(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Sprawozdanie GIOŚ - oczyszczalnia ścieków z dnia 25.11.22r.
» Sprawozdanie - oczyszczalnia ścieków wylot do rzeki Kamionki z dnia 14.11.22r.
» Petycja z dnia 18.11.22r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Przetargi
 • 2019
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna

  Gmina Łączna: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
  nie
  Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak
  Numer ogłoszenia: 623988-N-2019
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  nie

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Gmina Łączna, Krajowy numer identyfikacyjny 29101018000000, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 25 48 960, e-mail [email protected], faks 41 25 48 977.
  Adres strony internetowej (url): www.uglaczna.bip.doc.pl
  I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 PLN dla Gminy Łączna
  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
  Udzielenie kredytu w wysokości 1 800 000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów . 1) Kwota kredytu w wysokości 1 800.000,00 PLN (słownie: jeden miliony osiemset tysięcy zł) 2) Okres kredytowania: do 15.10.2027 r. 3) Termin uruchomienia kredytu dnia 02.12.2019 r. – 1 800 000 PLN, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania kredytu w innym terminie od podanego wyżej , wykorzystania kredytu w transzach, jak też rezygnacji z uruchomienia kredytu i oczekuje, że bank nie będzie pobierał żadnych opłat (poza prowizją przygotowawczą) od wartości z których zamawiający zrezygnował. 4) Spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych, 15 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca, października w wysokości odpowiedniej do wykorzystanego kredytu. 5) Karencja w spłacie I raty kredytu do dnia 14.01.2024 r. Karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się. 6) Pierwsza spłata raty kapitałowej nastąpi 15.01.2024 r. 7) Pierwsza spłata odsetek nastąpi 15.01.2020 r. 8) Ostatnia spłata raty kapitałowej i odsetek nastąpi 15.10.2027 r. 9) Spłata rat kapitałowych nastąpi w okresach kwartalnych, 15 dnia miesiąca stycznia, kwietnia, lipca, października . W 2024 roku – 200.000 PLN ( 4 raty po 50 000 PLN), W 2025 roku – 400.000 PLN ( 4 raty po 100.000 PLN), W 2026 roku – 600 .000 PLN ( 4 raty po 150.000 PLN), W 2027 roku - 600.000 PLN ( 4 raty po 150.000 PLN), 10. Forma zabezpieczenia – weksel in blanco 11. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w złożonej przez Wykonawcę ofercie. 12.Do obliczania kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku, a w roku przestępnym 366 dni.
  II.4) Informacja o częściach zamówienia:
  Zamówienie było podzielone na części:
  nie
  II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5

  SEKCJA III: PROCEDURA
  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  Przetarg nieograniczony
  III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
  nie
  III.3) Informacje dodatkowe:
  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/12/2019
  IV.2) Całkowita wartość zamówienia
  Wartość bez VAT 410000.00
  Waluta PLN
  IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
  Liczba otrzymanych ofert: 2
  w tym:
  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
  IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
  IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
  nie
  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
  Cena wybranej oferty/wartość umowy 244691.34
  Oferta z najniższą ceną/kosztem 244691.34
  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 265589.85
  Waluta: PLN
  IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
  nie

  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
  IV.8) Informacje dodatkowe:

  IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

  IV.9.1) Podstawa prawna
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.
  IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Z uwagi na najbardziej bezpieczną formułę, wybrano tryb przetargu nieograniczonego.


  Data wprowadzenia: 2019-12-12 1202
  Data upublicznienia: 2019-12-12
  Art. czytany: 1408 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  Rejestr zmian:
  2019-12-12
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna