(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 22 września 2022r.
» Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 września 22r.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • UCHWAŁA Nr40/VI/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 września 2006

  UCHWAŁA Nr40/VI/2006 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 26 września 2006

  U C H W A Ł A Nr 40/VI/2006
  R A D Y G M I N Y W Ł Ą C Z N E J
  z dnia 26 września 2006

  w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwalniania od odpłat i trybu ich pobierania.

  Na podstawie art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust 1-6, art. 96 ust 1 pkt 1,2,3, ust 2 i 4, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz 593 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianam)


  § 1

  1. Ustala się szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjelistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym oraz szczegółowe zasady zwalniania od opłat i tryb ich pobierania w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

  2. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania opiekunki z zakończonego półrocza w oparciu o załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej.


  § 3

  Traci moc Uchwała Nr 18/IV/97 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 maja 1997r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Załącznik nr 1

  uchwały Nr 40/VI/2006
  z dnia 26 września 2006


  „ ZASADY PRZYZNAWANIA I ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ ZASAD ZWALNIANIA OD OPŁAT I TRYBU ICH POBIERANIA”  1.W ramach pomocy udzielanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

  2.Usługi, o których mowa w pkt 1 świadczone są przez opiekunkę domową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

  3.Kierownik wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu usług w oparciu
  o przeprowadzony wywiad środowiskowy określający sytuację życiową danej osoby.

  4.Wykonywane usługi dokumentowane są kartą pracy opiekunki społecznej każdorazowo potwierdzaną przez świadczeniobiorcę lub członka rodziny.

  5.Usługi opiekuńcze przyznaje się na czas, na jaki niezbędne jest świadczenie tych usług w zakresie ustalonym w drodze wywiadu środowiskowego.

  6.Usługi świadczone są odpłatnie i nieodpłatnie.

  7. Kierownik w decyzji administracyjnej o przyznaniu tej formy pomocy określa wysokość odpłatności, bądź też świadczenie to przyznaje nieodpłatnie.

  8.Całkowity koszt świadczenia za jedną godzinę usług opiekuńczych wynika z kalkulacji planowanych kosztów roboczogodziny ustalanej zarządzeniem Kierownika GOPS w Łącznej.

  9. Kalkulacja kosztów roboczogodziny może ulec zmianie w razie znaczących zmian któregokolwiek ze składników kalkulacji, mających istotny wpływ na jej wysokość.

  10. Wysokość odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze obliczana jest zgodnie z tabelą stawek odpłatności za, usługi opiekuńcze. Tabela okresla także, w jakich przypadkach świadczone usługi są nieodpłatnie.

  11. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom:

  - w przypadku osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza kwoty ustalonej według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. ustawy o pomocy społecznej,

  - w przypadku osób zamieszkujących w rodzinie, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobę w rodzinie na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

  12. Do odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby:

  - samotnie gospodarujące, których dochód netto przekracza kwotę ustaloną według kryterium dochodowego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej,
  - zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę w rodzinie przekracza kwotę ustaloną na osobę w rodzinie według kryterium dochodowego na osobe w rodzinie na podstawie art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

  Odpłatność określa się na podstawie stawek określonych w tabelach stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

  13. W uzasadnionych przypadkach kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej może odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności, o której mowa w pkt 12,

  W części lub całości za wykonane usługi, co może mieć miejsce
  w szczególności w razie bardzo trudnej sytuacji zdrowotnej podopiecznego
  i wysokich kosztów leczenia.

  14. Należność GOPS w Łącznej z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik na podstawie potwierdzonych przez świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.

  15. Wpłata należności za świadczone usługi powinna zostać wpłacona do kasy Urzędu Gminy Łączna do dnia 15 kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługi
  Załącznik nr 2

  uchwały Nr 40/VI/ 2006
  z dnia 26 września 2006  T A B E L A O DP Ł A T N O Ś C I
  DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH
  ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPIEKUNKI.  Dochód na osobę w rodzinie % kwoty zł/waloryzowanej zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. Wysokość odpłatności za 1 godz. liczoną od kosztu usługi w %
  Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
  do 100% pomoc bezpłatna pomoc bezpłatna
  101%– 150% 15% 25%
  151% – 200% 20% 30%
  201% - 300% 25% 40%
  301%– 400% 40% 80%
  401% – 500% 60% 100%
  powyżej 500% 100% 100%


  U Z A S A D N I E N I E
  Konieczność podjęcia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze wynika
  z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004/Dz. U. Nr 64 poz 593
  z późniejszymi zmianami/ której art. 50 ust. 6 mówi że Rada Gminy określa,
  w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  Data wprowadzenia: 2006-10-16 1318
  Data upublicznienia: 2006-10-16
  Art. czytany: 3119 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna