(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej
» Zarządzenie Nr 8/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 7/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 lutego 2024r.
» Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 lutego 2024r.
» Uchwała Nr 3/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Łącznej z dnia 28 lutego 2024r.
 • Rada Gminy
 • Projekty uchwał
 • Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2022 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę

  Projekt
  UCHWAŁA Nr ……………/2022 r.
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia …….….……..

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości nr ew. 213/1 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) – Rada Gminy Łączna u c h w a l a, co następuje:

  § 1.
  1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą części działki nr 213/1 o pow. 0,0080ha, obręb geodezyjny Czerwona Górka.
  2. Wyraża zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości opisanej w ust. 1.
  § 2.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy w Łącznej.


  U z a s a d n i e n i e

  do uchwały Nr ………………….. Rady Gminy Łączna z dnia …………… 2022 r.

  w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości nr ew. 213/1 w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na czas nieoznaczony z dotychczasowym dzierżawcą.

  Stosownie do art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała Rady Gminy o wyrażeniu zgody w tym przedmiocie stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy z dzierżawcą na czas nieoznaczony. Zgodnie z zapisami art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami rada może wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.
  Zawarcie umowy na czas nieoznaczony dotychczasowym dzierżawca jest uzasadnione z powodu długoletniego korzystania z tej działki i braku zaległości w opłatach.
  Oddanie przedmiotowej nieruchomości w dalszą dzierżawę będzie służyło zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.
  W odniesieniu do trybu bezprzetargowego należy zauważyć, że jest mało prawdopodobne aby taką dzierżawą zainteresowane byłyby inne osoby, firmy czy instytucje.
  Dzierżawa ta jest korzystna z punktu widzenia interesu Gminy, gdyż zapewnia jej dodatkowy stały dochód.

  Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
  Data wprowadzenia: 2022-06-24 0824
  Data upublicznienia: 2022-06-24
  Art. czytany: 923 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Monika Pająk
  Rejestr zmian:
  2022-06-24
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Mirosław Kopytek
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna