A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
» Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego
» UCHWAŁA Nr XXI/131/2020 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 5 sierpnia 2020r.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2020R
 • ZARZĄDZENIE NR 27/2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 lipca 2020 r.

  w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów

  ZARZĄDZENIE NR 27/2020 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 10 lipca 2020 roku

  W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących własność Gminy Łączna
  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zarządzam, co następuje:

  §1
  Ustala się Regulamin dotyczący sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łączna w tym między innymi urządzeń, pojazdów, maszyn budowlanych, drzewa pozyskanego z wycinki. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  §2
  Do przeprowadzania przetargów określonych w § 1 niniejszego zarządzenia powołuje się stałą komisję
  w składzie:
  1. Przewodnicząc Krzysztof Pastuszka
  2. Zastępca Przewodniczącego Mirosław Kopytek
  3. Członek Sylwia Jaworska
  4. Członek Marta Tarabasz

  §3

  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Technicznego.

  §4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Wójt Gminy Łączna
  Romuald Kowaliński

  Załącznik nr 1
  do zarządzenia nr 27/2020
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 10 lipca 2020r.
  Regulamin dotyczący sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie ruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Łączna

  Rozdział nr 1 Postanowienia ogólne
  1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają sposób i tryb przeprowadzania przetargów na zbycie urządzeń, pojazdów, maszyn budowlanych, drzewa pozyskanego z wycinki stanowiących mienie komunalne Gminy Łączna.
  2. Zbycie może nastąpić w formie przetargu ustnego nieograniczonego lub pisemnego nieograniczonego. W przypadku braku rozstrzygnięcia po drugim przetargu można przystąpić do ogłoszenia rokowań.
  3. O zastosowanej formie przetargu decyduje Wójt Gminy Łączna.
  4. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy Łączna.
  5. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, wchodzące w skład komisji przetargowej.
  6. Wartość przedmiotu przetargu zostanie ustalona na podstawie wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę.
  7. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieszczać informacje o przetargach na więcej niż jedną ruchomość.
  8. Wójt Gminy Łączna podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, które zostanie opublikowane każdorazowo na stronie internetowej urzędu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
  9. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłata wadium wniesiona w terminie określonym
  w ogłoszeniu o przetargu w pieniądzu w wysokości nie niższej niż 5% ceny wywoławczej i nie wyższe niż 20 % tej ceny. Dowód wpłaty wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej
  w dniu przetargu lub dołączenia kopii do oferty. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Nabywcy wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy sprzedaży w miejscu i terminie ustalonym w protokole z przetargu Wójt Gminy Łączna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg uznaje się za niebyłe i Wójt Gminy Łączna może ponownie zorganizować przetarg na daną nieruchomość.
  10. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 4 osób, którą stanowi przewodniczący bądź zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji.
  11. Z postępowania przetargowego sporządzony zostaje protokół. Protokół powinien zawierać informacje o:

  a) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu,
  b) danych technicznych, rodzaju, ilości i jakości zbywanej ruchomości,
  c) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu wraz
  z uzasadnieniem,
  d) cenie wywoławczej oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu albo informację
  o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o nie wybraniu żadnej oferty,
  e) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
  f) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie firmy oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca,

  g) Imionach i nazwiskach przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
  h) dacie sporządzenia protokołu.

  12. Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
  z których dwa przeznaczone są dla właściwego organu, a jeden dla osoby ustalonej jako nabywca.
  13. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w okresie nie krótszym niż 14 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od jego zamknięcia przeprowadza się drugi przetarg, w którym Wójt Gminy Łączna może obniżyć cenę wywoławczą przedmiotu przetargu, ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, jednak nie niższą niż 50% tej wartości.
  14. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym w okresie nie krótszym niż 14 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy licząc od jego zamknięcia ruchomość można zbyć w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizacji drugiego przetargu. Przy organizacji rokowań stosuje się warunki opisane w Rozdziale nr 4.

  Rozdział nr 2 Przetarg ustny nieograniczony
  1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać informacje o:

  a) Danych technicznych, rodzaju, ilości i jakości zbywanej ruchomości,
  b) Terminie i miejscu przetargu,
  c) Wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia,
  d) Skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.
  3. Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przekazuje informacje, o których mowa
  w pkt 1 niniejszego rozdziału uczestnikom przetargu oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy firmy, które wniosły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.
  5. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący bądź zastępca przewodniczącego komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę firmy osoby, która przetarg wygrała.

  Rozdział nr 3 Przetarg pisemny nieograniczony
  1. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać informacje o:

  a) Danych technicznych, rodzaju, ilości i jakości zbywanej ruchomości,
  b) Możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych ofert,
  c) Danych, jakie powinna zawierać oferta oraz dacie i miejscu jej składania,
  d) Terminie i miejscu części jawnej przetargu,
  e) Wysokości wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia,
  f) Skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
  g) Zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Przetarg może odbywać się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

  3. Pisemna oferta powinna zawierać:

  a) Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  b) Datę sporządzenia oferty,
  c) Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  4. Cześć jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji otwiera przetarg, przekazuje oferentom:

  a) Informacje, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału,
  b) Podaje liczbę otrzymanych kopert z ofertami oraz sprawdza dowody wpłat wadium,
  c) Dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, tożsamość osób, które złożyły oferty, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,
  d) Zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,
  e) Zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
  5. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli:

  a) Nie odpowiadają warunkom przetargu,
  b) Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  c) Nie zawierają wymaganych danych,
  d) Do oferty nie dołączono dowodu wpłaty wadium,
  e) Są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
  6. Przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu.
  7. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.
  8. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, następnie powiadamia o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
  9. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

  Rozdział nr 4 Rokowania po drugim przetargu
  1. W ogłoszeniu o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym zamieszcza się informacje o:

  a) Danych technicznych, rodzaju, ilości i jakości zbywanej ruchomości,
  b) Możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,
  c) Danych, jakie powinna zawierać oferta oraz dacie i miejscu jej składania,
  d) Terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań,
  e) Terminie, miejscu wpłaty oraz wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,
  f) Zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  a) Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  b) Datę sporządzenia zgłoszenia,
  c) Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  d) Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.
  3. Rokowania można przeprowadzić, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach.
  4. Przy przeprowadzaniu rokowań komisja w obecności uczestników;

  a) Podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń,
  b) Otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,
  c) Przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,
  d) Ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań.
  5. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

  f) Nie odpowiadają warunkom rokowań,
  g) Zostały złożone po wyznaczonym terminie,
  h) Nie zawierają wymaganych danych,
  i) Do oferty nie dołączono dowodu wpłaty zaliczki,
  j) Są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
  6. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części.
  7. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.
  8. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, że nie wybrała nabywcy.
  9. Z przeprowadzonych rokowań sporządza się protokół.
  10. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.
  11. Uczestników rokowań zawiadamia się ustnie o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.  Data wprowadzenia: 2020-07-10 1202
  Data upublicznienia: 2020-07-10
  Art. czytany: 112 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/242 11 85
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna