(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr IV/2024 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 czerwca 2024r.
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na początek kadencji - Wójt Gminy Wojciech Fąfara
» Badanie wody z ujęcia Zalezianka z dnia 09.07.24r.
» Badanie wody z ujęcia Czerwona Górka z dnia 09.07.24r.
 • Przetargi
 • 2024r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej oraz Zespołu Szkół w Goździe w roku szkolnym 2024/2025

  Ogłoszenie o zamówieniu Usługi
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej oraz Zespołu Szkół w Goździe w roku szkolnym 2024/2025

  SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

  1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b
  1.5.2.) Miejscowość: Łączna
  1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140
  1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
  1.5.7.) Numer telefonu: 412548960
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

  SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

  2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej oraz Zespołu Szkół w Goździe w roku szkolnym 2024/2025
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-50f81512-2a3a-11ef-b373-0e435a8a43bc
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
  2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

  SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

  3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-50f81512-2a3a-11ef-b373-0e435a8a43bc
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
  Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
  Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
  Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski
  3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Łączna, z siedzibą: Czerwona Górka 1B, 26 – 140 Łączna, e-mail: [email protected] tel. 41 2548 960, reprezentowana przez Wójta Gminy Łączna.
  2. Z Inspektorem ochrony danych (IOD) mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail [email protected]
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli niezbędność wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a także ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej, może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.
  6. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych:
  a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  b) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez Administratora zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.
  7. Na każdym etapie przetwarzania przez Administratora danych, mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,
  b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania – do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
  c) wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych.
  8. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

  SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  Dowóz dzieci do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącznej oraz Zespołu Szkół w Goździe w roku szkolnym 2024/2025.
  Zamawiający przyjmuje, że dowóz dzieci realizowany będzie zgodnie z poniżej opracowanymi trasami:
  Trasa I. Zagórze – Zaskale – Kamionki i powrót tą samą trasą
  Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci przedszkolnych i z kl. I-VIII do szkoły w Łącznej na godz. 8.00 oraz odwóz dzieci tą samą trasą – 3 kursy - w godz.13.50 – 15.35.
  Planuje się odjazd ok. godz. 7.10 spod przystanku nr 1 w Zagórzu (przy zakładzie drobiowym).
  Trasa II. Klonów (świetlica) – Gózd (szkoła) - Zalezianka – Występa - Gózd (szkoła) – Kamionki (szkoła)
  A/ Dowóz będzie obejmował poranny dojazd dzieci do Zespołu w Goździe, Zespołu w Łącznej na godz. 8.00 (odjazd z Klonowa ok. godz.7.10 ) oraz
  B/ dwa odwozy dzieci w godz. 13.50 – 15.35 ze Szkoły w Łącznej do Klonowa zabierając po drodze dzieci ze Szkoły w Goździe.
  4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
  4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-09-02 do 2025-06-27
  4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:
  Kryteria oceny ofert:
  • Cena - 60%
  • Termin płatności - 40%
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium 1
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.6.) Waga: 60,00
  Kryterium 2
  4.3.4.) Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
  4.3.6.) Waga: 40,00
  4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

  SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

  5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
  5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
  5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
  1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
  Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje ważną licencją lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 728).
  1.2. zdolności techniczne lub zawodowe;
  W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:
  a) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę dowozu dzieci do szkół przez okres co najmniej 1 roku szkolnego, o wartości rocznej nie mniejszej niż 150.000,00 zł (wg załącznika nr 6 do SWZ);
  b) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca posiada minimum 3 pojazdy z podziałem na trasy:
  - Trasa I - jeden autobus, posiadający nie mniej niż 40 miejsc siedzących,
  - Trasa II - jeden autobus posiadający nie mniej niż 40 miejsc siedzących
  - oraz przynajmniej jeden autobus rezerwowy/zastępczy, w przypadku awarii jednego z powyższych na trasach I-II, (wg załącznika nr 7 do SWZ),
  c) Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym tj. co najmniej 3 osobami posiadającymi ważne uprawnienia i badania lekarskie niezbędne do kierowania środkami transportu przeznaczonymi do przewozu osób ( wg załącznika nr 8 do SWZ);
  1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  1. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000,00 zł.
  5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
  5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
  zgodnie z SWZ
  5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
  SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
  6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
  6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
  6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
  6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
  6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
  SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
  7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
  7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
  7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
  SEKCJA VIII – PROCEDURA
  8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-24 10:00
  8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia
  8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-24 10:30
  8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni  Data wprowadzenia: 2024-06-14 1429
  Data upublicznienia: 2024-06-14
  Art. czytany: 155 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  Autor dokumentu: Wojciech Fąfara
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna