) i nazwisko kandydata,
  b) datę i miejsce urodzenia,
  c) obywatelstwo,
  d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;
  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
  6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2011 r. poz. 224 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;
  7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311 ze zm.);
  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
  13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
  15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
  2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej” w terminie do 18 kwietnia 2018 r., w sekretariacie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60. 26-140 Łączna (w czasie godzin pracy Urzędu). W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urzędu Gminy w Łącznej – decyduje data wpływu do Urzędu.
  3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łączna nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  4. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


  Data wprowadzenia: 2018-04-04 1408
  Data upublicznienia: 2018-04-04
  Art. czytany: 4579 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  Rejestr zmian:
  2018-04-04
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna