(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» POSTANOWIENIE NR 417/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» POSTANOWIENIE NR 416/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 16 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 6 maja 2024 r.
» Protokół z losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2019
 • UCHWAŁA NR X/51/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.

  UCHWAŁA NR X/51/2019
  RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 czerwca 2019 r.
  w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. , poz. 52) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) uchwala się, co następuje:
  § 1
  Uchwala się treść Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  U Z A S A D N I E N I E
  do uchwały Nr X/51/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2019r.
  W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy Łączna z prośbą o dokonanie naboru 1 kandydata na ławnika.
  Zgodnie z art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
  Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba podjęcia uchwały w tej sprawie, określającej w formie regulaminu zasady przyjmowania zgłoszeń oraz przeprowadzenia głosowania.
  Załącznik
  do uchwały Nr X/51/2019
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 czerwca 2019r.
  REGULAMIN
  PRZEPROWADZENIA WYBORÓW ŁAWNIKÓW
  DO SĄDU REJONOWEGO W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
  I. Przyjmowanie zgłoszeń
  § 1.
  1. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do 30 czerwca 2019 roku (w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, Kamionki 60. 26-140 Łączna).
  2. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2006 r. nr 50, poz. 370) lub które wpłynęły do Rady Gminy Łączna po upływie określonego w ustawie terminu, pozostawia się bez biegu.
  II. Zadania Wójta związane z przeprowadzeniem wyboru ławników
  § 2.
  1. Wójt przed przekazaniem zgłoszeń do Biura Rady Gminy dokonuje następujących czynności:
  a. sprawdza czy zgłoszenia zawierają wszystkie dane wymagane ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,
  b. sprawdza czy obywatele dokonujący zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze i stale zamieszkują na obszarze gminy,
  c. sprawdza czy wszyscy kandydaci potwierdzili swoim podpisem zgodę na kandydowanie,
  d. sprawdza czy kandydaci spełniają warunki wymienione w art. 158 § 1 pkt 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
  2. Wójt, najpóźniej do dnia 15 lipca 2019 r. przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy dokonane zgłoszenia wraz ze zbiorczym wykazem kandydatów na ławników.
  III. Głosowanie
  § 3.
  1. Najpóźniej do 31 października 2019 r. na sesji Rada Gminy Łączna, w głosowaniu tajnym dokona wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników przedstawia opinię o zgłoszonych kandydatach.
  3. Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych 3-osobowa Komisja Skrutacyjna, której zadaniem jest :
  a) rozdanie kart do głosowania,
  b) czuwanie nad tajnością głosowania,
  c) ustalenie wyników głosowania,
  d) sporządzenie protokołu głosowania i ogłoszenie wyników.
  § 4.
  1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy kart do głosowania.
  2. Kandydaci na ławników umieszczeni są na karcie do głosowania w porządku alfabetycznym.
  3. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, szczególnie pod kątem czy wszyscy kandydaci są na nich umieszczeni, opatruje karty pieczęcią Rady Gminy Łączna i rozdaje je radnym.
  § 5.
  1. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.
  2. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan umożliwiający radnym tajne dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania.
  § 6.
  1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.
  2. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu z obliczania głosów na sesji.
  § 7.
  Wybór ławników następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
  § 8.
  1. Karty do głosowania zawierają treść: „Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.” oraz pytanie „Czy jesteś za wyborem na ławnika?”
  2. Poniżej, w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię (imiona) kandydata. Obok każdego nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”.
  § 9.
  1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.
  2. Jeżeli radny na karcie do głosowania:
  1) postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak”, jak i w kratce obok wyrazu „nie”;
  2) nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak” ani obok wyrazu „nie”;
  3) wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 1
  - jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata (głos neutralny, tzw. wstrzymujący się).
  3. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.
  4. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.
  § 10.
  Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał (zgodnie z § 9 Regulaminu) więcej głosów, znaków „x” w kratce obok wyrazu „tak” od sumy znaków „x” w kratce obok wyrazu „nie”.
  § 11.
  1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej:
  1) liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;
  2) imię i nazwisko zgłoszonych kandydatów;
  3) liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;
  4) liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);
  5) liczbę kart nieważnych;
  6) kolejno, imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych:
  a) za wyborem kandydata na ławnika,
  b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika,
  c) bez dokonania wyboru;
  - oraz stwierdza wynik wyborów na ławników.
  2. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.
  3. Ustala się wzór kart z głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do Regulaminu.
  4. Po ogłoszeniu wyników głosowania Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały o wyborze ławników
  § 12.
  Listę wybranych ławników wraz z dotyczącymi ich danymi Rada Gminy Łączna przesyła Prezesowi Sądu Okręgowego w Kielcach, najpóźniej do 31 października 2019 roku.
  Załącznik
  do Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję w latach 2020 - 2023
  WZÓR
  KARTA DO GŁOSOWANIA
  w wyborach na ławników
  do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
  Czy jesteś za wyborem na ławnika?
  1………………………………. tak nie
  2………………………………. tak nie
  (pieczęć)
  Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.


  Data wprowadzenia: 2019-07-03 1143
  Data upublicznienia: 2019-07-03
  Art. czytany: 2018 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna