(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 4 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 stycznia 22r.
» Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
» Pytania i odpowiedzi do przetargu - Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna
» Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Łączna z dnia 03 stycznia 22r.
 • Przetargi
 • 2022r.
 • Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

  Kompleksowa termomodernizacja budynku SP Zalezianka

  Łączna, 2022.01.12

  Nr referencyjny postępowania: T.271.4.2021

  Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

  Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.:
  Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zalezianka gm. Łączna.

  Ogłoszenie nr 2021/BZP 00339463 z dnia 2021-12-30

  W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów wyjaśnień dokumentacji budowlanej i przedmiaru robót, Zamawiający zgodnie z art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.) przedłuża termin składania ofert do:
  21.01.2022 r. do godz. 10.00

  Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:
  Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:

  • w rozdz. III pkt 2.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2022 r. do godziny 10:00
  • w rozdz. III pkt 3.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 12:00
  • Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 10:00
  • w rozdz. II pkt 10.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
  • w rozdz. II otrzymuje nowe, następujące brzmienie : Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia pkt 7.1 ppkt 4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
  Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że

  4.1/ wykonał roboty budowlane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w tym:
  - co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym:
  - jedna robota budowlana o wartości min. 800 000,00 zł brutto,
  lub
  - dwie roboty budowlane każda o wartości min. 500 000,00 zł brutto.


  Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego.
  Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 6 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) , z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
  W dniu przekazania do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zmianie ogłoszenia i niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.  Do wiadomości:
  Wszyscy uczestnicy postępowania


  Data wprowadzenia: 2022-01-12 1506
  Data upublicznienia: 2022-01-12
  Art. czytany: 79 razy

  » Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - rozmiar: 1192592 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna