(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Raport o stanie Gminy Łączna za 2021r.
» Przetarg nieograniczony: Kompleksowa termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Chaba Edward
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radna Cieślik Halina
» Oświadczenie majątkowe za 2021r. - Radny Janik Tomasz
 • Prawo miejscowe
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Łączna
 • OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 19.01.2022 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 mpzp

  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 19.01.2022 r.

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa - Gminy Łączna wraz z uzasadnieniem oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.01.2022 r. do 15.02.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna w godzinach od 730 do 1600 (poniedziałek) i od 730 do 1530 (wtorek - czwartek) i od 730 do 1500 (piątek) oraz na stronie internetowej urzędu: https://www.uglaczna.bip.doc.pl/

  Dyskusja publiczna odbędzie się w dniu 15.02.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, o godz. 13.00
  z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.
  Wnioski i uwagi można składać do Wójta Gminy Łączna w terminie do dnia 08.03.2022r.

  Zgodnie z art. 18 ust 1 i 2 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna – na adres:
  Urząd Gminy Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna lub na adres: [email protected]
  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2022 r.
  Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2021.2373 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
  • projekcie zmiany Nr 6 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Nr 10 Występa
  - Gminy Łączna wraz z uzasadnieniem
  • prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu.
  Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
  Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):
  1) w formie pisemnej,
  2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,
  3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j.Dz.U.2021.1797),
  w terminie do dnia 08.03.2022 r. na adres: Urząd Gminy Łączna, Czerwona Górka 1B, 26-140 Łączna
  lub na adres: [email protected]
  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.
  Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:
  • siedzibie Urzędu,
  • na tablicach ogłoszeń,
  • Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej https://www.uglaczna.bip.doc.pl/
  • prasie regionalnej (ogłoszenie)

  Klauzula informacyjna dostępna jest pod adresem: https://www.uglaczna.bip.doc.pl/upload/doc/38870_20200316_115150.pdf


  Data wprowadzenia: 2022-01-19 0925
  Data upublicznienia: 2022-01-19
  Art. czytany: 352 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Romuald Kowaliński
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna