(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2021
 • UCHWAŁA NR XXXII/187/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 29 listopada 2021 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku.....

  UCHWAŁA NR XXXII/187/2021 RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 29 listopada 2021 r.

  dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 7 ust. 1 e ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. W uchwale Nr XXX/177/2021 Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy wprowadza się następującą zmianę:

  1.
  § 4 po zmianie otrzymuje brzmienie: 'Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z mocą wsteczną z dniem 1 lipca 2021r.'

  § 2. Pozostałe zapisy uchwały jak i Załączników do uchwały pozostają bez zmian.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z mocą wsteczną z dniem 1 lipca 2021r.

  Przewodnicząca Rady Gminy Monika Pająk


  UZASADNIENIE

  Wojewoda Świętokrzyski pismem z dnia 3 listopada 2021r. znak: PNK.I.4130.92.2021 stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Łączna Nr XXX/177/2021 z dnia 30 września 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy
  kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, w części dotyczącej § 4 uchwały, w zakresie sformułowania: 'i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia'. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.) dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Z kolei w myśl art. 7 ust. 1 e) w/w ustawy Rada Gminy została zobligowana do określenia w drodze uchwały wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji, o której mowa w ust.1. Przywołane powyżej upoważnienie ustawowe do przyjęcia przez radę wzorów wniosku i deklaracji wprowadzone zostało na skutek zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzonej w art. 11 pkt 7 lit. b ustawy z dn. 10.12.2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r. poz. 11). Zgodnie z art. 38 ustawy zmieniającej w terminie do dnia 1 lipca 2021r. Rady Gminy zostały zobowiązane do podjęcia przedmiotowej uchwały z jednoczesnym określeniem daty wejścia w życie uchwały określającej wzór wniosku i deklaracji na dzień 1 lipca 2021r.

  Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2021-12-06 1220
  Data upublicznienia: 2021-12-06
  Art. czytany: 405 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna