(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Przetargi
 • 2018
 • ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

  Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna

  ZAPYTANIE OFERTOWE
  Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych: „Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna”

  I. Dane ogłaszającego zapytanie ofertowe
  Gmina Łączna
  Kamionki 60
  26-140 Łączna, Polska
  NIP: 663 18 67 303
  REGON: 291010180
  Tel: +48 41 25 48 960
  Fax: +48 41 25 48 977
  http://www.uglaczna.bip.doc.pl/
  [email protected]

  II. Tryb
  Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy i procedury określone ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2015, poz.2164, z późń. zm.) zwaną dalej ustawą. Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ww. ustawy niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ustawy.

  III. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestycyjny, całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych pn.: „Poprawa energetyczna i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łączna” oraz wszystkie czynności wynikające z prawa budowlanego.
  Wykonanie ww. robót budowlanych jest przedmiotem zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 529974-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.;
  Ogłoszenie oraz dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych są zamieszczone i udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego - adres strony: http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=38597
  Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. Nadzór ma być wykonywany w ten sposób, iż Wykonawca musi być minimum raz w tygodniu w czasie trwania inwestycji na placu budowy w/w inwestycji.
  IV. Termin wykonania zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w okresie wykonywania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.
  V. Warunki udziału w postępowaniu
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
  a) Posiadania uprawnień do wykonywania nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej, w następujących specjalnościach:
  - konstrukcyjno - budowlanej,
  Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z zapisem w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
  b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
  Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu złożenia ofert w niniejszym postępowaniu wykonał z należytą starannością co najmniej jedną usługę obejmującą swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w obiekcie budowlanym.
  Wykonawca celem wykazania spełniania warunku jest zobowiązany załączyć do oferty wykaz usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
  VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
  Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:
  Krzysztof Pastuszka, tel. nr 41 25 48 973
  Sylwia Jaworska, tel. nr 41 25 48 975
  Sylwia Mendak, tel. nr 41 25 48 975
  VII. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty.
  1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania. Oferta winna zawierać łączną cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
  2. Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
  5. Wzory dokumentów dołączone do niniejszego Zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty.
  Ofertę należy złożyć podpisaną przez upoważnioną osobę, złożyć osobiście lub przesłać na adres: Gmina Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna, Polska (liczy się data wpływu).
  Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018, do godz.10.00.
  Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
  6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  VIII. Kryteria oceny ofert.
  Cena ofertowa brutto - waga 100 %.
  Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, zawierająca wszystkie wymagane załączniki złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz zawierająca najniższą cenę ofertową ( oferta otrzyma maksymalną ilość – 100 pkt.) Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższą ilość punktów.

  IX. Wynik postępowania.
  1. O wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców.
  2. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia niniejszego postępowania bez wybierania którejkolwiek z ofert.

  X. Lista załączników:

  1. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
  2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy.
  3. Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług.

  Data wprowadzenia: 2018-04-12 2038
  Data upublicznienia: 2018-04-12
  Art. czytany: 1448 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 77610 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wykaz usług - rozmiar: 94208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wzór umowy - rozmiar: 87674 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zaproszenie - rozmiar: 162816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Sylwia Jaworska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna