(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Protokół Nr XLV/2023 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 12 stycznia 2023r.
» Porządek obrad XLVI-e sesji Rady Gminy Łączna
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» Projekt w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2023 rok
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA NR 36/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006r.

  UCHWAŁA NR 36/VI/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006r.

  UCHWAŁA NR 36/VI/2006

  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 26 września 2006r.

  w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z sal gimnastycznych, boisk oraz placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna


  Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust.2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:
  § 1.
  Wprowadza się „Regulamin korzystania z sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2.
  Wprowadza się „Regulamin korzystania z boisk zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3.
  Wprowadza się „Regulamin korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4.
  Regulaminy, o których mowa w § 1- 3 określają tryb i zasady korzystania z placów zabaw, boisk i sal gimnastycznych, w tym zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu.

  § 5.
  Regulaminy, o których mowa w § 1- 3 winny być ogłoszone na tablicach informacyjnych, w ilości odpowiedniej do wielkości obiektu .

  § 6.
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 7.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/VI/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006r.


  REGULAMIN
  korzystania z sal gimnastycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna


  1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia zajęć sportowych.
  2. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego i zawodach sportowych organizowanych przez szkołę.
  3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć sportowych odpowiada prowadzący zajęcia.
  4. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nimi w czasie zajęć sprawuje zespól ćwiczący. Za stan sprzętu używanego do ćwiczeń odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.
  5. Wyposażenie sal gimnastycznych powinno posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty.
  6. Bramki, kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących powinny być mocowane na stałe.
  7. Każda klasa czy zespół korzystający z sali jest odpowiedzialny za ład i porządek.
  8. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłosić prowadzącemu zajęcia.
  9. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego z nich korzystania.
  10.Na sali gimnastycznej mogą przebywać grupy ćwiczebne tylko
  w obecności nauczyciela.
  11.Każdy wypadek uczniowie zgłaszają natychmiast nauczycielowi
  prowadzącemu zajęcia.
  12.Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik jest zobowiązany:
  a) zawiadomić o każdym wypadku niezwłocznie:
  - rodziców(opiekunów) poszkodowanego
  - społecznego inspektora pracy
  - organ prowadzący szkołę
  b) zawiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym prokuratora i kuratora oświaty
  c) zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy do przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia dokumentacji powypadkowej

  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/VI/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006r.  REGULAMIN
  korzystania z boisk
  zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna


  1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do zajęć sportowych oraz
  innych imprez kulturalno – rozrywkowych.
  2. Uczniowie na boisku szkolnym podczas zajęć lekcyjnych
  i pozalekcyjnych przebywają pod opieką nauczyciela.
  3. Boiska powinny mieć równą nawierzchnię.
  Przed przystąpieniem do zajęć nauczyciel sprawdza stan nawierzchni
  i urządzeń sportowych.
  4. Zajęcia mogą być przeprowadzone na boisku i sprzęcie sportowym
  sprawnym technicznie i zapewniającym bezpieczeństwo.
  5. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne korzystanie
  z urządzeń sportowych i ściśle stosować się do poleceń prowadzącego
  zajęcia.
  6. Bramki, kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się
  może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących powinny być
  mocowane na stałe.
  7. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiada prowadzący zajęcia.
  8. Zabrania się prowadzenia zajęć na boisku w czasie deszczu, burzy,
  śnieżycy i gołoledzi.
  9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń sportowych zgłaszać prowadzącemu
  zajęcia.
  10.Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik jest zobowiązany:

  a) zawiadomić o każdym wypadku niezwłocznie:
  - rodziców(opiekunów) poszkodowanego
  - społecznego inspektora pracy
  - organ prowadzący szkołę
  b) zawiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym prokuratora i kuratora oświaty
  c) zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy do przeprowadzenia postępowania powypadkowego i sporządzenia dokumentacji powypadkowej

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36/VI/2006
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 26 września 2006r.


  REGULAMIN
  korzystania z placów zabaw
  zlokalizowanych na terenie Gminy Łączna


  1. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i młodzieży szkolnej- może być użytkowany tylko zgodnie z przeznaczeniem.
  2. Dzieci poniżej 7 lat mogą przebywać na terenie placu zabaw tylko pod opieką rodziców lub opiekunów.
  3. Urządzenia zabawowe, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia dzieci powinny być mocowane na stałe.
  4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się należy przestrzegać następujących reguł:
  - w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są gry zespołowe i jazda na rowerze
  - zabronione jest wchodzenie na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie dotyczy do huśtawek, przeplotni, drabinek, bramek i dachów domków
  - zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym miejscu
  5. Na placu zabaw obowiązuje zakaz:
  - zaśmiecania terenu
  - niszczenia i uszkadzania roślinności
  - dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń
  - zakłócania spokoju oraz porządku publicznego
  - palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych
  - spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających, przebywania osób nietrzeźwych oraz palenia tytoniu
  - wprowadzania zwierząt
  - prowadzenia działalności handlowej i umieszczania reklam
  6. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub zniszczenia zieleni prosimy zgłaszać Dyrektorowi Szkoły lub Kierownikowi Wydziału Edukacji Urzędu Gminy w Łącznej tel. 0-41 2548 978
  7. Osoby nie stosujące się do powyższego regulaminu będą podlegały odpowiedzialności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971r. Nr 12 poz. 114 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 26 października 1992r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1231 z późn. zm.)

  Plac zabaw służy wypoczynkowi naszych najmłodszych. Starajmy się, aby zabawa dzieci nie była zakłócona wypadkami, spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami. Zadbajmy o to, aby teren placu zabaw mógł służyć wyłącznie jako miejsce zabaw i wypoczynku.

  U Z A S A D N I E N I E


  Zgodnie z § 31 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach – w salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
  Brak takich uregulowań i tablic na boiskach, miejscach zabaw i ćwiczeń dzieci i młodzieży podczas kontroli Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego będzie skutkował wydaniem decyzji administracyjnej, a co za tym idzie opłatą za przeprowadzenie kontroli.

  Ponadto uchwalenie w/w Regulaminów nałoży na osoby korzystające z tego typu obiektów obowiązek stosowania określonych norm i zasad zachowania, a wraz z tym określonego standardu kultury społecznej.


  Data wprowadzenia: 2006-10-16 1304
  Data upublicznienia: 2006-10-16
  Art. czytany: 3691 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna