(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Przetargi
 • 2019
 • PRZETARG NIEOGRANICZONY na „Sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”

  PRZETARG NIEOGRANICZONY

  S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w
  Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

  I. Nazwa i adres Zamawiającego
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej
  Łączna 115, 26-140 Łączna
  NIP 6631432723, REGON 290580739
  Telefon: 041 254-84-79
  Adres strony internetowej
  http://opslaczna.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=18
  www.uglaczna.bip.doc.pl
  adres e-mai: [email protected]

  II. Tryb udzielenia zamówienia
  2.1 Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. Nr poz. 1986 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy.
  2.2 Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
  2.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej - Łączna 115, 26-140 Łączna
   Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: przez e-mail: [email protected] lub telefonicznie +48 795626770.
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;
   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
   posiada Pani/Pan:
  − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   nie przysługuje Pani/Panu:
  − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
  z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

  III. Opis przedmiotu zamówienia:
  „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna”

  1. Przedmiotem zamówienia są stałe powtarzające się dostawy artykułów spożywczych, dla Świetlicy Środowiskowej z filiami na terenie gminy Łączna w miejscowościach Zagórze, Klonów, i Czerwona Górka według podziału na zadania (części).
  Zamówienie realizowane w ramach projektu „Wspieramy rodziny w gminie Łączna” Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne i walka
  z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
  i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

  2. Podział zamówienia na części:
  Część nr 1 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Zagórzu
  Część nr 2 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Klonowie Część nr 3 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Czerwonej Górce

  Kody CPV
  15800000-6- Różne produkty spożywcze
  15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
  15500000-3 - Produkty mleczarskie
  15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
  15872000-1 - Zioła i przyprawy korzenne
  03221200-8 - Warzywa owocowe
  03142500-3 - jaja

  3. Szacunkowe ilości oraz asortyment różnych artykułów żywnościowych przedstawiono
  w załącznikach nr 1a – 1d do SIWZ . Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części dostaw w każdej z pozycji asortymentowych. Zakres zamówienia może być zmniejszony lub zwiększony, odpowiednio do realnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tego tytułu.

  4. Wykonawca zobowiązuje się:
  a. dostarczać produkty zgodnie z treścią zawartą w SIWZ stosownie dla właściwej dla danej części,
  b. dostarczać produkty, które są dopuszczone do sprzedaży,
  c. dostarczać artykuły nie wykazujące oznak nieświeżości lub zepsucia, świeże, zgodnie
  z Systemami Bezpieczeństwa Jakości Żywności i Polskimi Normami Żywieniowymi oraz okresem przydatności do spożycia dla danego produktu,
  d. w zależności od rodzaju asortymentu dostarczać go w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie produktu spożywczego (skład), informację w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu,
  e. dostarczać produkty pierwszego gatunku,
  f. dostarczać produkty czyste, niezabrudzone, nieuszkodzone mechanicznie, spełniające wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte
  w Polskich Normach, posiadające właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadające ważne terminy ważności do spożycia (produkty sypkie i przyprawy min. 3 miesiące),
  g. dostarczać asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegającym utracie walorów smakowych
  i odżywczych,
  h. realizować zamówienia do świetlic środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu artykułów spożywczych, w warunkach zapewniających utrzymanie właściwej ich jakości, do następujących lokalizacji:
  • część 1 Zagórze 40 B, 26-140 Łączna,
  • część 2 Klonów 62, 26-140 Łączna,
  • część 3 Czerwona Górka 1b, 26-140 Łączna.

  i. zagwarantować dowóz surowców w pojemnikach oraz opakowaniach posiadających atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością tak, by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” (dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu),
  j. dostarczać podany w tabeli asortyment w godzinach 15:00-17:00
  dla Część nr 1 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Zagórzu
  dla Część nr 2 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Klonowie
  dla Część nr 3 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Czerwonej Gorce
  k. wnosić przedmiot zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt dostawy wkalkulowany
  w cenę dostarczanych produktów.
  l. Zamówienia będą składane najpóźniej dzień przed planowaną dostawą.
  5. Wykonawca zobowiązany jest przy każdorazowej dostawie przedłożyć Zamawiającemu dowód dostawy z uwzględnionym asortymentem dla każdej świetlicy osobno.
  6. Faktury będą wystawiane na podstawie dowodów dostaw raz w miesiącu do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc na każdą świetlicę/filię osobno.
  7. Zamawiający, wskazując w opisie poszczególnych produktów określenie: typu (nazwy handlowe lub nazwy producentów). Z godnie z art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, z zachowaniem podanych w opisie wymagań minimalnych dla danego produktu.

  8. Specyfikacja zamówienia

  Część nr 1 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Zagórzu
  Nazwa opis Jednostka miary ilość
  Polędwica sopocka w plasterkach min 60% mięsa kg. 17
  parówki min 70% mięsa wieprzowego szt. 240
  kiełbasa cienka (zwyczajna) kiełbasa wiejska kg. 17
  Twaróg półtłusty ser biały półtłusty kg. 47
  jogurt naturalny duży waga min 360 g szt. 128
  Jogurt naturalny mały Waga min 150 g Szt. 20
  śmietana 30% waga min 400 ml litr. 14
  mleko mleko świeże 1L, pasteryzowane, mikrofiltrowane w temp 74 st. zawartość tłuszczu min. 2%, szt. 302
  masło waga min. 250 g min 82% tłuszczu kg. 14
  ser żółty Typ gołda kg. 39
  chleb krojony 600g. chleb krojony mieszany (żytnio pszenny) min 600 g szt. 76
  bagietki długie (zapiekanka) Bułka podłużna waga min 120 g szt. 138
  bułka bagietka do hot-dog Bułka podłużna waga min 120 g szt. 264
  szczypiorek pęczek 27
  jabłka kg. 42
  rzodkiewka pęczek 9
  banany kg. 39
  mandarynki kg. 39
  gruszki kg. 39
  maliny kg. 23
  pomidory kg. 12
  cebula kg. 23
  pieczarki kg. 15
  sałata główka szt. 10
  papryka świeża kg. 11
  ziemniaki kg. 12
  marchew kg. 29
  seler kg. 6
  pomarańcza kg. 23
  herbata owocowa opakowanie 20 szt. min 20 torebek w opakowaniu opak. 34
  herbata czarna min. 80 torebek w opakowaniu opak. 103
  sól sól biała kuchenna kg. 5
  pieprz mielony 20g. czarny mielony waga min. 20 g szt. 14
  cukier cukier biały drobno mielony kg. 67
  cukier waniliowy 15g. waga min. 16 g szt. 101
  Jaja kurze Klasa L , numer 0- jaja z produkcji ekologicznej szt. 828
  Mąka tortowa mąka pszenna typ 450 kg. 81
  olej olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia llitr. 17
  dżem niskosłodzony 250-280g truskawkowy niskosłodzony waga netto min. 250 g szt. 18
  proszek do pieczenia 15g. waga 30 g szt. 35
  kakao rozpuszczalne 900g szt. 65
  płatki owsiane błyskawiczne waga min 500 g kg. 4
  cynamon 15g. mielony waga min 15 g szt. 24
  syrop klonowy waga min. 250 ml litr. 3
  rodzynki 100g. 100g szt. 49
  budyń śmietankowy na 0.5 litra waga min. 35 g, na 500 ml wody szt. 110
  soda 80 g. waga min. 30 g szt. 6
  brzoskwinia puszka 850 ml. Brzoskwinie w syropie 850 ml szt. 39
  makaron pene makaron pene waga min 500 g kg. 17
  koncentrat pomidorowy 200 g. waga min. 200 g szt. 6
  ketchup duży masa netto min 450 g, min. 140g pomidorów zużyto na 100 g produktu) szt. 27
  zioła prowansalskie 10g. waga min. 10 g szt. 12
  bazylia 10g. przyprawa suszona waga min 10 g w opakowaniu szt. 12
  oregano 10g. przyprawa suszona min 10 g w opakowaniu szt. 6
  papryka słodka mielona 20g. waga min. 10 g szt. 6
  ogórki kwaszone w słoiku 1l szt. 38
  majonez waga min 400 ml szt. 8
  groszek konserwowy 400 g. w puszce masa netto po odsączeniu min 240 g szt. 24
  musztarda w butelce z dozownikiem min. 400 g szt. 8
  oliwki czarne bezpestkowe Waga min 340 g szt. 12
  Drożdże kostka 100 g kostka 100 g szt. 19
  Woda mineralna niegazowana 1,5 litra szt. 288
  Woda mineralna gazowana 1,5 litra szt. 144
  Napój owocowy pomarańczowy Zawartość owoców min 20% - opakowanie 2 litry szt. 72
  Napój owocowy jabłkowy Zawartość owoców min 20% opakowanie 2 litry szt. 72

  Część nr 2 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Klonowie
  Nazwa opis Jednostka miary ilość
  Polędwica sopocka w plasterkach min 60% mięsa kg. 17
  parówki min 70% mięsa wieprzowego szt. 240
  kiełbasa cienka (zwyczajna) kiełbasa wiejska kg. 17
  Twaróg półtłusty ser biały półtłusty kg. 47
  jogurt naturalny duży waga min 360 g szt. 128
  Jogurt naturalny mały Waga min 150 g Szt. 20
  śmietana 30% waga min 400 ml litr. 14
  mleko mleko świeże 1L, pasteryzowane, mikrofiltrowane w temp 74 st. zawartość tłuszczu min. 2%, szt. 302
  masło waga min. 250 g min 82% tłuszczu kg. 14
  ser żółty Typ gołda kg. 39
  chleb krojony 600g. chleb krojony mieszany (żytnio pszenny) min 600 g szt. 76
  bagietki długie (zapiekanka) Bułka podłużna waga min 120 g szt. 138
  bułka bagietka do hot-dog Bułka podłużna waga min 120 g szt. 264
  szczypiorek pęczek 27
  jabłka kg. 42
  rzodkiewka pęczek 9
  banany kg. 39
  mandarynki kg. 39
  gruszki kg. 39
  maliny kg. 23
  pomidory kg. 12
  cebula kg. 23
  pieczarki kg. 15
  sałata główka szt. 10
  papryka świeża kg. 11
  ziemniaki kg. 12
  marchew kg. 29
  seler kg. 6
  pomarańcza kg. 23
  herbata owocowa opakowanie 20 szt. min 20 torebek w opakowaniu opak. 34
  herbata czarna min. 80 torebek w opakowaniu opak. 103
  sól sól biała kuchenna kg. 5
  pieprz mielony 20g. czarny mielony waga min. 20 g szt. 14
  cukier cukier biały drobno mielony kg. 67
  cukier waniliowy 15g. waga min. 16 g szt. 101
  Jaja kurze Klasa L , numer 0- jaja z produkcji ekologicznej szt. 828
  Mąka tortowa mąka pszenna typ 450 kg. 81
  olej olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia llitr. 17
  dżem niskosłodzony 250-280g truskawkowy niskosłodzony waga netto min. 250 g szt. 18
  proszek do pieczenia 15g. waga 30 g szt. 35
  kakao rozpuszczalne 900g szt. 65
  płatki owsiane błyskawiczne waga min 500 g kg. 4
  cynamon 15g. mielony waga min 15 g szt. 24
  syrop klonowy waga min. 250 ml litr. 3
  rodzynki 100g. 100g szt. 49
  budyń śmietankowy na 0.5 litra waga min. 35 g, na 500 ml wody szt. 110
  soda 80 g. waga min. 30 g szt. 6
  brzoskwinia puszka 850 ml. Brzoskwinie w syropie 850 ml szt. 39
  makaron pene makaron pene waga min 500 g kg. 17
  koncentrat pomidorowy 200 g. waga min. 200 g szt. 6
  ketchup duży masa netto min 450 g, min. 140g pomidorów zużyto na 100 g produktu) szt. 27
  zioła prowansalskie 10g. waga min. 10 g szt. 12
  bazylia 10g. przyprawa suszona waga min 10 g w opakowaniu szt. 12
  oregano 10g. przyprawa suszona min 10 g w opakowaniu szt. 6
  papryka słodka mielona 20g. waga min. 10 g szt. 6
  ogórki kwaszone w słoiku 1l szt. 38
  majonez waga min 400 ml szt. 8
  groszek konserwowy 400 g. w puszce masa netto po odsączeniu min 240 g szt. 24
  musztarda w butelce z dozownikiem min. 400 g szt. 8
  oliwki czarne bezpestkowe Waga min 340 g szt. 12
  Drożdże kostka 100 g kostka 100 g szt. 19
  Woda mineralna niegazowana 1,5 litra szt. 288
  Woda mineralna gazowana 1,5 litra szt. 144
  Napój owocowy pomarańczowy Zawartość owoców min 20% - opakowanie 2 litry szt. 72
  Napój owocowy jabłkowy Zawartość owoców min 20% opakowanie 2 litry szt. 72


  Część nr 3 – Dostawa artykułów spożywczych do świetlicy środowiskowej w Czerwonej Gorce
  Nazwa opis Jednostka miary ilość
  Polędwica sopocka w plasterkach min 60% mięsa kg. 17
  parówki min 70% mięsa wieprzowego szt. 240
  kiełbasa cienka (zwyczajna) kiełbasa wiejska kg. 17
  Twaróg półtłusty ser biały półtłusty kg. 47
  jogurt naturalny duży waga min 360 g szt. 128
  Jogurt naturalny mały Waga min 150 g Szt. 20
  śmietana 30% waga min 400 ml litr. 14
  mleko mleko świeże 1L, pasteryzowane, mikrofiltrowane w temp 74 st. zawartość tłuszczu min. 2%, szt. 302
  masło waga min. 250 g min 82% tłuszczu kg. 14
  ser żółty Typ gołda kg. 39
  chleb krojony 600g. chleb krojony mieszany (żytnio pszenny) min 600 g szt. 76
  bagietki długie (zapiekanka) Bułka podłużna waga min 120 g szt. 138
  bułka bagietka do hot-dog Bułka podłużna waga min 120 g szt. 264
  szczypiorek pęczek 27
  jabłka kg. 42
  rzodkiewka pęczek 9
  banany kg. 39
  mandarynki kg. 39
  gruszki kg. 39
  maliny kg. 23
  pomidory kg. 12
  cebula kg. 23
  pieczarki kg. 15
  sałata główka szt. 10
  papryka świeża kg. 11
  ziemniaki kg. 12
  marchew kg. 29
  seler kg. 6
  pomarańcza kg. 23
  herbata owocowa opakowanie 20 szt. min 20 torebek w opakowaniu opak. 34
  herbata czarna min. 80 torebek w opakowaniu opak. 103
  sól sól biała kuchenna kg. 5
  pieprz mielony 20g. czarny mielony waga min. 20 g szt. 14
  cukier cukier biały drobno mielony kg. 67
  cukier waniliowy 15g. waga min. 16 g szt. 101
  Jaja kurze Klasa L , numer 0- jaja z produkcji ekologicznej szt. 828
  Mąka tortowa mąka pszenna typ 450 kg. 81
  olej olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia llitr. 17
  dżem niskosłodzony 250-280g truskawkowy niskosłodzony waga netto min. 250 g szt. 18
  proszek do pieczenia 15g. waga 30 g szt. 35
  kakao rozpuszczalne 900g szt. 65
  płatki owsiane błyskawiczne waga min 500 g kg. 4
  cynamon 15g. mielony waga min 15 g szt. 24
  syrop klonowy waga min. 250 ml litr. 3
  rodzynki 100g. 100g szt. 49
  budyń śmietankowy na 0.5 litra waga min. 35 g, na 500 ml wody szt. 110
  soda 80 g. waga min. 30 g szt. 6
  brzoskwinia puszka 850 ml. Brzoskwinie w syropie 850 ml szt. 39
  makaron pene makaron pene waga min 500 g kg. 17
  koncentrat pomidorowy 200 g. waga min. 200 g szt. 6
  ketchup duży masa netto min 450 g, min. 140g pomidorów zużyto na 100 g produktu) szt. 27
  zioła prowansalskie 10g. waga min. 10 g szt. 12
  bazylia 10g. przyprawa suszona waga min 10 g w opakowaniu szt. 12
  oregano 10g. przyprawa suszona min 10 g w opakowaniu szt. 6
  papryka słodka mielona 20g. waga min. 10 g szt. 6
  ogórki kwaszone w słoiku 1l szt. 38
  majonez waga min 400 ml szt. 8
  groszek konserwowy 400 g. w puszce masa netto po odsączeniu min 240 g szt. 24
  musztarda w butelce z dozownikiem min. 400 g szt. 8
  oliwki czarne bezpestkowe Waga min 340 g szt. 12
  Drożdże kostka 100 g kostka 100 g szt. 19
  Woda mineralna niegazowana 1,5 litra szt. 288
  Woda mineralna gazowana 1,5 litra szt. 144
  Napój owocowy pomarańczowy Zawartość owoców min 20% - opakowanie 2 litry szt. 72
  Napój owocowy jabłkowy Zawartość owoców min 20% opakowanie 2 litry szt. 72

  IV. Termin realizacji zamówienia:
  Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane od podpisania umowy do 31 grudnia
  2020 r.

  V. Warunki udziału w postępowaniu:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwaną dalej “ustawą” spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają posiadanie takich uprawnień,
  2. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. Nie podlegają wykluczeniu

  VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
  w rozdziale V, jeżeli przedłoży:
  a. Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)
  b. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)
  c. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych
  w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
  w postępowaniu.– (załącznik nr 4 do SIWZ)

  VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
  oraz przekazania oświadczeń lub dokumentów:
  1. Ofertę wraz z załącznikami Wykonawcy obowiązani są dostarczyć Zamawiającemu, pisemnie
  w formie papierowej na adres do korespondencji: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej
  w Łącznej, Łączna 115-26-140 Łączna.
  2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
  oraz informacje drogą elektroniczną (nie dotyczy oferty z załącznikami), każda na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne jeżeli Zamawiający potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa w art. 46 ust. 7 ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
  3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy, udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?dz=4&id=39053
  4. Zamawiający nie będzie organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
  5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej. Zmiany SIWZ staną się integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą dla Wykonawców wiążące.
  6. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy.
  7. W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

  VIII. Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
  - w zakresie przedmiotu zamówienia – Monika Goliat
  - w zakresie procedury –Monika Goliat

  IX. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale VI – przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
  niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,
  3. dokument, o którym mowa w pkt 1 lub zastępujący go dokument, o którym mowa w pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  4. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  X. Oferta cała / częściowa / wariantowa:
  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Oferta musi być kompletna w zakresie poszczególnych części zamówienia. Nieuwzględnienie w danej części, na którą składana jest oferta, chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Umowę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą strony zawierają odrębnie dla każdej części.

  XI. Informacje dotyczące sposobu przygotowywania ofert
  1. Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Zaleca się,
  aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
  2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą Prawo zamówień publicznych.
  3. Oferta musi zawierać:
  a. formularz ofertowo – cenowy Załącznik nr 1 do SIWZ (wszystkie pozycje formularza muszą zostać wypełnione)
  b. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
  c. oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziałach V, VI i IX
  4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część. Łącznie Wykonawca może złożyć
  3 oferty po jednej na każdą część. Składając ofertę dla każdej części Wykonawca składa ją jako osoby komplet załączników i dokumentów w osobnej kopercie.
  5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  6. Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy).
  7. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  8. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.
  9. Wszystkie strony oferty, powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości.
  10. Każda strona oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem strony i parafowana przez osobę podpisującą ofertę.
  11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  12. Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  13. W przypadku, o którym mowa w ppkt 12, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  14. Ofertę należy złożyć w jednej kopercie oznakowanej nazwą Wykonawcy oraz zaadresowanej i podpisanej w następujący sposób:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej Łączna 115, 26-140 Łączna

  Oferta na część: ……………..….
  Podać numer i nazwę części ………………………………………………………

  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla świetlic środowiskowych na terenie gminy Łączna

  nie otwierać przed dniem: 13.12.2019 r. godz. 10.15

  15. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta. Koperta powinna zostać dodatkowo oznaczona dopiskiem „ZAMIANA” lub „WYCOFANIE”. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian treści oferty po upływie terminu składania ofert.
  16. Oferty, oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne w trybie
  art. 96 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione. Informacje zastrzeżone powinny być w sposób trwały oddzielone i oznaczone jako część niejawna oferty: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
  17. UWAGA: Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, tzn. udowodnić, w złożonej ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, np. poprzez załączenie pisemnego uzasadnienia, ewentualnie dowodów.
  18. Samo zabezpieczenie informacji poprzez włożenie ich do oddzielnej koperty i oznaczenie klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa” nie jest wystarczające do uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca wykazał działania jakie podjął w celu zachowania poufności.

  XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Łącznej Łączna 115, 26-140 Łączna do dnia 13.12.2019 r. godz. 10.00. Doręczenie oferty do innego miejsca niż wskazane w ust. 1 nie jest równoznaczne ze złożeniem oferty w sposób skuteczny. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. Oferty można składać od poniedziałku do piątku
  w dni robocze w godz. 8:00-15:00
  2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej, Łączna 115, 26-140 Łączna w dniu 13.12.2019 r. o godz. 10:15. Otwarcie ofert jest jawne.
  a) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz na poszczególne części zamówienia.
  b) Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje z oferty dotyczące jej kryteriów oceny.
  c) Informacje, o których mowa w punkcie b zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert.

  XIII. Termin związania ofertą
  1. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu, który trwa 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  XIV. Opis sposobu obliczania ceny
  1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (łącznie ze wszystkimi podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT).
  2. Ceny należy obliczyć zgodnie z Formularzem ofertowo - cenowym stanowiącym załącznik
  1 SIWZ.

  XV. Kryteria oceny ofert:
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert
  i ich znaczeniem.

  Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie
  1 Cena brutto (C) 60% = 60 pkt.
  2 Termin płatności faktury (F) 30% = 30 pkt.
  3. Aspekty społeczne (As)- Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia 10%= 10 pkt

  2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszą sumą punktów kryterium ceny, terminu płatności za Fakturę i Aspektu społecznego zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia. Oferent maksymalnie może uzyskać 100 punktów.

  3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

  l.p.
  Kryterium Znaczenie
  procentowe
  kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
  za dane kryterium
  1 Cena brutto
  Liczba punktów = Cn/Cb x 60
  gdzie:
  • Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
  • Cb – cena oferty badanej
  • 60 wskaźnik stały 60 % 60 pkt.
  2 Termin płatności faktury
  • 7 dni lub brak wskazania w ofercie wykonawca otrzyma - 0 pkt.,
  • 14 dni wykonawca otrzyma - 20 pkt.,
  • 28 dni wykonawca otrzyma - 30 pkt. 30% 30 pkt.

  3 ASPEKT SPOŁECZNY- zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia As
  • zatrudnienie co najmniej 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji zamówienia – 10 pkt
  • Brak zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia- 0 pkt
  Informację należy wskazać w formularzu ofertowym 10% 10 pkt.

  Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osoby niepełnosprawnej poprzez żądanie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu tej osoby. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dowodu zatrudnienia w postaci oświadczenia o zatrudnianiu takiej osoby, na każdorazowe żądanie Zamawiającego. Za brak przedstawienia w/w oświadczenia, będącego dowodem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na czas trwania umowy ustala się karę umowną dla Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust.2 umowy w stosunku do braku przedstawienia oświadczenia deklarowanych zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

  Całkowita liczba punktów jakie otrzyma dana oferta obliczona zostanie na podstawie poniższego wzoru:
  Lp = C+ F +As

  Gdzie:
  Lp – liczba punktów
  C – Punkty przyznane w kryterium cena
  F - Punkty przyznane w kryterium Termin płatności faktury/rachunku
  As – Punkty przyznawane w kryterium Aspekty społeczne (As)- zatrudnienie osób niepełnosprawnych do wykonywania czynności w ramach realizacji zamówienia

  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
  5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakichkolwiek zmian w treści złożonej oferty
  z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
  6. Zamawiający w tekście oferty poprawia omyłki określone w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
  7. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
  8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

  XVI. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  XVII. Wybór najkorzystniejszej oferty:
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru i oceny ofert tj. uzyska najwyższą ocenę punktową.

  XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
  2. Zamawiający prześle drogą elektroniczną zawiadomienie o wyborze oferty wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o zamówienie.
  3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni
  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert,
  bez przeprowadzenia ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki o których mowa
  w art. 93 ust. 1 ustawy.

  XIX. Informacja dotycząca waluty, w której będą prowadzone rozliczenia
  Dopuszcza się rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą tylko w walucie polskiej.

  XX. Umowa o zamówienie publiczne
  1. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie z załączonym projektem umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.
  2. Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.

  XXI. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
  1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
  w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowania poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

  XXII. Informacje dodatkowe
  1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia
  w przypadku powstania okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć a które uniemożliwiają realizację zamówienia w pożądanym terminie oraz w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem.
  2) W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym.
  3) W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) i akty wykonawcze do ustawy.  SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
  1. formularz ofertowo – cenowy mięso (opis przedmiotu zamówienia)
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu
  3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
  5. projekt umowy


  Data wprowadzenia: 2019-12-05 0931
  Data upublicznienia: 2019-12-05
  Art. czytany: 2046 razy

  » Specyfikacja wraz z załącznikami - rozmiar: 600967 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Sylwia Mendak
  Autor dokumentu: Monika Marcisz
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna