(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 30 września 2022 r.
» UCHWAŁA Nr XLI/250/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
» UCHWAŁA NR XLI/249/2022 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 września 2022 r.
» UCHWAŁA Nr XLI/248/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
» UCHWAŁA Nr XLI/247/2022 Rady Gminy Łączna z dnia 27 września 2022r.
 • Przetargi
 • 2019
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej

  wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”

  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


  Przedmiot zamówienia :

  Wykonanie adaptacji w celu dostosowania pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w ramach projektu pn.
  „Wspieramy rodziny w gminie Łączna”  Dofinansowanie projektu RPSW.09.02.01-26-0040/18-00 pn.: „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


  Łączna, sierpień 2019r


  I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. INFORMACJE OGÓLNE

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
  Łączna 115, 26-140 Łączna
  reprezentowany przez p. Bernardynę Wasińską - kierownika GOPS
  tel. 041 254-84-79, fax 041 254-84-79
  e-mail: [email protected]

  strona internetowa: http://opslaczna.pl/ oraz http://www.uglaczna.bip.doc.pl/

  1. Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
   w sprawach merytoryczno-technicznych i w sprawach zamówienia publicznego – p. Monika Goliat tel. 508 723 755, e-mail: [email protected]
  2. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej.
  3. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.
  4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]
  5. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
  6. Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
  7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których mowa w pkt. 5.
  8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
  9. Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 8 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
  10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  11. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
  12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  13. Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.9.2.1-1/2019.
  14. Zamawiający nie planuje zorganizowania zebrania wykonawców.
  15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  16. Stosownie do treści art. 30 ust.8 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych
  17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej z/s w Łącznej 114, 26-140 Łączna),
  • inspektorem ochrony danych osobowych jest p. Paulina Bojanowskaz Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail: [email protected]
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.9.2.1-1/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

  ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


  II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
  1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp oraz
  w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
  3. Zamawiający informuje, że nie będzie stosował w niniejszym postępowaniu postanowień art. 24 aa) Pzp.

  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - prace adaptacyjne w zakresie przystosowania wyznaczonych sal w budynkach w Świetlicy w Zagórzu na potrzeby utworzenia świetlicy środowiskowej. Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz jego wykonania opisany został w dołączonym do zapytania ofertowego przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 5 . Wykonawca musi wycenić wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45000000-7 Roboty budowlane
  45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  2. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna, w skład której wchodzi :
  1) przedmiar robót – zał. nr 5 do SIWZ
  2) wzór umowy – zał. 2 do SIWZ

  Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać zamówienie w zakresie opisanym
  w przedmiocie zamówienia oraz pozostałych dokumentach. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  Jeżeli dokumentacja projektowa lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.

  Integralną część zamówienia stanowi zapewnienie przez Wykonawcę dostaw materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Wymagane materiały wskazane zostały w przedmiarze robót.

  Kompletna dokumentacja techniczna w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w dniach roboczych w godzinach służbowych.

  3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

  1) Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na umowę na podstawie umowy
  o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby, które będą wykonywały prace związane
  z adaptacją Obiektu tj. pracownicy wykonujący roboty wymagające bezpośredniego nadzoru Wykonawcy, a w szczególności pracownicy wykonujący roboty ogólnobudowlane przewidziane
  w przedmiarze robót.

  2) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o pracę.

  3) Wykonawca zobowiąże się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 847 ze zm.).

  4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia, na inne posiadające co najmniej takie samo doświadczenie
  i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.

  5) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1.

  6) Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osób wymienionych w ww. wykazie poprzez żądanie potwierdzenia zatrudnienia z ZUS.

  4. Rozwiązania równoważne.

  Materiały – należy rozumieć podstawowe materiały do budowy, materiały izolacyjne, urządzenia techniczne, wyposażenie.

  1) Jeżeli w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia znajdują się nazwy producentów materiałów lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów, to służą one jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania.

  2) Wykonawca może zastosować materiały równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów zaproponowanych w dokumentacji projektowej i/lub przedmiarze robót, w granicach: nie niższych i nie wyższych chyba, że parametry te będą znacznie przewyższające parametry materiałów proponowanych przez projektanta.

  3) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (certyfikaty B lub deklaracje właściwości użytkowych).

  4) Dopuszcza się równoważne materiały pod warunkiem, że:
  a) zagwarantują one realizację zamówienia zgodnie z założeniami jakościowymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi zawartymi w dokumentacji projektowej i SIWZ,
  b) zapewnią uzyskanie parametrów technicznych, technologicznych i jakościowych co najmniej równych parametrom założonym w dokumentacji projektowej i SIWZ.

  5) Wykonawca składający ofertę równoważną powinien załączyć do oferty oświadczenie, że jego oferta zawiera materiały równoważne, a jeżeli jego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany, przed zawarciem umowy, do przedstawienia zestawienia materiałów równoważnych wraz z ich parametrami techniczno – użytkowymi.

  6) Wykonawca stosujący materiały równoważne będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że materiały przeznaczone do zrealizowania zamówienia są równoważne
  w stosunku do zaproponowanych w projekcie i/lub przedmiarze robót. Wykonawca przedstawi karty techniczne lub specyfikacje techniczne producentów dotyczące przyjętych do wbudowania materiałów potwierdzające równoważność proponowanych rozwiązań w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie wraz z oceną porównawczą proponowanych rozwiązań w stosunku do pierwotnie ujętych w dokumentacji projektowej i SIWZ. Zamawiający oceni, czy materiały są równoważne i może wyrazić zgodę na ich wbudowanie. Jeżeli materiały nie potwierdzą równoważności, Wykonawca nie będzie uprawniony do ich zastosowania i na własny koszt wymieni na materiały spełniające warunki równoważności.
  7) Użycie materiałów bez stwierdzenia pochodzenia jest niedopuszczalne.
  8) W przypadku zamontowania materiału, który nie będzie spełniać ww. wymagań wykonawca będzie zobowiązany do ich demontażu, a odmowa wykonania takich działań będzie skutkować bezwzględnym demontażem na koszt Wykonawcy i ze skutkami z tego wynikającymi.

  5. Warunki gwarancji i rękojmi.
  5.1 Warunki gwarancji.
  1) Zamawiający ustala okres gwarancji za wady przedmiotu umowy na 36 miesięcy licząc od daty odbioru robót przedmiotu zamówienia.

  2) Warunki odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia zawarte są w załączniku do Umowy.

  5.2 Warunki rękojmi obejmujące wykonane roboty budowlane i zamontowane urządzenia.

  1) Zamawiający wymaga od wykonawcy, że odpowiedzialność za wady przedmiotu zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rękojmi.

  2) Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady wykonanego przedmiotu zamówienia,
  w tym wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od odbioru końcowego robót.

  3) Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo żądania odszkodowania za wady wykonanych robót lub zamontowanych urządzeń niezależnie od odpowiedzialności wykonawcy z tytułu gwarancji.

  4) Odpowiedzialność z tytułu rękojmi ma charakter absolutny. Wykonawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od tego czy ponosi winę za wadę.

  5) Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ Kodeksu cywilnego.


  IV. PODWYKONAWCY
  1) Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie zawierał
  z podwykonawcami oraz dalszymi podwykonawcami stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  3) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego Podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  4) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.

  5) Pozostałe zapisy dotyczące podwykonawstwa, w tym dotyczące umowy o podwykonawstwo, zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

  V. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW (jeżeli dotyczy)

  1. Zgodnie z art. 22a ust.1 oraz ust.2 ustawy Pzp, wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty powyższy dokument,
  w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  2. Zamawiający oceni, czy udostępniane przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust 5 pkt 1.

  3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach
  w oświadczeniu – Załącznik nr 3.

  4. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
  a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
  b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną odpowiednio innych podmiotów lub własne.

  6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.


  VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACY SIĘ O ZAMÓWIENIE
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie.

  2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
  1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
  z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,

  2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

  3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  5. W odniesieniu do oferty wspólnej każdy z Wykonawców składa odrębnie wymagane dokumenty w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

  6. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w/s zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców.


  VII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
  1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r poz. 419 ), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),

  2. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie Wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  3. Stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów.

  4. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
  1) nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy,
  2) ceny oferty,
  3) terminu wykonania zamówienia,
  4) okresu gwarancji,
  5) warunków płatności zawartych w ofercie.

  5. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których Wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.

  VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania zamówienia: 40 dni kalendarzowych od momentu podpisania umowy.

  IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
  Warunki płatności:

  1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczałtowym
  (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 632 Kodeksu Cywilnego). W ramach wynagrodzenia Wykonawca wykona zakres rzeczowy wynikający z SIWZ oraz załączników tj. dokumentacji technicznej i/lub przedmiaru robót oraz wskazań i wytycznych zawartych
  w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy.
  2) Rozliczenia za wykonywanie przedmiotu zamówienia będą realizowane w walucie polskiej.
  3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych na podstawie protokołu częściowego odbioru robót budowlanych.
  4) Zapłata faktury może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie przekraczającym 30 dni licząc od daty zaakceptowania jej przez Zamawiającego.
  5) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
  6) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) – rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
  7) W przypadku wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca do faktury ma obowiązek każdorazowo przedstawić dowody zapłaty faktur zatwierdzonych przez Zamawiającego Podwykonawców.
  8) Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
  9) Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.
  10) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

  X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  I. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
  Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 4 do SIWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

  II. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
  w zakresie:
  1) Doświadczenia :
  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej.
  Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

  XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 5
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę ( art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp ) :
  • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
  w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2171, z późn. zm.).

  XII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZANIA

  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ

  1. Do Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

  1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w załączniku nr 4 do SIWZ).

  2) W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres;

  3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego wymagane postanowieniami rozdziału IV, w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy)
  Wymagana forma- oryginał.

  4) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się
  o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy).

  Wymagana forma – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

  2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w załączniku nr 4 do SIWZ.

  3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, dotyczące wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
  o zamówienie.

  2. OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOŻYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE
  DO 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO WYKAZU ZŁOŻONYCH OFERT

  Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  Oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronach internetowych Zamawiającego http://opslaczna.pl/ oraz http://www.uglaczna.bip.doc.pl/ złożonych w danym postępowaniu ofert, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców.

  XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  Nie dotyczy

  XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
  2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
  3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
  4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
  5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
  6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia odwołania.

  XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym, sporządzona w języku polskim.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach postępowania i zaproponować tylko jedną cenę.
  3. Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do SIWZ
  i powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia wymienione w SIWZ w Rozdziale XIII pkt 1.
  4. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
  5. Podpisy osób, o których mowa w pkt. 4 powinny być złożone na każdej zapisanej karcie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.
  6. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
  7. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
  8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
  9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


  XVI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SKŁADANIE OFERT.

  1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
  2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej- Łączna 115, 26-140 Łączna. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy, e-mail, nr telefonu.
  3. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

  OFERTA PRZETARGOWA na zadanie pn.

  Wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji pomieszczeń na świetlicę środowiskową w ramach projektu pn. „Wspieramy rodziny w gminie Łączna

  NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 23.08.2019 r. godz. 12.00


  4. Oferty należy składać do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej -Łączna 115, 26-140 Łączna (sekretariat) Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert.
  5. W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jako koperta oferty
  z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
  6. Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zmienionej.

  OTWARCIE OFERT.

  1. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej- Łączna 115,
  26-140 Łączna w dniu 23.08.2019r. o godz. 12.05.
  2. Otwarcie ofert jest jawne.
  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach.
  5. Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4, Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronach internetowych http://opslaczna.pl/ oraz http://www.uglaczna.bip.doc.pl/
  6. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
  7. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci się Wykonawcy.

  XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
  1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na podstawie załączonej dokumentacji oraz wytycznych zawartych w niniejszej SIWZ .
  3. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentów, jak w pkt. 2 oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym m.in.:
   koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z robót,
   koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, likwidacji zaplecza budowy,
   koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań oraz rozruchu instalacji CO, elektrycznej,
   organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
   koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,
   koszty podłączenia się do mediów i koszty ich zużycia,
   organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
   uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu zamówienia,
   koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzonych robót budowlanych,
   koszty wszystkich innych następujących po sobie czynności, niezbędnych dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z dokumentacją projektową i/lub przedmiarem robót oraz wymaganiami podanymiw szczególności w Przedmiarze oraz zgodnie z wiedzą techniczną
  i sztuką budowlaną. Jeżeli w opisie pozycji robót nie uwzględniono pewnych czynności czy robót tymczasowych związanych z wykonaniem danej roboty budowlanej(np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności kosztów związanychz oznakowaniem terenu prowadzonych robót, ze zmianami w organizacji ruchu, wykonywania dróg montażowych i objazdowych i wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowiskach roboczych, Zamawiający uzna, że koszty te są zawarte w kosztach pośrednich.

  4. Zasadnym jest, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia,
  a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty.
  5. Poprawianie błędów w ofercie:
  Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:
  1) oczywiste omyłki pisarskie;
  2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
  3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert.
  - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  6. Rażąco niska cena:
  1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
  w dokumentacji projektowej i/lub przedmiarze robtów lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub wykonawców o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
   oszczędności metody wykonania zamówienia,
   wybranych rozwiązań technicznych,
   wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy,
   oryginalności projektu Wykonawcy,
   kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.)
   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
  2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
  3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,
  a w szczególności wymienione w pkt. 1).
  4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  7. Zgodnie z art. 91 ust.3a ustawy Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
  u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.


  XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami :

  Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
  1 Cena oferty ( C ) 60% 60 punktów
  2 Okres rękojmi (R) 40% 40 punktów


  2. Sposób oceny ofert:

  1) W ramach kryterium Cena (C) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
  C = [Cn/ Co] x 60
  Gdzie:
  C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
  Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
  Co - cena oferty ocenianej
  Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty.
  Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 60 punktów.

  2) W ramach kryterium Okres rękojmi ( R ) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

  R = [R bad / R max] x 40

  gdzie:
  R - liczba punktów za okres rękojmi
  R max - najdłuższy okres rękojmi
  R bad - okres rękojmi oferty badanej

  Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 36 miesięcy licząc od dnia odbioru robót, a maksymalny okres rękojmi nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. Zaoferowanie dłuższego okresu rękojmi niż 60 miesiące liczone będzie, jak dla 60 miesięcy. W przypadku, kiedy Wykonawca w formularzu ofertowym wpisze okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w wykonanych robót krótszy niż 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 40 punktów.
  Łączną liczbę punktów w wymienionych powyżej kryteriach, Zamawiający obliczy wg następującego wzoru:

  Łączna ilość punktów = C + R
  Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w ww. kryteriach oceny wynosi: 100,00 punktów

  3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wykonawcy (po złożeniu wymaganych oświadczeń i dokumentów na wezwanie Zamawiającego), którego oferta została najwyżej oceniona, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty elektronicznej) o:

  a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo i mię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każde kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu,
  c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których w art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
  d) unieważnieniu postępowania
  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.

  2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
  3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
  4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu,
  o którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

  XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.
  2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.
  3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
  4. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
  1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych
  z realizacją umowy,
  2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
  3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
  4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
  5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
  6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,
  7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia (wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum).

  5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC .

  6. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność
  z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą u Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych łącznie z ww. umową wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją pożyczki złożoną w Urzędzie Skarbowym i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.

  7. Wykonawca, przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorysy ofertowe sporządzone w formie uproszczonej. Do kosztorysów ofertowych należy załączyć zestawienie założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia. Kosztorysy ofertowe będą służyły Zamawiającemu m.in. do:
   rozliczenia się z Wykonawcą w sytuacji, jeżeli wystąpią okoliczności wykonania nieprzewidzianych robót zamiennych lub wystąpi nieprzewidziana konieczność zaniechania części robót,
   kontroli wynagrodzenia dla podwykonawców.

  8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do :
   wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy i złożenia dowodu wniesienia zabezpieczenia;
   złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia dotyczy to również wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej (o ile dotyczy);
   złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje - złożenia ich pełnomocnictw w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

  XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA

  1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy.
  2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  1) pieniądzu;
  2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  3) gwarancjach bankowych;
  4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę lub wspólnie przez kilku Wykonawców, gwarancja musi być złożona w oryginale oraz zawierać następujące informacje :
  1) nazwę i adres Zamawiającego (Beneficjenta),
  2) nazwę zadania objętego zabezpieczeniem z tytułu niewykonania lub należytego wykonania umowy,
  3) nazwę i adres Wykonawcy, a w przypadku złożenia oferty wspólnej wykaz wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę;
  4) że gwarant zapłaci nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze wezwanie Zamawiającego kwotę zabezpieczenia, a w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców - bez względu na to, z przyczyny którego z Wykonawców przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie,
  5) dokonanie zapłaty w terminie 14 dni roboczych, od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie podpisanego pisemnego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub też nie zapłacił kar umownych wynikających z umowy,
  6) terminy ważności gwarancji i kwoty, jak to wynika z treści pkt. 10 i 11 niniejszego rozdziału na okres odpowiedzialności za wykonanie zamówienia oraz na okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi,
  7) spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,
  8) nie jest możliwe przeniesienie gwarancji.

  5. Niedopuszczalnym jest w gwarancji żądanie pisemnego potwierdzenia przez Zobowiązanego (Wykonawcę) bezsporności roszczeń oraz oświadczenia, że zapłacenie żądanej kwoty stało się wymagalne.
  6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
  7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to Zamawiający przechowa je na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
  8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 3.
  10. Zamawiający zwróci 100% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego wszystkich robót za należycie wykonane.
  11. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia.
  12. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepieniężnej, wymaganym jest aby Wykonawca ustanowił zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym.
  13. W przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności zabezpieczenia o okres, o jaki przedłużono termin wykonania zamówienia.
  14. W przypadku nie wykonania czynności przewidzianych w pkt. 13 Zamawiający będzie uprawniony do zatrzymania należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu wykonania uzupełnienia ważności.


  XXI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WZÓR UMOWY.

  Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 2), której uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dział VI, art. 179 ÷ art. 198 ustawy Pzp.
  1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
  2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
  2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
  3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  4) odrzucenia oferty odwołującego;
  5) opisu przedmiotu zamówienia;
  6) wyboru najkorzystniejszej oferty
  3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
  4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
  5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  6. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
  7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
  8. Na czynności, o których mowa w powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.
  9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
  10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
  11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
  12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
  13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

  Załączniki:
  1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
  2. Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ
  3. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do SIWZ
  4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 do SIWZ
  5. Przedmiar – załącznik nr 5 do SIWZ


  Data wprowadzenia: 2019-08-08 1215
  Data upublicznienia: 2019-08-08
  Art. czytany: 1560 razy

  » Ogłoszenie uzp - rozmiar: 577059 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - pdf - rozmiar: 1882306 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » SIWZ - word - rozmiar: 236032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zal nr 1 formularz ofertowy - rozmiar: 81524 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » zal nr 2 wzor umowy - rozmiar: 300544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zal nr 3 przynaleznosc do gr. kapital - rozmiar: 87552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zal nr 4 oswiad. dot. niepodleg. wyklucz - rozmiar: 94208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zal nr 5 przedmiar - rozmiar: 175435 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Mendak
  Autor dokumentu: Monika Marcisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna