(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekty UCHWAŁ VI sesja
» Porządek VI sesji Rady Gminy Łączna
» Protokół Nr III/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 13 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2023r. - Radna Cieślik Halina
 • Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
 • Wójt Gminy Łączna przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Łączna

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2021/2022.

  KONSULTACJE SPOŁECZNE


  Na podstawie UCHWAŁY NR XLIII/36/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 28 października 2010 r.

  w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

  Wójt Gminy Łączna przedstawia do konsultacji
  projekt uchwały Rady Gminy Łączna w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2021/2022.

  Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 czerwca 2021r.

  Termin zakończenia konsultacji: 22 czerwca 2021r.
  Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 22 czerwca 2021r.
  • elektronicznie na adres: [email protected] lub
  • pisemnie na adres: na adres:
  Urząd Gminy w Łącznej
  Czerwona Górka 1b. 26-140 Łączna

  W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie, decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.
  Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna w roku szkolnym 2021/2022.

  Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Łączna.

  W załączeniu projekt Uchwały Rady Gminy Łączna w powyższej sprawie.


  Projekt

  UCHWAŁA NR ……………/2021
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia ……… czerwca 2021r.

  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łączna,
  w roku szkolnym 2021/2022.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 39 a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn.zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:


  § 1.
  Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łączna, w roku szkolnym 2021/2022:
  1) w przypadku oleju napędowego : 5,18 zł za litr;
  2) w przypadku benzyny : 5,20 zł za litr;
  3) w przypadku autogazu : 2,38 zł za litr.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  Uchwały Nr …………………/2021 z dnia ….. czerwca 2021r.
  Od 2020 roku zmianie uległy zasady zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
  Zgodnie z zapisem art. 39a ust. 3 w/w ustawy, średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
  Do wyliczenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022 przyjęto średnie ceny paliw: autogazu, oleju napędowego i benzyny w okresie od dnia 01 – 31 maja 2021r. obowiązujące w dwóch lokalnych stacjach paliw.
  Mając na uwadze powyższe, niezbędnym i zasadnym jest podjęcie w/w uchwały.


  Data wprowadzenia: 2021-06-08 1422
  Data upublicznienia: 2021-06-08
  Art. czytany: 2417 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna