(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Rejestry
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Audyty i Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny/Ludności
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» projekt UCHWAŁA NR …………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia …………………
» Projekt UCHWAŁA NR .......... RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............ 2023 r.
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
» projekt UCHWAŁA NR ………………… RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ……………2023r..
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2006
 • Uchwała Nr 41/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006

  Uchwała Nr 41/VI/2006 Rady Gminy Łączna z dnia 26 września 2006


  Uchwała Nr 41/VI/2006
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2006r.

  W sprawie: zmian budżetu gminy na 2006r.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ust. 1 i 2 i art. 184 ust. 1 pkt. 1, 2, 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się co następuje:

  § 1
  Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 12/II/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 06 marca 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2006 rok.

  § 2

  W § 1 zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 50.389,99 zł: w dziale
  Zwiększenia dochodów
  dział rozdział paragraf Nazwa kwota
  010 Rolnictwo i łowiectwo 2 555,00
  01095 Pozostała działalność 2 555,00
  6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 755,00
  2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 800,00
  020 Leśnictwo 28,29
  02001 Gospodarka leśna 28,29
  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 28,29
  400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 83,01
  40001 Dostarczanie ciepła 10,40
  0920 Pozostałe odsetki 10,40
  40002 Dostarczanie wody 72,61
  0920 Pozostałe odsetki 72,61
  700 Gospodarka mieszkaniowa 3,30
  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3,30
  0920 Pozostałe odsetki 3,30
  710 Działalność usługowa 2 000,00
  71035 Cmentarze 2 000,00
  6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 000,00
  750 Administracja publiczna 630,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 630,00
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 630,00
  750 Administracja publiczna 2 421,59
  75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 306,54
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 306,54
  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 45,20
  0830 Wpływy z usług 45,20
  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 069,85
  0970 Wpływy z różnych dochodów 2 069,85
  756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 572,00
  75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 572,00
  2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 572,00
  758 Różne rozliczenia 30 000,00
  75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 30 000,00
  758 Różne rozliczenia 9 512,00
  75814 Różne rozliczenia finansowe 9 512,00
  0970 Wpływy z różnych dochodów 9 512,00
  851 Ochrona zdrowia 260,80
  85121 Lecznictwo ambulatoryjne 260,80
  0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 260,80
  852 Pomoc społeczna 324,00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 124,00
  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 124,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 200,00
  0920 Pozostałe odsetki 200,00
  Razem zwiększenia dochodów 50 389,99
  Zmniejsza się wydatki o kwotę 61.855,47 zł w dziale:
  dział rozdział paragraf kwota
  600 Transport i łączność 5 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  801 Oświata i wychowanie 50 023,47
  80101 Szkoły podstawowe 25 941,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 550,00
  4270 Zakup usług remontowych 9 570,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 421,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 915,67
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 90,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 425,67
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 500,00
  80104 Przedszkola 1 936,80
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 709,29
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 120,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00
  4300 Zakup usług pozostałych 595,65
  4410 Podróże służbowe krajowe 111,86
  80110 Gimnazja 20 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 20 000,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 230,00
  4300 Zakup usług pozostałych 230,00
  852 Pomoc społeczna 6 832,00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 832,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 000,00
  4260 Zakup energii 832,00
  Razem zmniejszenia wydatków 61 855,47


  Zwiększa się wydatki o kwotę 121.245,46 zł w dziale:
  dział rozdział paragraf kwota
  010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
  010 Rolnictwo i łowiectwo 512,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 512,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 512,00
  010 Rolnictwo i łowiectwo 3 690,72
  01030 Izby rolnicze 3 690,72
  2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 3 690,72
  710 Działalność usługowa 2 000,00
  71035 Cmentarze 2 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  750 Administracja publiczna 4 863,27
  75023 Urzędy gmin 4 863,27
  4300 Zakup usług pozostałych 3 363,27
  4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00
  801 Oświata i wychowanie 89 023,47
  80101 Szkoły podstawowe 63 171,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 350,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 200,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 520,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 201,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
  4430 Różne opłaty i składki 400,00
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00
  80104 Przedszkola 5 852,47
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 380,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 452,47
  4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00
  80110 Gimnazja 20 000,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00
  852 Pomoc społeczna 7 156,00
  85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 832,00
  3110 świadczenia społeczne 6 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 232,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 324,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 245,00
  Razem zwiększenia wydatków 112 245,46

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4


  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łączna i wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Data wprowadzenia: 2006-10-16 1321
  Data upublicznienia: 2006-10-16
  Art. czytany: 3083 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna:
  poniedziałek - piątek
  8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna