(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR V/24/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów

  UCHWAŁA NR V/24/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 lutego 2019 r.

  w sprawie poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego
  Na podstawie art.6.ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych( tekst jednolity: Dz. U.z 2018r.,poz.1445 z późn. zm.) ,art.6b ustawy z dnia
  15 listopada 1984r.o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r . poz.1892 z późn. zm.) art.6 ust.8 z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2017 poz.1821, z późn. zm.) art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm) , art.9, art. 28 § 1i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018r., poz. 800 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2017 poz.1523 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

  § 1. Wprowadza się na terenie sołectw wchodzących w skład Gminy Łączna pobór podatków: od nieruchomości , rolnego i leśnego w drodze inkasa.
  § 2. Na inkasentów opłaty o której mowa w §1 wyznacza się dla obszarów sołectw następujące osoby:

  1)Czerwona Górka - Tadeusz Ledwójcik, zam. Czerwona Górka
  2)Gózd - Halina Starz, zam. Gózd
  3)Jęgrzna - Ewa Borowiec, zam. Jęgrzna
  4)Kamionki - Joanna Flasińska, zam. Kamionki
  5)Klonów - Marzena Ksel, zam. Klonów
  6)Łączna - Bernarda Piwowar, zam. Łączna
  7)Osełków - Wisowata Bożena ,zam. Osełków
  8)Podłazie - Sławomir Litwiński, zam. Podłazie
  9)Podzagnańszcze - Edmund Wykrota, zam. Podzagnańszcze
  10)Występa - Gębska Alicja , zam. Występa
  11)Zagórze - Dominika Fąfara, zam. Zagórze
  12)Zalezianka - Dudek Ewa , zam. Zalezianka
  13)Zaskale - Danuta Krzciuk, zam. Zaskale

  § 3. Wpłata podatków przez inkasentów może nastąpić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy w terminie do 5 dni po upływie terminu płatności każdej raty.
  § 4. W przypadku nie rozliczenia się w w/w terminach inkasenci pokrywają koszty
  upomnienia oraz odsetek naliczonych z tytułu nie rozliczenia się w wyznaczonym terminie.
  § 5. 1. Ustala się prowizję za inkaso opłaty w wysokości 13% zainkasowanych należności podatkowych.
  2. Prowizja określona w ust. 1 wypłacana będzie w terminie 14 dni od daty rozliczenia się inkasentów w Urzędzie Gminy z poboru opłaty.
  § 6. Traci moc uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Łączna z dnia 3marca 2015r.w sprawie poboru w drodze inkasa ,wyznaczenia inkasentów, oraz określenia wynagrodzenia
  za inkaso podatków : od nieruchomości, rolnego i leśnego.
  § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  Przewodnicząca Rady Gminy
  Monika Pająk

  UZASADNIENIE

  Rada Gminy może zarządzić w drodze uchwały pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
  Uchwała reguluje podstawy naliczania prowizji, określa imiennie inkasentów z podaniem ich imion nazwisk i miejsca zamieszkania , sołectwa, wysokość prowizji, oraz termin rozliczania się z Urzędem Gminy.


  Data wprowadzenia: 2019-03-06 1346
  Data upublicznienia: 2019-03-06
  Art. czytany: 1728 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna