(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Przetargi
 • 2019
 • Przetarg nieograniczony: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna

  Ogłoszenie nr 623988-N-2019 z dnia 2019-11-18 r.

  Gmina Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie

  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
  Nie

  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie

  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łączna, krajowy numer identyfikacyjny 29101018000000, ul. Kamionki 60 , 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 25 48 960, e-mail [email protected], faks 41 25 48 977.
  Adres strony internetowej (URL): www.uglaczna.bip.doc.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
  Nie
  www.uglaczna.bip.doc.pl

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  Nie
  www.uglaczna.bip.doc.pl

  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
  Nie

  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:

  Adres:
  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, Sekretariat UG nie później niż do dnia 27.11.2019 r. do godz.: 10:00. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: „ Oferta na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna”

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  Numer referencyjny:
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Udzielenie kredytu w wysokości 1 800 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . 1) Kwota kredytu w wysokości 1 800.000,00 PLN (słownie: jeden miliony osiemset tysięcy zł) 2) Okres kredytowania: do 15.10.2027 r. 3) Termin uruchomienia kredytu dnia 02.12.2019 r. – 1 800 000 PLN, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej , wykorzystania kredytu w transzach, jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował. 4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych, 15 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca, października w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. 5) Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 14.01.2024 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 15.01.2024 r. 7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 15.01.2020 r. 8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 15.10.2027 r. 9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach kwartalnych, 15 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca, października . W 2024 roku – 200.000 PLN ( 4 raty po 50 000 PLN), W 2025 roku – 400.000 PLN ( 4 raty po 100.000 PLN), W 2026 roku – 600 .000 PLN ( 4 raty po 150.000 PLN), W 2027 roku - 600.000 PLN ( 4 raty po 150.000 PLN), 10. Forma zabezpieczenia – weksel in blanco 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 12.Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni.

  II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
  Dodatkowe kody CPV:


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach: lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2027-10-15
  Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
  2027-10-15

  II.9) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Wykonawcy winni posiadać uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( Dz.U. z 2019 r., poz. 326 z późn.zm.). Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza wymagań szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego Zał. nr 2 do SIWZ.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:
  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie
  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy – Pzp wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków wg Zał. nr 2 do SIWZ, 2) Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 326 z późn. zm.) lub inny dokument na podstawie, którego prowadzona jest działalność w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa bankowego. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy- Pzp wraz z ofertą należy przedłożyć: 1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg Zał. nr 3 do SIWZ, 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ,ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt .1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
  1) Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowania wykonawcy w postępowania i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we własnym rejestrze. 2) Wykonawca dołączy harmonogram spłaty kredytu, zawierający wyliczenie kosztów obsługi kredytu. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ( art. 23 ustawy- Pzp) przez dwóch lub więcej Wykonawców- należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) ofertę oraz dokumenty i oświadczenia dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy – Pzp należy złożyć w imieniu całego konsorcjum ( dokumenty traktowane jako wspólne), b) dokumenty i oświadczenia dot. niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy -Pzp składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. 4 do SIWZ).
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
  Nie
  Informacja na temat wadium

  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:

  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
  Liczba wykonawców
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców
  Kryteria selekcji wykonawców:

  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  Kryteria Znaczenie
  Cena 100,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
  1. Umowa zostanie zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Kwota kredytu 1 800 000 zł 3. Kredyt zostanie uruchomiony z chwilą przekazania środków na rachunek bieżący zamawiającego (Kredytobiorcy) prowadzony w Banku Spółdzielczym Suchedniów nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001 4. Termin uruchomienia – zgodnie z zapisami rozdziału III, pkt.3. 5. Okres karencji 14.01.2024 r. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek. 6. Waluta kredytu – złoty polski. 7. Forma zabezpieczenia – weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, kontrasygnowaną przez Skarbnika Gminy. 8. Marża banku jest stała w umownym okresie kredytowania. 9. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 10. Termin spłat rat kapitałowych – zgodnie z zapisami Rozdziału III, ( jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego). 11. Spłaty odsetek- zgodnie z zapisami Rozdziału III ( jeżeli wypada w dzień wolny od pracy, termin spłaty upływa następnego dnia roboczego). 12. Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni. 13. Za datę spłaty kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Wykonawcy. 14. W okresie obrachunkowym oprocentowanie kredytu jest stałe. 15. Dla pierwszego okresu obrachunkowego stopa WIBOR 3M ustala się według notowań z ostatniego dnia roboczego przed dniem postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. 16. O wysokości oprocentowania w danym okresie obrachunkowym bank zawiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od daty ustalenia oprocentowania dla tego okresu. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat, po powiadomieniu Wykonawcy z 7-dniowym zawiadomieniem o zamierzonej spłacie. Z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy dodatkowa prowizja. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. 18. Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu w innych terminach , w celu wykonania zapisów art. 243 ustawy o finansach publicznych ( np. przesunięcie jednej lub dwóch rat z danego roku na rok następny). Z tego tytułu Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji. 19. Odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu. Od kwoty niewykorzystanej nie pobiera się dodatkowych opłat. 20. Zamawiający przewiduje możliwość umieszczenia na wekslu In blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy. 21. Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku: 1) zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 3) zmiany osób , lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadań ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeśli taka zmiana nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 4) zmiany terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek, 5) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, 6) zmiany stopy oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M- marża banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana. 22. Zamawiający nie dopuszcza podpisania jako dodatkowego zabezpieczenia – Oświadczenia o poddaniu się egzekucji w oparciu o art. 97 ustawy Prawo Bankowe z dn. 29.08.1997 rok. 23. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niezbędnych, nie naruszających interesu prawnego i ekonomicznego Gminy , nie zmieniających formy umowy, a wymaganych przez Prawo Bankowe.

  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Informacje dodatkowe:
  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Przewiduje się możliwość dokonania zmian w umowie w przypadku: 1) zmiany harmonogramu spłat rat kapitałowych w sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 2) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 3) zmiany osób , lub podmiotów reprezentujących oraz odpowiedzialnych za wykonywanie zadań ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeśli taka zmiana nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 4) zmiany terminu spłaty rat kapitałowych i odsetek, 5) zmiany rachunków bankowych określonych w umowie, 6) zmiany stopy oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 3M- marża banku w całym okresie kredytowania jest stała i niedopuszczalna jest jej zmiana. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do wzoru umowy zapisów niezbędnych, nie naruszających interesu prawnego i ekonomicznego Gminy , nie zmieniających formy umowy, a wymaganych przez Prawo Bankowe.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-11-27, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:
  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
  Data wprowadzenia: 2019-11-18 1519
  Data upublicznienia: 2019-11-18
  Art. czytany: 1922 razy

  » SIWZ+załączniki - rozmiar: 130048 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2019-11-18
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna