(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r.

  Uchwała Nr 18/III/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2006r.

  Uchwała Nr 18/III/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 31 marca 2006r.


  W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

  § 1

  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  W § 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 102 276 zł w tym:
  - dotacje na zadania zlecone 21 895 zł,
  - subwencje: 80 381 zł.
  oraz zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 28 zł.
  Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 9 226 248 zł.

  W załączniku Nr 1 Plan dochodów budżetu gminy na 2006r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 102 276 zł w działach:

  Dział Rozdział § Nazwa Kwota planu zł
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 895
  2030 Dotacja celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 895
  758 Różne rozliczenia
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 80 381
  2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 80 381
  Ogółem zwiększenie dochodów
  b) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 28 zł w dziale:

  751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 28
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 28
  Ogółem zmniejszenie dochodów 28
  W § 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 102 276 zł. tj. na wydatki bieżące z tego:

  a) wynagrodzenia i pochodne – 15 615 zł.
  b) pozostałe wydatki bieżące – 86 661 zł.

  oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 28 zł.

  Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 9 815 248 zł.

  W załączniku Nr 2 Plan wydatków budżetu gminy na 2006r. wprowadza się zmiany:
  a) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 102 276 zł w działach:

  Dział Rozdział § Nazwa Kwota planu zł
  854 Edukacyjna opieka wychowawcza
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 21 895
  2030 Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 21 895
  801 Oświata i wychowanie 80 381
  80101 Szkoły podstawowe 62 045
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 800
  4120 Składki na Fundusz Pracy 245
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000
  4270 Zakup usług remontowych 30 000
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000
  80110 Gimnazjum 13 570
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 000
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500
  4120 Składki na Fundusz Pracy 70
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000
  4270 Zakup usług remontowych 2 000
  4300 Zakup usług pozostałych 3 000
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 4 766
  4300 Zakup usług pozostałych 4 766
  Ogółem zwiększenie wydatków 102 276

  b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 28 zł w dziale:

  751 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  75101 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa 28
  4010 Wynagrodzenia osobowe 23
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4
  4120 Składki na fundusz pracy 1
  Ogółem zmniejszenie wydatków 28


  § 3

  W paragrafie 13 zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 28 zł. Paragraf ten otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 122 524zł oraz wydatki 2 122 524zł zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Data wprowadzenia: 2006-10-13 0856
  Data upublicznienia: 2006-10-13
  Art. czytany: 2330 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna