(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Przetargi
 • 2019
 • Zapytanie ofertowe: Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne

  Na wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne

  Łączna, dnia 13 sierpnia 2019 r.
  Zapytanie ofertowe 1/4.4/2019/SM
  w związku z realizacją projektu RPSW.04.04.00-26-0025/16 pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”.
  I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
  GMINA ŁĄCZNA
  Kamionki 60
  26-140 Łączna
  NIP: 6631867303
  Tel.: 41 254 89 60
  www.: http://www.uglaczna.bip.doc.pl/
  Osoby uprawnione przez Zamawiającego do kontaktu:
  Sylwia Mendak
  tel.: 41 254 89 64
  e-mail: [email protected]
  II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 lipca 2017 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
  Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane i dostawy (zamówienie łączone)
  2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  45211320-8 Roboty budowlane w zakresie altan
  3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drewnianej altany koncertowej (amfiteatru) o wymiarach 4,5 x 7m z podłożem z kostki betonowej wraz z wyposażeniem w ławki zewnętrzne zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) na terenie koło budynku po byłej szkole w Klonowie mieszczącego się w miejscowości Klonów 62, gmina Łączna, nr ew. działki 17 obręb 0004 Klonów w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  Załączone przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
  Rodzaj blachy należy dopasować do blachy zamontowanej na istniejącym budynku.
  Zamawiający nie posiada innej dokumentacji projektowej. Kolorystykę i wygląd altany, wyposażenie należy uzgodnić z zamawiającym na etapie realizacji.
  4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych do wskazanych w dokumentacji, z zastrzeżeniem, że ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry materiałów wskazanych w dokumentacji Zamawiającego.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  6. Termin wykonania zamówienia: 30 października 2019 r.
  Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie zawierającego istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.
  IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA
  1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez sprawdzenie czy złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia potwierdzają spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
  2. Złożone oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upływa termin składania ofert.
  V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  1. Z udziału w postępowaniu ofertowym wykluczeni są Wykonawcy, w stosunku do których zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. W celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, o których mowa w pkt 1 powyżej, Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć Oświadczenie własne zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.
  3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
  VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego „Formularz oferty”.
  2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
  3. Oferty należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub przez pełnomocnika.
  5. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.
  6. Do wypełnionego Formularza oferty należy dołączyć:
  6.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
  6.2 W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
  7. Oferty oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
  8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  9. Wykonawca ponosi wszelkie koszy związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
  1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
  1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna lub e-mailem na adres [email protected] jako skan dokumentów.
  2. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 28 sierpnia 2019 roku o godz. 12:00.
  3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 1/ 4.4/2019/SM
  4. Za termin złożenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do Zamawiającego na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
  5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert. Każdorazowo zamieści stosowną informację w Bazie konkurencyjności

  IX. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB PRZEPROWADZENIA OCENY
  1. Oferty Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV niniejszego Zapytania ofertowego oraz nie podlegające wykluczeniu zgodnie z punktem V niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów:
  1.1 Całkowita cena brutto - 70pkt
  W kryterium „Całkowita cena brutto” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
  Cena całkowita brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP dla danej waluty z dnia upublicznienia Zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem upublicznienia Zapytania, w którym kurs dla danej waluty został opublikowany.
  Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
  Oferta może otrzymać za kryterium „Całkowita cena brutto” maksymalnie 70 punktów.
  1.2 Okres gwarancji - 30pkt
  W kryterium „Okres gwarancji” Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
  Okres gwarancji liczony jest w miesiącach i rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nie zawierającego istotnych zastrzeżeń Zamawiającego do wykonanego przedmiotu zamówienia.
  Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.
  W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.
  W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, Zamawiający przyjmie do oceny okres 60 miesięcy.
  Oferta może otrzymać za kryterium „Okres gwarancji” maksymalnie 30 punktów.
  2. Ocena dokonywana będzie według zasad opisanych w pkt. 1 powyżej.
  3. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów, co stanowi sumę maksymalnej liczby punktów możliwych do otrzymania w ramach każdego z kryteriów oceny.
  4. Punktacja będzie zaokrąglana w górę, do dwóch miejsc po przecinku.
  5. Za najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów.
  6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego; postępowanie jest obarczone istotną wadą; w wyniku zmiany warunków, realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z uprawnień wskazanych w zdaniu poprzednim.
  X. WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
  1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień w ciągu 3 dni roboczych, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego w terminie późniejszym lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
  2. Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 14:30 w siedzibie Zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.: jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz.
  3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnień w Bazie konkurencyjności. Wyjaśnienia stanowić będą integralną część Zapytania.
  4. Pytania należy kierować pisemnie pod adresem Zamawiającego: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna lub przesyłać mailem na adres [email protected]. Każda ze Stron jest zobowiązana na żądanie drugiej Strony niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
  5. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, prawo wprowadzenia zmiany lub uzupełnienia Zapytania ofertowego. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany lub uzupełnienia, informacja o tym fakcie zostanie niezwłocznie zamieszczona w Bazie konkurencyjności
  6. W przypadku gdy zmiana Zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający w trybie opisanym w pkt 4 przedłuży jednocześnie termin składania ofert.
  XI. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY
  1. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
  2. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia zgodnie z zapisami umowy która stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
  3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
  Załączniki do zapytania ofertowego:
  1. Formularz oferty
  2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  3. Przedmiar robót
  4. Mapa poglądowa z wstępną lokalizacją altany (amfiteatru)
  5. Umowa


  Data wprowadzenia: 2019-08-13 1455
  Data upublicznienia: 2019-08-13
  Art. czytany: 2049 razy

  » Zał. 1 FORMULARZ OFERTY - rozmiar: 86064 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zał. 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - rozmiar: 84043 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zał. 3 przedmiar robót - rozmiar: 80745 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał. 4 mapa poglądowa - rozmiar: 1089391 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zał. 5 Wzór Umowy - rozmiar: 68058 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zapytanie ofertowe - rozmiar: 364722 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Mendak
  Autor dokumentu: Sylwia Mendak
  Rejestr zmian:
  2019-08-13
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  2. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Sylwia Mendak
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  8. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Sylwia Mendak
  9. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Sylwia Mendak
  10. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Sylwia Mendak
  11. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Sylwia Mendak
  12. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Sylwia Mendak
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  16. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  17. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Sylwia Mendak
  19. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Sylwia Mendak
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna