A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
Narodowy Spis Powszechny/Rolny
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Uchwala Nr ......./2020 Projekt Rady Gminy Łączna z dnia...........2020 roku
» Projekt Uchwała Nr................/2020 Rady Gminy Łączna z dnia.........października 2020 roku
» projekt UCHWAŁA Nr … RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………
» Projekt UCHWAŁA NR .............. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ............. 2020 r.
» Projekt UCHWAŁA NR ........ RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ......... 2020 r.
 • Konkurs na stanowiska urzędnicze
 • Nabór na stanowisko: Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy w Łącznej

  WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


  1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  Kierownik Wydziału Technicznego Urzędu Gminy w Łącznej

  2. Wymagania niezbędne (formalne):
  a) spełnianie wymagań z art.3 ustawy o pracownikach samorządowych określanych dla stanowisk urzędniczych, tj.:
  - obywatelstwo polskie
  - posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych
  - posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
  - nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie
  - cieszy się nieposzlakowaną opinią
  b) preferowane wykształcenie wyższe techniczne
  c) doświadczenie zawodowe min. 2 lata w pracy dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji.

  3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)
  a) znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane,
  b) znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
  c) doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych z Unii Europejskiej,
  d) znajomość uwarunkowań i umiejętności analizy etapów przygotowania i realizacji inwestycji
  e) znajomość ekonomicznych aspektów planowania i realizacji inwestycji,
  f) praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel, Word,
  g) znajomość zasad kosztorysowania,
  h) znajomość zasad planowania i realizowania inwestycji.
  Dodatkowym atutem będzie posiadanie przygotowania zawodowego upoważniającego do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta, kierownika budowy, i robót (dokument o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie) oraz wiedza i doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
  Uwaga: Wyniki postępowania to łączny wynik z rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) przygotowywanie i realizacja inwestycji gminnych,
  b) opracowywanie zakresów rzeczowych dla poszczególnych inwestycji
  c) monitorowanie przebiegu inwestycji programowych
  d) analizowanie harmonogramów rocznych inwestycji,
  e) opracowanie informacji na temat przebiegu inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,
  f) opracowanie informacji i sprawozdania z realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy,
  g) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,

  5. Warunki pracy:
  a) wymiar czasu pracy: pełny etat
  b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej - Wydział Techniczny,
  c) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony z możliwością zatrudnienia w przyszłości na podstawie umowy o pracę na okres nieokreślony.

  6. Wymagane dokumenty:
  a) list motywacyjny,
  b) CV (życiorys),
  c) kserokopie świadectw pracy
  d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
  e) oryginał kwestionariusza osobowego
  f) oświadczenie o niekaralności.

  Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późn. zmianami)”.

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Wydziału Technicznego Urzędu Gminy w Łącznej” drogą pocztową lub osobiście w kancelarii Urzędu do dnia 19 stycznia 2007r. O Zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Łącznej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

  Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Gminy w Łącznej.
  Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
  tel. 041 2548 961
  kom.. 692 359 680


  Data wprowadzenia: 2007-01-04 1213
  Data upublicznienia: 2007-01-04
  Art. czytany: 3305 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Czerwona Górka 1B
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25 - 48 - 960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna