A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Rozeznanie rynku w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia
» Wójt Gminy Łączna zaprasza do składania ofert dot. „Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i rozbudowy drogi gminnej Podłazie - Krzyżka”
» Deklaracja Dostępności
» Deklaracja Dostępności
» Zarządzenie Nr 45 / 2020 Wójta Gminy Łączna z dnia 07 września 2020 roku
 • Przetargi
 • 2020
 • Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej Nr 204/4, położonej w obrębie geodezyjnym Klonów

  Łączna dnia, 13 lipca 2020 r.

  Znak. T.6840.7.2020

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
  z 2020r. poz. 65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz.1490),

  Wójt Gminy Łączna
  ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
  na sprzedaż nieruchomości:

  Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów Nr 204/4 o powierzchni 0,0834 ha, położona w obrębie geodezyjnym Klonów, stanowi własność gminy Łączna na podstawie Decyzja Wojewody, z dnia 10 lipca 2012r., Znak:IG.IV.7532.133.2012.
  Opis nieruchomości : Nieruchomość ma kształt prostokąta o szerokości ok. 27 m i długości ok. 31 m. Działka niezabudowana, położona jest przy drodze gminnej nieutwardzonej. Warunki zabudowy i położenie działki dobre, dojazd dobry. Teren równy nie zakrzaczony. Teren nieuzbrojony jest w sieć energetyczną i wodociągową.

  Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łączna zatwierdzonym Uchwałą Nr XXII/106/2016 Rady Gminy
  w Łącznej z dnia 25 lipca 2016r., znajduje się na terenie w całości oznaczonym symbolem RM - zabudowy zagrodowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 200 zł ( netto ).
  Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Część jawna przetargu w obecności oferentów odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020r. (piątek) o godz. 12.00, Sala Konferencyjna,
  Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna.
  Wadium w wysokości 1 760 zł (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100) winno być wniesione w pieniądzu. Wadium należy wpłacić do dnia 11 sierpnia 2020r. (wtorek) w kasie Urzędu Gminy Łączna lub na konto Urzędu Gminy w Łącznej, Bank Spółdzielczy
  w Suchedniowie Nr 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001– data wpływu na rachunek Urzędu Gminy Łączna decyduje o przystąpieniu do przetargu - przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  - wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1 760 zł (jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)- przy wpłacaniu wadium należy wskazać nr i położenie nieruchomości – na konto Urzędu Gminy Łączna , Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 w terminie do 11 sierpnia 2020r. (wtorek)
  - złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  - złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury zbycia nieruchomości będących przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),
  - okazanie dowodu tożsamości,
  - w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
  a posiadającej zdolność do nabycia praw na własną rzecz – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru.
  W przypadku reprezentowania tych podmiotów przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu przedłożenie pełnomocnictwa (we właściwej formie), upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  - w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  - w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
  Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się, bez usprawiedliwienia
  w wyznaczonym terminie i miejscu, w celu podpisania umowy kupna - sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,
  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (należy do niej doliczyć 23% VAT) oraz wszelkich innych opłat związanych z nabyciem ww. nieruchomości na własność przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu we wskazanej przez przyszłego nabywcę kancelarii Notarialnej.
  Cena osiągnięta w przetargu, zostanie pomniejszona o wadium i powinna zostać zaksięgowana na koncie Urzędu Gminy w Łącznej, w Banku Spółdzielczy w Suchedniowie Nr 69 8520 0007 2003 0029 4018 0001, najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.
  Wójt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek z ofert.
  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca. Szczegółowe warunki
  w przedmiocie sprzedaży nieruchomości oraz informacje dotyczące dodatkowych warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna pokój Nr 7 w godzinach: poniedziałek od 7:30 do 16:00, 7:30 – 15:30 od wtorku do czwartku, piątek od 7:30 do 15:00 tel. 041 25 48 973.Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://www.uglaczna.bip.doc.pl.


  Data wprowadzenia: 2020-07-13 0917
  Data upublicznienia: 2020-07-13
  Art. czytany: 254 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna