(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
» Pytania i odpowiedzi do przetargu - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna
» Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
 • Przetargi
 • 2021
 • Przetarg nieograniczony: Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach Gózd i Łączna

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Roboty budowlane
  Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach
  Gózd i Łączna
  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
  jednostka samorządu terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy drodze gminnej w miejscowościach
  Gózd i Łączna
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa133db6-4df0-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284667/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 14:53
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
  94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
  SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
  3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aa133db6-4df0-11ec-8c2d-
  66c2f1230e9c
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
  postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
  komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
  komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl ,
  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  www.uglaczna.bip.doc.pl
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
  1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o
  dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
  oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą,
  z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji
  elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
  zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
  4.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl ,
  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  5.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
  posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
  złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
  6.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
  przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
  pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ Warunki Uslugi oraz Regulaminie ePUAP.
  7.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
  się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
  8.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i
  wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
  9.Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
  podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,
  oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
  ePUAP.
  10.W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki
  do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
  ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana
  za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
  11.Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 10 wymaga obowiązkowego poinformowania
  Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany
  w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne
  przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się
  z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
  12.e-mail wskazanym w rozdziale 1 – „Zamawiający”...
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
  elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
  są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
  związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1;
  zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-
  140 Łączna;
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
  dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
  dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
  lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
  wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
  7) posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
  przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
  dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
  na celu sprecyzowanie żądania,
  w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
  konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
  prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
  naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
  osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
  RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
  w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
  celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
  z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8) nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
  podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
  przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
  przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.2.) Numer referencyjny: T.260.3.2021
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
  odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
  przedmiotu zamówienia: Tak
  4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
  zamówienia:
  Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
  projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie 3
  (trzech) przejść dla pieszych w miejscowościach Gózd, Łączna tj.:
  - przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej – Starodroże DK7 w
  miejscowości Łączna,
  - przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej – Starodroże DK7 przy
  skrzyżowaniu z droga powiatową 0588T,
  - przebudowa przejścia dla pieszych zlokalizowanego na drodze gminnej – Starodroże DK7 w
  miejscowości Gózd.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
  4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
  34922100-7 - Oznakowanie drogowe
  45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
  45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
  45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
  podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
  najkorzystniejszej oferty oraz ich waga są następujące: Cena (C) – 60%; Okres gwarancji (G) – 40%,
  przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
  Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.
  Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
  Łączna liczba uzyskanych punktów będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
  LP = C + G
  gdzie :
  • LP – łączna liczba punktów badanej oferty,
  • C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”,
  • G - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji”.
  2. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
  odrzuceniu.
  3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z
  dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
  4. Sposób oceny ofert szczegółowo opisano w rozdziale 18 SWZ.
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
  4.3.6.) Waga: 40
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
  lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
  SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
  5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
  Art. 109 ust. 1 pkt 4
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ,
  - spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
  5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
  postępowaniu dotyczące:
  5.2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
  Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
  5.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
  o ile wynika to z odrębnych przepisów:
  Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
  5.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
  Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
  5.2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
  5.2.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
  upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
  działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (zrealizował i zakończył) co najmniej
  2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji dróg o wartości brutto
  każdej z tych robót nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
  Uwaga:
  - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do
  podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
  - przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i
  wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną,
  - dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w
  walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP
  na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
  5.2.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował osobami, które będą
  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. minimum 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika
  budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
  specjalności inżynieryjnej drogowej.
  Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie
  rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
  przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
  budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
  podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
  które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
  Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7
  lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
  22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
  członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z późn. zm.).
  5.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
  postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
  przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
  technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
  może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
  Rozdział 7 SWZ: Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty jakie zobowiązani są
  dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
  udziału w postępowaniu:
  5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
  udziału w postępowaniu: Rozdział 7 SWZ: Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty
  jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia oraz
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
  Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
  Oświadczenia i dokumenty dołączane do składanej oferty:
  1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
  zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw
  wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
  tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe –
  zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
  • Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie
  ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
  wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
  Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  • Wykonawcy składają Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi
  wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt
  5.2.4. – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
  3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
  składa wraz z ofertą:
  • Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy
  niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
  potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
  zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
  • Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
  tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
  Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
  4. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli
  wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia).
  5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty: odpis lub informacja z Krajowego
  Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
  właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
  reprezentowania Wykonawcy.
  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5, jeżeli
  Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
  Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
  6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
  11.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie
  złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
  11.2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
  nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków,
  o których mowa w pkt 11.6.2. i 11.6.3. oraz w pkt 11.7.
  11.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  formach:
  11.3.1. pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
  Suchedniowie Nr rachunku 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001,
  11.3.2. gwarancjach bankowych,
  11.3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
  11.3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z
  2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
  6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
  udzielenie zamówienia:
  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
  zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
  ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do
  oferty.
  2. Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
  się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
  spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
  wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  3. Jeżeli Zamawiający określi warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
  działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.2., to jest on spełniony,
  jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
  posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
  zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są
  wymagane.
  4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
  doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
  zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
  których te zdolności są wymagane.
  5. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.4.3 i 7.4.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
  udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
  budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik w
  imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik
  nr 7 do SWZ.
  6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
  wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust.
  1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
  technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez
  Wykonawców.
  7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców są oni
  zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których
  mowa w pkt 7.2. i 7.3. SWZ, przy czym:
  • podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.2. SWZ składa każdy z nich,
  • podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3. SWZ składa odpowiednio
  Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2.
  SWZ.
  8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
  wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii
  umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającej upoważnienie dla jednego z
  Wykonawców (Pełnomocnika) do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego
  w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymania należnych płatności, przy czym
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
  termin, na jaki umowa zostanie zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
  zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
  Tak
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
  7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
  wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we
  Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
  związane z realizacją zamówienia: Tak
  7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
  w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
  95 ustawy
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 09:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem mini portalu na elektroniczną
  skrzynkę podawczą: Urzędy Gminy Łączna Z uwagi na pilna potrzebę udzielenia
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 10:00
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284667/01 z dnia 2021-11-25
  2021-11-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


  Data wprowadzenia: 2021-11-25 1457
  Data upublicznienia: 2021-11-25
  Art. czytany: 144 razy

  » Dokumentacja techniczna 1 - rozmiar: 57259899 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Dokumentacja techniczna 2 - rozmiar: 57672596 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » Dokumentacja techniczna 3 - rozmiar: 61966750 bajtów
  Typ pliku: application/x-zip-compressed
  » SWZ+załączniki - rozmiar: 134223 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna