(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • U C H W A Ł A Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 3 marca 2006

  U C H W A Ł A Nr 11/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 3 marca 2006

  U C H W A Ł A Nr 11/II/2006
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 3 marca 2006


  w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok


  Na podstawie art. 41 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) u c h w a l a się, co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok stanowiący załącznik do nin. uchwały.

  § 2

  Ustala się wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącznej w wysokości 5 % brutto minimalnego wynagrodzenia za każde posiedzenie.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






















  GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  NA ROK 2006.



  Lp Zadanie własne wynikające z ustawy. Zadania szczegółowe Termin Realizatorzy Zakres
  przedsięwzięcia Przewidy- wane
  koszty.
  1,. Szkolenie członków Komisji
  ds.Profilaktyki i Rozwiązywani.
  Probl. Alkoholowych. -zdobywaniei pogłębianie wiedzy oraz umiejętności z
  zakresu profilakilaktyki i Rozwiązywania Problemów.
  Alkoholowych. ciągły Komisja przeszkolenie
  wszystkich członków Komisji. 1.000.-
  2. Współpraca z Państwową Agencją Rozw. Problem. Alkoh. -współpraca z koordynatorem
  Państw. Agen. Rozw. Problemów. Alkoholowych ciągły Komisja zmiany w ustawie ========
  3. Kontynuacja pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.


  -zwiększenie działalności oddziaływań terapeutyczn. dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.



  ciagły terapeuta pomoc osobom uzależnionych i współuzależnio nych. 3.000.-






  4. Profilaktyka w szkołach. -organizowanie szkolnych programów profilaktyczn.
  -realizacja programu dla uczniów, rodziców i nauczycieli
  -organizowanie turniejów wiedzy o uzależnieniach od alkoholu i narkotyków.
  -współpraca z policją; organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą.

  ciągły.
  Dyrektorzy szkól; pedagodzy oraz komisja zmniejszenie ryzyka uzależnienia dzieci i młodzieży. 5.000.-



  5. Wypoczynek letni dzieci z profilaktyką.


  Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  -organizowanie półkolonii i kolonii letnich dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z programem alkoholowym
  i przeciwdziałaniu narkomanii.


  -realizacja programu unijnego PAED lipiec-
  sierpień



  ciągły organizacje pozarządowe



  organizacje pozarządowe umacnianie poczucia własnej wartości, uczenie się radzenia ze stresem .

  dystrybucja żywności dla najuboższych 5.000.-




  1.000.-
  6.










  7. Zwoływanie posiedzeń komisji oraz wydatki związane z działalnością komisji.








  koszty badań osób uzależnionych w celu wydania opini przez biegłych lekarzy -przyjmowanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
  -przeprowadzanie rozmów w sprawie osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
  -zasięganie opinii o zgłaszanej osobie.
  -kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy.




  -przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi.
  -kierowanie do Sądu Rejn. wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie leczenia.
  -kierowanie osób zgłoszonych do komisji na badania przez biegłego w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i wskazania zakładu lecznictwa odwykowego.

  ciągły




  ciągły











  Komisja




  komisja
















  kontrola sklepów











  3.000.-










  3.000.-
  8.

  Wynagrodzenie dla profilaktyka ds. uzależnień realizacja programu profilaktycznego ciągły
  osoba zatrudniona. (szczegółowy program do wglądu w świetlicy)



  20.000.-
  9. Tworzenie i wdrażanie
  programów socjoterapetycznych dla dzieci
  i młodzieży. -prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży.
  -prowadzenie zajęć z kulturoterapii i artyterapii dla dzieci i młodzieży oraz imprez kulturalno-oświatowych
  -rozwijanie umiejętności interpersonalnych i manualnych, promocja talentów dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych.
  dostęp do informacji poprzez: komputer internet, telefon, fax.itp.
  -zapobieganie marginalizacji.
  -zagospodarowanie czasu wolnego. ciągły osoba zatrudniona, Dyrektorzy szkól oraz pedagodzy. umożliwienie dzieciom i młodzieży prawidłowego rozwoju psychicznego. 6.000.-
  10. Współpraca z Ośrodkiem Uzależnień w Skarżysku- Kam. -skierowanie na leczenie odwykowe dzienne osób uzależnionych posiadających własne źródło dochodu. ciągły Komisja =====
  11. Wyrównywanie szans rozwojowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych -organizacja wycieczek o charakterze kulturalnym (teatr, kino, muzea, wystawy, spotkania autorskie itp...)
  -organizacja wycieczek i rajdów pieszych o charakterze turystyczno-przyrodniczym oraz rekreacyjno-sportowym
  ciągły osoba zatrudniona, Dyrektorzy szkół oraz pedagodzy. ograniczenie skutków patologii umożliwienie dzieciom młodzieży prawidłowego rozwoju społecznego i kulturalnego 3.000.-
  12. Działalność Klubu Intergracji Społecznej. wyjściez ubóstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,( długotrwale bezrobotnych,osób po odbyciu terapii odwykowej od alkoholu i narkomanii oraz osób po leczeniu psychiatrycznym).
  ciągły
  GOPS oraz władze samorządowe. udzielanie porad i wsparcia z zakresu prawa pracy,pomocy społecznej, pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
  -------------
  Razem. 50.000.-






  Data wprowadzenia: 2006-10-12 1531
  Data upublicznienia: 2006-10-12
  Art. czytany: 2136 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna